Teylingen: overschot zorgbudget door veel te late overdracht van het Rijk

Thuiszorgmedewerkers helpen bij dagelijkse dingen
Thuiszorgmedewerkers helpen bij dagelijkse dingen © ANP
TEYLINGEN - De gemeente Teylingen hield maar liefst 1,7 miljoen euro over op het zorgbudget van 2015. Dat kwam door de zeer late overdracht van de landelijke overheid. Daardoor kon de gemeente niet goed inschatten hoeveel cliënten aanspraak gingen maken op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente.
Sinds 2015 is niet meer het Rijk, maar de gemeente zelf verantwoordelijk voor de invulling van een aantal zorgtaken. Gemeenten moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
In april van dit jaar meldde het vakblad Binnenlands Bestuur dat ongeveer 75 procent van de gemeenten geld overhield. Wel kwam ongeveer de helft geld tekort op jeugdzorg.

Misrekening

De misrekening in Teylingen ontstond toen in de overdrachtsbestanden van eind 2014 cliënten met indicaties waren opgenomen die in 2015 gedeeltelijk of helemaal geen hulp of ondersteuning via de Wmo ontvingen. Bijvoorbeeld omdat ze na 2014, in plaats van onder de Wmo, gedeeltelijk onder de Wet langdurige zorg (Wlz) gingen vallen.
Sommige van deze cliënten kregen bovendien een andere (goedkopere) vorm van begeleiding dan waarvoor ze volgens de overdrachtsbestanden waren geïndiceerd. Teylingen nam deze cliënten en indicaties, net als veel andere gemeenten, vanwege de late overdracht wel op in de begroting van 2015.

Verwarring

Daarnaast bleek uit het onderzoek dat veel mensen niet wisten voor welke vorm van hulp en ondersteuning ze in aanmerking kwamen. Dit speelde met name rond hulp bij het huishouden en ondersteuning in de vorm van vervoer. Ook was voor velen onbekend hoe de aanvraagprocedure loopt. Teylingen gaat de communicatie hierover verbeteren.
Het overschot van 1,7 miljoen euro is toegevoegd aan de buffer 'sociaal domein', waaronder de Wmo, participatie en jeugdzorg vallen. Een deel van het geld gaat naar nieuwe initiatieven, zoals maatregelen die de overgang van zorg onder de 18 jaar naar boven de 18 jaar moeten verbeteren.