Den Haag blijft erbij: kap 460 bomen naast familiepark Drievliet is nodig

DEN HAAG - Het verdwijnen van 463 bomen tussen Landgoed Vredenoord en het Molenslootpad in Den Haag - naast familiepark Drievliet - lijkt onvermijdelijk. Omwonenden en de Partij voor de Dieren willen de kap tegenhouden maar het college ziet geen reden om de vergunningaanvraag te weigeren. 'De natuurwaarde van 445 bomen is zeer beperkt', schrijft het college aan de gemeenteraad.
De bomen moeten wijken omdat het Hoogheemraadschap van Delfland de locatie geschikt wil maken als waterbergingsgebied en vispaaiplaats. Om het gebied goed te laten functioneren is naast de bestaande watertoevoer, een tweede toevoer nodig. In antwoord op raadsvragen van de Partij voor de Dieren schrijft het college: 'De aanleg van dit bergingsgebied biedt de mogelijkheid om de waterhuishouding in het boezemsysteem in de omgeving van Den Haag te verbeteren.'
Het college heeft weinig bezwaar tegen de bomenkap omdat slechts achttien van de 463 te kappen bomen een flink postuur heeft. Dat zijn aangeplante bomen met een forse stamomtrek. De rest bestaat volgens het college uit struikachtige bomen die spontaan zijn opgekomen en niet worden beheerd of onderhouden. 'De natuurwaarde is zeer beperkt.'

Tweede watertoevoer

Ook is de aanleg van de tweede watertoevoer niet in strijd met de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland waar het gebied onderdeel van uitmaakt, betoogt het college. Het gebied wordt hierop aangepast. 'Om de nieuwe inrichting van het deel van het perceel waar de watergang, taluds en waterwerken komen, goed in te passen in het Natuurnetwerk wordt over de gehele lengte van de zuidelijke oever een natuurvriendelijke oever ingericht.'  
Bovendien blijkt uit ecologisch onderzoek van de gemeente dat de aanwezige flora en fauna in het gebied, geen belemmering vormen voor de aanleg van de watertoevoer. 'Uit het ecologische onderzoek blijkt dat er geen verblijfplaatsen van vleermuizen in het gebied zijn aangetroffen, maar hun aanwezigheid in enkele bomen kan niet geheel uitgesloten worden.' Daarom gaat de gemeente voor de vleermuis wel een ontheffing aanvragen voor de Wet Natuurbescherming

Groen

Een woordvoerder van de gemeente Den Haag benadrukt dat ondanks de bomenkap het gebied groen blijft. 'De vlietzone blijft groen', zegt hij. 'Ook worden alle bomen die verdwijnen gecompenseerd. In totaal wordt van alle bomen die vervangen moeten worden, de dubbele hoeveelheid gecompenseerd. Daarmee wordt de natuurkwaliteit van het hele gebied dus beter.'