Anoniem solliciteren bij de gemeente Den Haag: 6 vragen over hoe en waarom

werkloos
werkloos
DEN HAAG - De gemeente Den Haag begint volgende week met een proef met anoniem solliciteren. Om discriminatie tegen te gaan worden bij brieven van sollicitanten de naam, geboorteplaats en het geboorteland onleesbaar gemaakt.
Over de
, die loopt tot eind juni, ontstond de nodige discussie op de website van Omroep West. Mensen vroegen zich onder meer af of de gemeente 'positieve discriminatie' moest stimuleren. Hieronder 6 vragen over het
.  

1. Waarom is dit nodig? Je mag er toch van uitgaan dat een gemeente - gezien de voorbeeldfunctie - niet discrimineert?

'In het voorjaar heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in opdracht van de gemeente Den Haag een onderzoek uitgevoerd naar etnische discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt. De uitkomsten zijn in juni gepresenteerd: personen van Marokkaanse en Hindoestaanse afkomst blijken minder vaak te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij Haagse werkgevers dan autochtone Nederlanders.  
Daarom start de gemeente in januari met anoniem solliciteren; naam, geboorteland, pasfoto en nationaliteit worden geanonimiseerd. Met deze pilot wil de gemeente een voorbeeld zijn voor het Haagse bedrijfsleven,  diversiteit binnen de organisatie stimuleren en het aandeel 'Nieuwe Nederlanders' in hogere functies vergroten.
Anoniem solliciteren kan bijdragen aan het tegengaan van mogelijk (onbewuste) discriminatie op basis van etniciteit bij het selecteren van sollicitanten. Daarnaast onderzoeken we of anoniem solliciteren ook daadwerkelijk leidt tot meer sollicitatiegesprekken met bicultureel talent.'

2. Is bewezen dat dit werkt?

'Er zijn ervaringen opgedaan met anoniem solliciteren in een enkele Nederlandse organisatie, en in oktober is bekend geworden dat in het Verenigd Koninkrijk anoniem solliciteren breed wordt ingevoerd. Over de effecten en het nut van anoniem solliciteren zijn echter nog geen diepgaande onderzoeken bekend. Wel is uit diverse onderzoeken gebleken dat er sprake is van (onbewuste) discriminatie bij selectie en werving. De theorie is dat anoniem solliciteren de effecten van (onbewuste) discriminatie gedeeltelijk kan tegengaan.'

3. Waarom een proef en niet meteen invoeren?

'Vanwege het ontbreken van harde cijfers wil de gemeente Den Haag eerst een pilot met anoniem solliciteren. Deze wordt geëvalueerd door een extern onderzoeksbureau, waarna een definitieve beslissing volgt. Wij laten bijvoorbeeld onderzoeken of anoniem solliciteren leidt tot meer sollicitatiegesprekken met bicultureel talent. En of anoniem solliciteren leidt tot een veranderend bewustzijn over etniciteit bij onze leidinggevenden.'

4. Waarom alleen in de functieschalen 10 tot 14? Om welke functies gaat het?

'Omdat het een pilot betreft, is gekozen voor een deel van het personeelsbestand. We hebben geconstateerd dat het etnische deel in de hogere schalen ondervertegenwoordigd is. Tot en met schaal 9 is de verdeling representatief, maar vanaf schaal 10 blijkt er een ondervertegenwoordiging - afgezet tegen de etnische verhoudingen in de stad.
De verwachting is dat er zeventig vacatures - ofwel 2.100 sollicitaties - in de functieschalen 10 tot en met 14 zullen ontstaan in de periode van januari tot en met juni 2016. Dat zijn gemiddeld elf vacatures per maand in deze functieschalen. Voorbeelden van banen in deze schalen zijn junior financieel projectcontroller, integriteitscoördinator, technische informatiearchitect en projectmanager.'

5. Hoe is die verdeling dan nu? En wat is het streefdoel?

'De gemeenteraad wordt hierover eerst geïnformeerd door de wethouder, waarschijnlijk in januari.'
6. Waarom wordt de geboortedatum niet onleesbaar gemaakt? Moet de gemeente Den Haag niet ook een voortrekkersrol spelen bij bestrijding van discriminatie van ‘ouderen’ op de arbeidsmarkt?
'Het aantal ‘oudere’ werknemers bij de gemeente is op dit moment al bovengemiddeld. De gemiddelde leeftijd van de Haagse gemeenteambtenaren is nu 47 jaar en stijgt de komende jaren naar 50. Ook op gebied van leeftijd streven we naar meer representativiteit. Daarom is per 1 oktober jongstleden samen met de vakbonden het Generatiepact ingevoerd. Daarbij kunnen ouderen gebruik maken van een gunstige regeling om minder te gaan werken, zodat de instroom van jongeren kan worden bevorderd.'