Lintjesregen 2017: Teylingen

Archief
Lintjesregen
TEYLINGEN - In de gemeente Teylingen zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. Elf inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Twee zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, negen inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door gemeente.
Twee benoemingen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer D.J. (Dirk) Vink (61) en Mevrouw C.H. (Tineke) Vink – de Groot (66), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer en mevrouw Vink hebben zich sinds 1999 ingezet als vrijwilliger ten behoeve van de gezondheidszorg in Tanzania, in het bijzonder voor het ziekenhuis in het dorp Sumve. Vanaf 1999 zijn zij in Nederland fondsen gaan werven voor dit ziekenhuis en bezochten zij regelmatig het land om mee te helpen bij activiteiten ter plaatse. In 2007 hebben zij beiden hun baan in Nederland opgezegd om in Tanzania te gaan wonen.
In 2009 werd de Stichting ‘Saida helpt Sumve’ opgericht, die fondsen werft en de heer en mevrouw Vink ondersteunden bij te realiseren projecten. Door hun inzet is een groot aantal projecten gerealiseerd, zoals het verkrijgen van 2 ambulances, het vernieuwen van het pomphuis voor de waterpomp van het ziekenhuis, de bouw van een eerste computer-leslokaal, een nieuwe kinderkliniek, een nieuw onderkomen voor zwangere vrouwen en een nieuwe ziekenhuiskeuken.
Naast de realisatie van de diverse projecten zorgden zij er ook voor dat alle opgeleverde projecten door het lokale management van het ziekenhuis werden overgenomen. Met name mevrouw Vink heeft zich ook, gesteund door het Liliane Fonds, ingezet voor de revalidatie van kinderen in Tanzania. In de loop van 2016 zijn zij teruggekeerd naar Nederland.
Tien benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
Uit Sassenheim worden de volgende inwoners onderscheiden. De onderscheiding wordt uitgereikt door de burgemeester van Lisse tijdens de Lintjesregen aldaar.

Mevrouw C.D.M. (Rini) Jonkman-Jansen (81), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Jonkman heeft in het verleden een groot aantal vrijwilligersactiviteiten verricht, en is op dit moment, op hoge leeftijd, nog steeds actief als vrijwilliger. Vooral in de zwemwereld in Sassenheim heeft zij haar sporen verdiend. Zo was zij jarenlang vrijwilliger bij Zwemvereniging Sassenheim, waar zij zich onder andere bezighield met het geven van zwemlessen en trainingen aan wedstrijdgroepen, het organiseren van wedstrijden en daarbij fungeren als official.
Ook was zij bestuurslid bij de Stichting Wasbeek en rapporteur zwemdiploma’s bij de Nationale Raad Zwemdiploma’s. Verder was zij bestuurslid bij de Vrouwen Advies Commissie, die toeziet op de gebruikskwaliteit van woningen en woonomgeving, lid van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland, vrijwilliger bij de Groengroep van Stichting Beheer Park Rusthoff en lid van het Burgerpanel van de Politie Sassenheim. Op dit moment is zij nog actief als bestuurslid van de bewonersvereniging Sassembourg, en als gastvrouw aldaar.

De heer P.C. (Paul) Burgmeijer (57), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1986 is de heer Burgmeijer dirigent van het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim (OKS), dat hij in dat jaar zelf oprichtte. Het uit twintig leden bestaande koor luistert zes keer per jaar de meditatieve Taizé-viering op, verzorgt andere optredens in de kerk, zoals lustrum-, paas- en kerstvieringen, optredens in omliggende ziekenhuizen in Leiden, verpleeghuizen in de buurt en het hospice Duin- en Bollenstreek.
De heer Burgmeijer leidt de wekelijkse repetities, verzorgt de voorbereidingen voor vieringen en volgt ook muzikale cursussen en workshops. In november 2016 heeft het OKS een jubileumconcert gegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan.
Ook is de heer Burgmeijer bestuurslid en muzikaal leider van Up2Stage, een musicalgroep voor jongeren in de leeftijd van 12-27 jaar. Ook dit richtte de heer Burgmeijer op, samen met zijn twee broers. De musicalgroep bestaat uit 30 deelnemers, die – mede door de inzet van de heer Burgmeijer – zeer gedreven en professioneel zijn. De groep repeteert wekelijks en voert één keer per jaar gedurende een weekend een musical uit in een grote productie.

