Nieuws

Rekenkamer: Den Haag laat steken vallen bij subsidies

DEN HAAG - De gemeente Den Haag laat flinke steken vallen bij het verstrekken van subsidies. Zo kan de gemeenteraad zijn controlerende taak onvoldoende waarmaken omdat de raad niet goed genoeg wordt geïnformeerd. Ook wordt door het stadsbestuur niet nagegaan of de beoogde maatschappelijke doelen wel worden bereikt met het geld. Dat stelt de Rekenkamer Den Haag in een rapport.
In het rapport 'Eerlijk delen' stelt de rekenkamer dat de gemeente de helft van haar subsidies niet verstrekt volgens de daarvoor bedoelde uniforme regelingen en verordeningen. 'Dit terwijl de wet voorschrijft dat de activiteiten waarvoor subsidies kunnen worden verstrekt, alsook de wijze waarop de beschikbare middelen over de aanvragers worden verdeeld, in principe wel in deze documenten vastgelegd moeten worden', zo stelt de instantie.
'De gemeente verstrekt veel subsidies op basis van een algemene subsidieverordening en algemene beleidsstukken. Daarin zijn de criteria voor het verstrekken en verdelen van subsidies niet concreet gemaakt'. Het gaat daarbij jaarlijks om een bedrag tussen de 300 miljoen tot 350 miljoen euro.

'Subsidieregister onvolledig'

De gemeente verzuimt bij het verstrekken van het geld vaak om concreet aan te geven aan welke maatschappelijke doelen de subsidie moet bijdragen. De gemeenteraad kan volgens de rekenkamer ook niet controleren wat er met het geld gebeurt 'doordat het subsidieregister van de gemeente geen volledig en juist overzicht verschaft en het zicht op de aard van de subsidieverstrekkingen veelal ontbreekt.'
De instantie bracht in 2011 ook al een kritisch rapport uit over de subsidieverstrekking van de gemeente. De rekenkamer concludeert dan ook dat er sindsdien, ondanks enkele verbeteringen, onvoldoende vooruitgang is geboekt. Het stadsbestuur heeft de rekenkamer laten weten zich grotendeels te herkennen in de uitkomsten van het rapport en 'aanknopingspunten te zien voor verbetering in het subsidiebeleid.'

'Veel verbeterd'

De gemeente Den Haag laat in een reactie weten waardering te hebben voor het rapport van de Rekenkamer en wijst er ook op dat er de afgelopen jaren al veel is verbeterd. De gemeente ziet er ook aanbevelingen in ‘om het beleid nog beter te maken’.
Een woordvoerder van de gemeente: ‘De Rekenkamer adviseert om subsidies nog meer in specifieke subsidieregelingen vast te leggen. Dat ondersteunen wij. We blijven dit graag verbeteren en hebben hier de afgelopen jaren al stappen in gezet. Van het overgrote deel van de aangevraagde subsidies (bijna 80 tachtig procent) voldoet de gemeente inmiddels aan de vereisten. In deze gevallen is op basis van een subsidieregeling of verordening een subsidie verstrekt. Dat is een grote verbetering ten opzichte van eerdere jaren en de gemeente heeft ook veel tijd en energie gestoken in het maken van die regelingen.’

Duidelijk doel

De Rekenkamer wil per subsidie een duidelijk doel en meetbaar effect vastleggen. Maar dat is iets ingewikkelder, aldus de woordvoeder. ‘Die ambitie is begrijpelijk, maar de gemeente ziet ook in dat de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken zich soms moeilijk zo één-op-één laat meten, omdat er bijvoorbeeld voor specifieke problemen vaak deelopdrachten met meerdere subsidies worden verstrekt. Waar mogelijk willen we hier uiteraard aan werken.’
De Rekenkamer beveelt aan om in een nota regels vast te leggen om nog meer duidelijkheid en transparantie te geven over de manier waarop met subsidies wordt omgegaan. ‘Dat neemt het college uiteraard graag ter harte,’ aldus de woordvoerder.