Lintjesregen 2019: Lees hier wie er in Rijswijk een lintje heeft gekregen

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau | Foto Kanselarij der Nederlandse Orde
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau | Foto Kanselarij der Nederlandse Orde
RIJSWIJK - In Rijswijk hebben zes inwoners vrijdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Vijf van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een iemand werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Rijswijk

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
1. De heer D.J. Brand
De heer Brand zet zich inmiddels 40 jaar in voor de Japanse Krijgskunst Aikido.
Zo was hij van 1978 tot 1991 aikido leraar en bestuurslid bij de Aikidoclub Shinkitai, van 1997 tot 2007 leraar bij Aikido Sponaar Den Haag en van 2007 tot 2014 leraar bij de Budo vereniging Lu Gia Jen.  Daarnaast is hij oprichter en voorzitter van de Stichting Aikido Shin Ki Tai.
Om het aikido gedachtegoed  - een combinatie van fysieke inspanning en mentale concentratie - uit te dragen heeft hij uit eigen middelen deze Stichting opgericht. Ondanks zijn 82-jarige leeftijd geeft hij nog steeds trainingen aan beginners, gevorderden en ouderen. Daarnaast is hij ook trainer bij "Zeker Bewegen" een bewegingstherapie voor ouderen en een initiatief van de Judo Bond Nederland.
2. De heer P.J.W. Grootscholten
De heer Grootscholten is al 40 jaar actief in verschillende functies binnen de voetbalwereld.
Zo was hij van 1979 tot 1999 clubscheidsrechter, was kaderlid van voetbalvereniging SV Houtwijk en scheidsrechter van de afdeling Den Haag/Westland. Daarnaast is hij ruim 30 jaar waarnemer voor de KNVB.  In die hoedanigheid bezoekt hij de zogenaamde risico-wedstrijden en brengt hierover verslag uit aan de KNVB.
3. De heer J.A.J. van Oosten
De heer Van  Oosten is sinds 1987 vrijwilliger bij de zwemvereniging RZV Excelsior. Hij begon zijn vrijwilligersactiviteiten in 1987 door zwemles te gaan geven aan kinderen en volwassenen. Vervolgens werd hij KNZB-official bij zwemwedstrijden. In die hoedanigheid trad hij bij nationale en internationale wedstrijden op als tijdwaarnemer en later ook als starter.  
Naast het lesgeven was hij ook bestuurlijk actief bij RZV Excelsior. Zo was hij voorzitter en secretaris van de Commissie Elementair Zwemmen en had  jarenlang zitting in de kascommissie van de vereniging. Verder heeft hij een bijdrage geleverd aan de Licentie 2018 van de Nationale Raad Zwemveiligheid, zodat RZV Excelsior voldoet aan alle kwaliteitscriteria en ABC-diploma's mag blijven afgeven. Deze licentie stimuleert de borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen. Sinds 2000 is hij als EHBO'er actief bij evenementen.
4. De heer M.A. Ozir
De heer Ozir is medeoprichter en lid van het Islamitische Genootschap Nederland (I.G.N.).
Inmiddels is hij 50 jaar (vanaf 1968) betrokken bij deze organisatie. Een sociale ontmoetingsplaats waar Hindoestaanse Surinamers bij elkaar komen om het geloof te belijden, waar educatie en ontwikkeling een belangrijke plek innemen en waar integratie wordt bevorderd. Momenteel zet hij zich met name in voor de ontwikkeling van de leden en de organisatie van informatiebijeenkomsten.  
Daarnaast is hij sinds 2012 op vrijwillige basis werkzaam bij Bemiddeling & Mediation (B&M). B&M is onderdeel van de Nationale Politie, Eenheid Den Haag, Team Vrijwilliger Politie.
Ook was hij van 2007 tot 2015 actief als bestuurslid van de Patiënten Adviesraad van het Medisch Centrum Haaglanden (thans Haaglanden Medisch Centrum) en van de Patiënten Adviesraad van de gefuseerde  ziekenhuizen Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo. De Patiënten Adviesraad (nu Cliëntenraad) brengt als onafhankelijk groep ervaringsdeskundigen advies uit aan de Raad van Bestuur.  Als lid van de Patiënten Adviesraad was hij actief betrokken bij tal van belangrijke ontwikkelingen, waarbij hij samen de belangen van de patiënt en diens naasten vertegenwoordigde.
