ANBI-status

Omroep West heeft per 1 januari 2018 de ANBI-status. Dit houdt in dat een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Meer informatie over een ANBI ('Algemeen Nut Beogende Instelling') kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.

Naam van de instelling:
Stichting Regionale Omroep West (handelend onder RTV West, Radio West, TV West, TV West text en Omroepwest.nl).

RSIN of Fiscaal nummer: 0074.05.194

Bankrekening: NL24RABO0323197027

Postadres:
Postbus 24025
2490 AA Den Haag

Tel. 070 3078888

Hoofdlijnen beleidsplan

Mediawet

Volgens artikel 2.1 van de Mediawet bestaat de publieke mediaopdracht op regionaal niveau uit het op dat niveau verzorgen van publieke mediadiensten door het aanbieden van media-aanbod op het terrein van informatie, cultuur, educatie en verstrooiing, via alle beschikbare aanbodkanalen. De publieke mediadiensten moeten daarbij voldoen aan democratische, sociale en culturele behoeften van de Nederlandse regionale samenleving waarbij het aan te bieden media-aanbod aan belangrijke voorwaarden moet voldoen. Het media-aanbod van de publieke omroep is zodanig dat het:

  1. evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is en zich tevens kenmerkt door een grote verscheidenheid naar vorm en inhoud;

  2. op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft en de pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied weerspiegelt;

  3. gericht is op en een relevant bereik heeft onder zowel een breed en algemeen publiek, als bevolkings- en leeftijdsgroepen van verschillende omvang en samenstelling met in het bijzonder aandacht voor kleine doelgroepen;

  4. onafhankelijk is van commerciële invloeden en, behoudens het bepaalde bij of krachtens de wet, van overheidsinvloeden;

  5. voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen; en

  6. voor iedereen toegankelijk is.

Andere voorwaarden zijn dat het programma-aanbod van de algemene programmakanalen van de regionale publieke mediadiensten via omroepzenders verspreid wordt naar alle huishoudens in het verzorgingsgebied waarvoor de programma’s zijn bestemd. Bij de uitvoering van de publieke mediaopdracht volgen en stimuleren de publieke media-instellingen technologische ontwikkelingen en benutten de mogelijkheden om media-aanbod aan het publiek aan te bieden via nieuwe media- en verspreidingstechnieken.

Visie Omroep West:
“Wij zij een onafhankelijk modern mediabedrijf dat onmisbaar is in de samenleving in Zuid-Holland. Wij luisteren actief naar de vragen van ons publiek, vertellen de verhalen die mensen raken en brengen nieuws waar behoefte aan is.”

Missie Omroep West:
“Onze verhalen beroeren en geven de hele dag door een gezicht aan de regio”.

Omroep West: Samenwerken, luisteren, verbinden en betrokken zijn

Samenwerken, luisteren, verbinden en betrokken zijn. Dat zijn de sleutelwoorden voor de redactie van Omroep West in 2018. Gevoegd bij het feit dat wij als publieke media-instelling ‘hoogwaardige en onafhankelijke journalistiek garanderen’ (zie: concessie-beleidsplan 2017-2020) ligt er opnieuw een uitdagend jaar voor ons. Waarin we ‘het publiek informeren, de macht controleren en publieke ruimte bieden voor debat en kritiek’(zie: Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, nieuwsvoorziening in de regio).

Samenwerken

Samenwerken vormt voor Omroep West een belangrijk uitgangspunt, omdat we daarmee de lokale en regionale nieuwsvoorziening versterken. Mede dankzij een subsidie van het Stimuleringsfonds werken we in het Regionaal Nieuws Netwerk (RNN) samen met lokale omroepen als Den Haag FM, WOS Media (Westland), Unity FM (Leiden) en Studio Alphen. Uitbreiding van RNN is in de maak, o.a. met lokale omroepen in Gouda en de Bollenstreek. Zo ontstaat een samenwerking waarin we als redactie van Omroep West daadwerkelijk, en sterker dan ooit, kunnen doordringen tot de haarvaten van de samenleving.

Luisteren

Die journalistiek willen we gaan bedrijven vanuit het in gang gezette ‘luisteren naar het publiek’. Het is de opvatting waarbij we ervan overtuigd zijn dat we door slimme methoden, onder meer via Facebook Live en het in oorsprong Amerikaanse idee van ‘Hearken’, dicht op ons publiek kunnen zitten en daadwerkelijk samen met onze luisteraars, kijkers en online- en social-volgers tot goede journalistiek kunnen komen. Het is het werken vanuit de overtuiging dat luisteren naar je publiek niet is ‘u vraagt, wij draaien’, maar je als journalist wel realiseren dat je niet met dertig, veertig redacteuren zelf bepaalt wat goed is voor de provincie. Je kunt blinde vlekken heel goed opvangen door vraaggestuurde journalistiek.

Verbinden en betrokken zijn

Omroep West is de journalistieke organisatie die dichtbij, betrouwbaar en herkenbaar is. We verslaan en brengen nieuws, maar zorgen er ook voor dat onze activiteiten ertoe bijdragen dat we mensen met elkaar verbinden en dat mensen met elkaar betrokken zijn. Dat doen we door een lokale en regio nieuwsvoorziening te zijn en ook content te maken die bijdraagt aan de gemeenschappelijke culturele identiteit. ‘Dagnieuws’, duiding, achtergrond, onderzoeksjournalistiek en ‘themanieuws’ (over thema’s die er in de regio toe doen) zijn hier onderdeel van.

Calamiteiten/functie

De Rijksoverheid heeft met alle regionale omroepen afspraken gemaakt over het vervullen van de rol van calamiteitenzender. De redactie van Omroep West is vrijwel 24/7 bezet. Deze journalistieke paraatheid draagt ertoe bij dat radio op elk gewenst moment van de dag aandacht kan besteden aan een mogelijke calamiteit. Ook internet, teletekst en natuurlijk televisie zullen in geval van een calamiteit binnen afzienbare tijd in het teken staan van het nieuws van dat moment.

Omroep West is niet gericht op het maken van Winst.

Bestuurder/Directeur:
Gerard Milo

RvT
De heer mr. H.J.A. Knijff (voorzitter)
De heer J.C. Simons
De heer A.D. Bakker 
Mevrouw K. Smit

Beloningsbeleid: 

Het beloningsbeleid van de medewerkers (inclusief directeur) is geregeld in de cao voor het omroeppersoneel. Daarnaast is ook de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht. Omroep West voldoet hieraan.

De Raad van Commissarissen kan zichzelf een vergoeding toekennen conform art. 9 lid 6 van de statuten.

Jaarlijks worden de uitkomsten van het beloningsbeleid zichtbaar gemaakt (conform de WNT) en verantwoord in het gepubliceerde jaarverslag welke op de website www.omroepwest.nl is terug te vinden.

Actueel verslag en financiële verantwoording: 
De gepubliceerde jaarverslagen zijn op de website terug te vinden onder het kopje “Over Omroep West”.