De heer H.A.J. (Hennes) Claassen (66), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Claassen heeft een grote liefde voor de natuur en zet zich op vele gebieden in voor behoud van het groene erfgoed. Ruim 17 jaar geleden heeft de heer Claassen het project Schooltuin in Park Rusthoff in Sassenheim opgezet, met als doel kinderen d.m.v. praktische lessen kennis te laten nemen van flora en fauna. Elk jaar zorgt hij er weer voor dat het project van start kan gaan, verzorgt hij de benodigde materialen en coördineert de werkzaamheden.
Ook is de heer Claassen sinds 2011 coördinator van het herstel van leifruit muren op Buitenplaats Berbice in Voorschoten. Leifruit, dat gekweekt wordt tegen (oude) tuinmuren, is een complexe cultuur waar veel deskundigheid voor vereist is en waar veel tijd en geduld mee gemoeid is. Samen met andere vrijwilligers is de heer Claassen regelmatig in het park werkzaam in het herstel en onderhoud van de Buitenplaats.
Ook is de heer Claassen lid van het Gilde van Tuinbazen, wat zich inzet voor het behoud van historisch erfgoed, is hij vrijwilliger bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland, waar hij ook heeft meegewerkt aan een korte film die deze organisatie in dit kader heeft gemaakt, en zet hij zich in voor de Stichting Comité Jeugdnatuurwacht Sassenheim, die activiteiten organiseert voor kinderen uit groep 7 van basisscholen met als doel hen kennis bij te brengen van de natuur en hen te stimuleren in het behoud hiervan.
In het verleden heeft de heer Claassen als Natuurgids natuurwandelingen georganiseerd voor het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid in Leiden, en was hij initiatiefnemer van de oprichting van Volleybal Club Sassenheim, waarvan hij ook voorzitter was en trainingen verzorgde.

De heer J.C.J. (Jan) Brouwer (74), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Brouwer is gedurende 18 jaar penningmeester geweest van de Stichting Oud Sassenheim. Naast het dagelijks beheer van de financiën heeft hij zich ook ingezet voor de jaarlijkse inning van donateursbijdragen. Ook is hij met succes actief geweest voor fondsenwerving, ten behoeve van de uitgave van historische boeken door de Stichting, en het verkrijgen van subsidies.
Verder beheerde hij sinds de fusie van de gemeente Teylingen de jaarlijkse gemeentelijke subsidie voor Open Monumentendag. Mede door het degelijk financieel beleid van de heer Brouwer is de Stichting thans een financieel gezonde organisatie. In 2016 heeft de heer Brouwer het penningmeesterschap overgedragen.

De heer G.M. (Gijs) Overvliet (70), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Overvliet is sinds 1994 bestuurslid van de Stichting Oud Sassenheim. Van 2006 tot 2016 vervulde hij de rol van secretaris. In die hoedanigheid was hij initiatiefnemer van de Oud Sassenheim Restauratieprijs en de Zilveren Erepenning voor personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Stichting.
Ook is de heer Overvliet voorzitter van de Werkgroep Historie van de Stichting, waar hij zich bezighoudt met het beschrijven van historische documenten en voorwerpen voor de Stichting, archiefonderzoek, het samenstellen van foto-exposities, het verzorgen van historische presentaties en het schrijven en redigeren van boeken. Ook is hij lid van het redactieteam van de Aschpotter, het halfjaarlijkse periodiek van de Stichting.
In het verleden was de heer Overvliet bestuurslid van de Harmonievereniging Crescendo, vrijwilliger bij Drum- en Showband Adest Musica en Diaken bij de Protestantse Gemeente in Sassenheim.

