Dit zijn de afspraken van scholen in Den Haag over verandering Zwarte Piet

DEN HAAG - 'Klassieke Zwarte Piet niet welkom op Haagse scholen', kopt het AD donderdag. In de brief die de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) naar haar basisscholen in Den Haag heeft gestuurd, blijkt dat de scholen Zwarte Piet dit jaar nog niet helemaal hoeven te verbannen. De scholen hebben drie jaar de tijd om Zwarte Piet een 'make-over' te geven. Dat blijkt uit een document dat Omroep West in handen heeft.
Volgens de SCOH moeten vooral de
. De vijf kenmerken die volgens de gezamenlijke schoolbesturen anders moeten zijn:
- de zwarte huidskleur
- het kroeshaar
- de gouden oorringen
- de dikke rode lippen
- de gezagsverhouding tussen Sinterklaas en (de domme) Zwarte Piet
Het is aan de scholen zelf hoe ze deze verandering gaan invullen en hoe snel ze dit doen. Dit jaar moet elke school één van de bovenstaande kenmerken van de klassieke Zwarte Piet aanpassen. In 2017 moeten alle openbare, christelijke scholen in Den Haag Piet hebben aangepast op alle vijf 'discriminerende kenmerken'. Een school kan dus zelf kiezen of ze Zwarte Piet dit jaar al helemaal weren of dat ze Piet geleidelijk aanpassen.

'Sinterklaasfeest is voor iedereen'

De schoolbesturen zijn het er volgens de brief over eens dat het Sinterklaasfeest een jarenlange Nederlandse traditie is. Maar 'in eerste instantie is het een feest voor alle kinderen. Het doel is een Sinterklaasfeest waar iedereen zich in kan vinden', staat in de brief.

De memo van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden

BESTUURLIJKE KADERS INRICHTING SINTERKLAASFEEST OP HAAGSE SCHOLEN VOOR PRIMAIR ONDERWIJS
In de vergadering van het Platform PO zijn de volgende afspraken gemaakt omtrent de inrichting van het Sinterklaasfeest voor (het kalenderjaar) 2015 en de jaren daarna:
De gezamenlijke schoolbesturen zijn van mening dat het Sinterklaasfeest een jarenlange traditie kent in Nederland. Het Sinterklaasfeest is in eerste instantie een feest voor alle kinderen; het doel is een Sinterklaasfeest waar iedereen zich in kan vinden;
De inrichting van het Sinterklaasfeest is momenteel - en in het recente verleden - onderwerp van een maatschappelijk debat over het (vermeende) discriminatoire karakter van m.n. de figuur van (Zwarte) Piet;  

Richtinggevend voor de inzet van de schoolbesturen bij de inrichting van het Sinterklaasfeest is de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens in een klacht van een ouder over de invulling van het feest op de school van haar kinderen.
Kern van deze uitspraak is dat:
1.een school op grond van de Algemene wet gelijke behandeling geen onderscheid mag maken op grond van onder meer ras. De school heeft in dit kader ook de verplichting om te zorgen voor een discriminatievrije onderwijsomgeving voor leerlingen;
2.de figuur (Zwarte) Piet kent discriminerende aspecten ("dom, knecht en donker") en ook al is het niet racistisch bedoeld, het wordt wel als kwetsend ervaren;
3.het College verlangt van het bestuur een actieve en voortvarende invulling aan haar zorgplicht voor een discriminatievrije omgeving; "Het gaat er hierbij niet om, om de figuur "Piet" af te schaffen, maar wel om de figuur een dusdanig andere invulling te geven dat die niet leidt tot negatieve stereotyperingen van mensen met een donkere huidskleur".
De Haagse schoolbesturen zijn van mening dat met het oog op het maatschappelijk debat en met in acht neming van de hiervoor aangehaalde uitspraak een aanpassing van het Sinterklaasfeest, m.n. op de onderdelen van de (als) discriminerende (ervaren) aspecten, noodzakelijk is;
Uit verschillende jurisprudentie komen in essentie de volgende (ervaren) discriminatoire aspecten naar voren:
de zwarte huidskleur;
het kroeshaar;
de gouden oorringen;
de dikke, rode lippen;
de gezagsverhouding tussen Sinterklaas en (de domme) (Zwarte) Piet.
De schoolbesturen spreken af de figuur van (Zwarte) Piet in een periode van maximaal 3 jaar op alle bovengenoemde aspecten aan te passen.
De precieze invulling en fasering van de aanpassingen is maatwerk en kan van school tot school verschillen, met dien verstande dat in gezamenlijkheid wordt afgesproken dat:
- de school ervoor kan kiezen met ingang van het Sinterklaasfeest 2015 op alle hiervoor genoemde aspecten tegelijk verandering aan te brengen, dan wel in een periode van maximaal 3 jaar (dus uiterlijk in 2017) aanpassingen op alle aspecten te hebben doorgevoerd;
- in ieder geval zal voor iedere school gelden dat zij in 2015 op minimaal 1 van bovengenoemde aspecten de verschijning van Piet aanpast.