‘Schrijnende situatie’ onder ambtenaren in Oegstgeest

Gemeentehuis Oegstgeest - Rhijngeest
Gemeentehuis Oegstgeest - Rhijngeest
OEGSTGEEST - De gemeente Oegstgeest heeft het bedrijf van een eigen ambtenaar ingehuurd voor het uitvoeren van een aantal werkzaamheden. Dat is in strijd met de arbeidsvoorwaarden voor gemeenteambtenaren.
Dat het toch gebeurde, komt omdat er op de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) van de gemeente sprake is van een ‘ongeordende, ongecontroleerde en betrekkelijke stuurloze wijze van werken’.
Dat staat in een brief van burgemeester Els Timmers-van Klink aan de gemeenteraad. Zij geeft daarin meer opheldering over de vraag waarom er afgelopen zomer maatregelen zijn genomen tegen zes ambtenaren van de gemeente wegens belangenverstrengeling.
Tot nu toe weigerde het college in het openbaar inzicht te geven in de beweegredenen om de medewerkers aan te pakken. Maar onder druk van de oppositiepartijen CDA, Lokaal en Transparant Oegstgeest gebeurde dat donderdagmiddag - een paar uur voor een extra raadsvergadering - toch.

Twee onderzoeken naar ambtenaren

Het college van burgemeester en wethouders liet eerder dit jaar twee onderzoeken uitvoeren naar ‘integriteitsschendingen’ door ambtenaren. Die rapporten zelf worden niet openbaar gemaakt. Wel schetst de burgemeester in een lange brief aan de raad wat er is gebeurd.
Zo had een ambtenaar van de afdeling VROM ook een eigen bedrijf. Dat mag officieel, maar het is niet toegestaan dat hij of zij ook opdrachten krijgt van de gemeente waarvoor hij ook werkt. Toch kreeg de ambtenaren klussen van Oegstgeest. Dat dit mogelijk is, komt door de enorme werkdruk bij de afdeling VROM.
‘Procedures werden niet nageleefd, controles werden niet uitgevoerd, autorisatie van opdrachten vond niet of beperkt plaats, van toetsing en beoordeling van geleverde prestaties en de daarvoor in rekening gebrachte of geregistreerde ureninzet was nauwelijks sprake', citeert de burgemeester uit het onderzoeksrapport.

Ambtenaar had voordeel door voorkennis

De ambtenaar waarover het gaat was als ondernemer ook nog werkzaam op het gebied waarin hij als medewerker ook werkzaam is. Dat plaatste hem of haar ook in een ‘aanmerkelijk voordeliger positie ten opzichte van andere mogelijke opdrachtnemers’. Maar of de ambtenaar daar bewust gebruik van heeft gemaakt, is niet duidelijk.
In de brief staat ook dat de directeur van de brede buurtschool Het Dok dubbele petten op had. Hij trad bij nieuwbouw van de school op als directeur van de school én als bouwkundig adviseur voor het hele complex, dat door de gemeente voor de helft wordt gebruikt voor maatschappelijke functies.

Bestuur valt niets te verwijten

Uit een onderzoek naar deze kwestie zou blijken dat het schoolbestuur niets te verwijten viel. Sterker: het leidde zelfs tot besparingen omdat er geen mensen hoefden worden ingehuurd.
Maar toch is er ook hier iets niet goed gegaan. Want de directeur wilde een vergoeding voor zijn werkzaamheden als adviseur. Dat werd door ambtenaren goedgekeurd, maar het college van burgemeester en wethouders nam daarover nooit officieel een besluit. Dit wordt omschreven als ernstig plichtsverzuim.

College neemt maatregelen

De burgemeester erkent dat de rapporten ‘een schrijnend beeld’ van de eigen ambtelijke organisatie schetsen. Zij kondigt daarom een groot aantal maatregelen aan om dergelijke uitwassen in de toekomst te voorkomen.