De heer E. (Erwin) de Mooij (40), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer De Mooij heeft sinds 2001 zeer intensief onderzoek gedaan naar de op 26 september 1944 neergestorte Amerikaanse bommenwerper in Lisse. Zo kwam hij in contact met familieleden van de bemanningsleden en heeft hij in kaart kunnen brengen wat er precies gebeurd was. Hij heeft hiermee in belangrijke mate bijgedragen aan de geschiedschrijving in Nederland, die opgeslagen en ter inzage is bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie van het Ministerie van Defensie in Den Haag.
Ook heeft de heer De Mooij initiatief genomen voor het realiseren en het in stand houden van een monument voor de neergestorte bommenwerper aan de Herenweg in Lisse. Leerlingen van de nabij gelegen basisschool hebben het monument geadopteerd, zorgen voor het onderhoud en zijn aanwezig bij de jaarlijkse herdenking aldaar.
Uit Warmond worden de volgende inwoners onderscheiden:

De heer A.C. (Antoon) de Vroomen (77), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1999 is de heer De Vroomen voorzitter van de Stichting Zeilvaart Warmond. Naast het leiden van de bestuursvergaderingen en het onderhouden van de contacten met de vrijwilligers houdt hij zich bezig met alle benodigde werkzaamheden rondom de vier jaarlijkse grote zeilevenementen die de Stichting organiseert. Deze wedstrijden met historische zeilschepen dragen ertoe bij om Warmond en de Kagerplassen op de waterrecreatiekaart van de Hollandse Plassen te zetten en het historisch varend erfgoed van de ondergang te behouden.
Ook is de heer De Vroomen sinds 2007 voorzitter van Muziek- en Toneelvereniging Sint Matthias in Warmond. Mede door zijn inzet en energie kwam er weer structuur in het bestuur van de vereniging en is het ledenaantal gestegen. Ook is de heer De Vroomen 10 jaar lang voorzitter geweest van de Warmondse IJsclub, en van 2003 tot 2016 secretaris van de Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond.

De heer S.M. (Steef) Slingerland (42), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Slingerland is een zeer actieve vrijwilliger in Warmond. Al meer dan 20 jaar zet hij zich in tijdens evenementen van de Vereniging tot Viering van Warmondse Feesten (VWF), met name tijdens de jaarlijkse Kaagweek. Verder is de heer Slingerland vrijwilliger bij de Stichting Lopen tegen Kanker, de jaarlijkse Harddraverij van Warmond en bij de Warmondse Schippertjesdagen.
De heer Slingerland verricht allerlei hand- en spandiensten, helpt met opbouwen en afbreken en het draaien van bardiensten. In het verleden heeft hij zich ook ingezet als vrijwilliger bij het Jeugdcircus Atleta, de Stichting Kindervakantieweek, Voetbalvereniging Warmunda en de toenmalige carnavalsvereniging De Billenprikkers.
Uit Voorhout wordt de volgende persoon onderscheiden:

De heer F.G. (Frans) van der Geer (68), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van der Geer is oprichter van Rotary club Voorhout (1991). Hij is een zeer betrokken en actief lid d.m.v. zijn grote aandeel in vele projecten. Naast fondsenwerfactiviteiten, waarvan de opbrengst ten gunste kwam van minder bedeelden in binnen- en buitenland, was de heer Van der Geer ook betrokken bij projecten in Voorhout, zoals de aanleg van het schelpenpad in Park Overbosch, de waterleiding in de Boerhaave tuin, het tegelpad bij de Kinderboerderij en het jaarlijkse Luchtkussenfestival.
Van 2005 tot 2014 was de heer Van der Geer bestuurslid en voorzitter van de Historische Kring Voorhout, waar hij een belangrijke rol heeft gespeeld in het vinden van huisvesting in het Park Overbosch in Voorhout en het organiseren van de jaarlijkse uitgaansdag, de zogenaamde Jacobatocht.
Ook was de heer Van der Geer bestuurslid van de Koninklijke Algemeene Vereeniging van Bollencultuur (KAVB), en bestuurslid van de Parochie St. Barholomeus, waar hij in de periode 1982-1983 deel uitmaakte van de jubileumcommissie '100 jaar Stichting Bartholomeuskerk' in Voorhout. Tenslotte is de heer Van der Geer sinds 2003 voorzitter van de Volvo Klassieker Vereniging Regio West, waar hij zich onder meer bezighoudt met het organiseren van kampeerweekenden en puzzelritten.