Hij had jarenlang zitting in de werkgroep Bouw en Hospitality. Hij was betrokken bij de nieuwbouw van poliklinieken, de verbouwing van de afdeling Spoedeisende Hulp, de maaltijdvoorziening voor cliënten, de nieuwbouw van de afdeling Dialyse en de verandering in de facilitaire zorgondersteuning op de verpleegafdelingen.
5. Mr. F.H. Tiethoff
De heer Tiethoff was van 1979 tot 2016 advocaat en heeft zich gespecialiseerd op het terrein van het insolventierecht. Hij was veelvuldig actief als curator bij grote en inhoudelijke bekende faillissementen en bewindvoerder bij surseance van betaling. 'Rechtvaardigheid' staat hoog in zijn vaandel, bijvoorbeeld wanneer  oudere werknemers de dupe lijken te worden van failliete ondernemingen. Hij zette zich in om hen tot hun pensioen aan het werk te houden, omdat hun kansen op de arbeidsmarkt nihil waren.
Daarnaast zette hij zich ook in ter bescherming van de culturele instelling Pulchri Studio toen ook zij door een faillissement dreigden ten onder te gaan. Vanaf 2014 is hij tevens lid van de financiële commissie en adviseert bij financiële vraagstukken en juridische aangelegenheden.  
Hij schreef belangrijke jurisprudentie op het terrein van het insolventierecht en ook een noemenswaardig aantal vernieuwende arresten van de Hoge Raad bevatten zijn naam en gelden als verplichte lesstof. Hij maakte zich sterk voor de maatschappelijke belangen bij een faillissement al voordat dit door de Hoge Raad werd verplicht gesteld. Zijn voormalig medewerkers en stagiairs noemen hem een inspirerende leermeester'.
Sinds 1992 is hij voorzitter van de Stichting Dierenhospitaal & Ambulancedienst Den Haag. Onder zijn leiding groeide de stichting uit tot een professionele organisatie. Hij heeft de stichting  door vele moeilijke tijden heen getrokken en zorgde voor een betere bekendheid door publiek en omliggende gemeenten. Hij was onder andere de trekker vanuit het bestuur  voor de nieuwbouw die eind vorig jaar werd gerealiseerd.
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
6. De heer A.M. Henskens
De heer Henskens is al bijna 50 jaar actief als vrijwilliger.
Hij begon zijn activiteiten in 1970 bij de Vincentiusvereniging Nederland (een internationale solidariteitsbeweging van vrijwilligers, die zich vanuit hun christelijke levensopvatting willen inzetten voor de armsten, de verdrukten, de vergeten mensen).
Van 1970 tot de opheffing van de plaatselijke afdeling in 2000 was Ton Henskens als vrijwilliger actief voor de vereniging. Hij heeft bestuursfuncties vervuld op lokaal niveau, bij de Haagse vereniging, en was 8 jaar secretaris van de landelijke vereniging. Hij was niet alleen bestuurslid, maar verrichtte ook praktische werkzaamheden zoals bezoek aan gezinnen/ alleenstaanden waar hulp nodig was op financieel of materieel gebied; bezoek aan zieken, eenzamen en ouderen; inspringen in acute noodsituaties. Hij heeft een project genaamd "Weekje-Weg" ontwikkeld. Zo konden mensen die niet op vakantie konden in groepsverband toch een weekje weg.
Daarnaast heeft de heer Henskens zich ruim 25 jaar ingezet bij de scouting. Hij begon als groepsleider bij Scouting Wilibrordus Groep bij de verkenners. Later was hij initiatiefnemer van Sociale Werkgroep Calimero. Deze groep verrichtte belangeloos allerlei hand- en spandiensten voor mensen die daartoe zelf, door allerlei omstandigheden, niet toe in staat waren en organiseerde feesten voor gehandicapten, daklozen en bejaarden.
Ton Henskens was de initiatiefnemer en voorzitter van Meubelbeurs De Habbekrats. Deze meubelbeurs heeft hij, samen met de vrijwilligers van Calimero opgezet. Overtollig huisraad, aangeboden aan de meubelbeurs, werd in de avonduren opgehaald en op zaterdagmiddag tegen een "habbekrats" verkocht.  De opbrengst werd overgemaakt naar goede doelen.
Verder is de heer Henskens sinds 1 januari 2014 voorzitter van de Stichting Our House, een wooninitiatief voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Daarnaast verricht hij verschillende vrijwilligersactiviteiten voor de Bonifatiuskerk en had  van 2010 -2018 zitting in de gemeenteraad van Rijswijk.