Landschapsbeheer Zuid-Holland op de bres voor purperreiger

REGIO - Landschapsbeheer Zuid-Holland stelt dit jaar geld beschikbaar aan boeren en particuliere grondeigenaren om het leefgebied van de purperreiger te verbeteren.
Deze moerasvogel broedt en verblijft zomers in het veenweidegebied van Zuid-Holland. Jaarlijks broeden er ongeveer 450 paar in de provincie. De steeds intensievere en grootschaligere landbouw brengt het leefgebied in gevaar.
Samen met boeren en grondeigenaren wil Landschapsbeheer Zuid-Holland maatregelen nemen om de kwaliteit van het leefgebied van de purperreiger te verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, de aanplant van bomen of het gefaseerd schonen van sloten.