Provincie: Voorschoten onder toezicht vanwege gaten in begroting 2017

Gemeentehuis Voorschoten-  Archief
Gemeentehuis Voorschoten. Archieffoto
VOORSCHOTEN - Het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft de gemeente Voorschoten vanwege zijn financiële positie onder preventief begrotingstoezicht gesteld. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland donderdagavond bekendgemaakt. De begroting van Voorschoten voor 2017 is volgens het provinciebestuur 'structureel en reëel niet in evenwicht'. Ook heeft de gemeente aangegeven dat dat evenwicht nog wel enkele jaren op zich laat wachten. De provincie gaat daarom nu over de schouder van de gemeente meekijken.
Met preventief toezicht willen de provincies de gemeenten helpen het financieel evenwicht op de begroting te herstellen. Het betekent niet dat de provincies het roer overnemen. De gemeente mag alleen geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan zonder toestemming van de provincie. De gemeente moet nu vóór 1 april een herstelplan opstellen.
In de gemeenteraad van Voorschoten wordt geschrokken en verbaasd gereageerd. D66 spreekt in een persbericht schande van het 'compleet falen' van de coalitie van VVD, de lokale partij ONS en CDA 'waarvan de eerste twee partijen sinds 2010 aan de centjes zitten' . De democraten roepen om 'aftreden na dit complete falen op financieel beleid. Deze partijen hebben de afgelopen jaren tientallen miljoenen aan reserves er doorheen gejaagd.'

Fusie of rijkstoezicht?

Sinds 2014 probeert de oppositie in de raad - met name D66, SP en GroenLinks - al een vinger te krijgen achter de leeglopende schatkist van de ooit rijke gemeente Voorschoten. Volgens de provincie is het gat volgend jaar 1 miljoen euro groot, in 2018 al 2,4 miljoen en de twee jaar daarna elk 2 miljoen, dat onder meer te wijten is aan achterstallig onderhoud aan gemeentepanden. De raad is bang dat de provincie nu gaat aankoersen op een fusie met buurgemeente Wassenaar, waarmee al bijna vier jaar nauw wordt samengewerkt op ambtelijk nibeau. In de werkorganisatie Duivenvoorde zijn samenwerkende ambtenaren uit beide gemeenten ondergebracht.
Wanneer de tekorten structureel zijn kan de gemeente ook onder toezicht van het Rijk worden gesteld. Dan is sprake van een 'artikel 12-status'. Het Rijk dicht dan de gaten, maar stelt daar wel strenge voorwaarden aan. Zo heeft de gemeente Gouda bijna 40 jaar lang onafgebroken een artikel 12-status gehad. Door de zwakke veengrond heeft Gouda altijd veel last van verzakkingen waardoor de kosten van onder andere wegonderhoud in Gouda veel hoger zijn dan in andere gemeenten.