Haagse politiek weet niet waar tientallen miljoenen voor economisch beleid blijven

De raadzaal van Den Haag.
De raadzaal van Den Haag. © Omroep West
DEN HAAG - Het economisch beleid van de gemeente Den Haag is te vaag. Daardoor heeft de gemeenteraad onvoldoende mogelijkheden om de 'effectiviteit en doelmatigheid' te beoordelen. Daarvoor waarschuwt de Rekenkamer Den Haag, een onafhankelijke toezichthouder die het beleid van de gemeente tegen het licht houdt. 'De raad kan niet controleren of de gestelde doelen worden bereikt', aldus de rekenkamer.
De financiële controleurs namen twee belangrijke stukken van het college van burgemeester en wethouders onder de loep: een economische visie met daarin de ambities voor het jaar 2030 ('Brede economische groei in een stad zonder grenzen') en de praktische plannen om die uit te voeren. Reden daarvoor is onder meer een advies uit 2019 waaruit al bleek dat de gemeenteraad van Den Haag geen goed zicht heeft op de 'kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid' van de 65 miljoen euro die de gemeente jaarlijks uitgeeft aan het economisch beleid. Dat komt onder meer omdat de gemeenteraad zelf nooit goed heeft vastgesteld hoe zij de wethouders wil controleren.
De rekenkamer constateert nu dat er wel iets ten goede is veranderd. Er is meer 'structuur en transparantie' aangebracht in het economische beleid. Toch kan het nog beter.

Ambities

Het stadsbestuur maakt 'onvoldoende' duidelijk wat de ambities zijn van de gemeente, wat het beleid moet opleveren. Als voorbeelden noemt de rekenkamer dat in de stukken van de gemeente staat dat Den Haag 'dé toeristenstad van Nederland moet worden met kwaliteit' en dat het college 'meer sterke ondernemers in Zuidwest en Haags Veen' wil. Maar dat is allemaal veel te vaag, aldus de rekenkamer. Daardoor ontbreken 'concrete doelen op basis waarvan de raad kan controleren in hoeverre de doelen worden gerealiseerd'.
Een tweede probleem is dat er weliswaar doelen zijn, maar dat niet precies duidelijk wordt gemaakt op welke manier die moeten worden bereikt. Een voorbeeld: het college wil 'goede en snelle dienstverlening bieden aan ondernemers'. Daarom, staat in een nota, gaat Den Haag 'ondernemers faciliteren met speciale programma's voor de eerste fase van het ondernemerschap'. Wat dat dan precies inhoudt en wat het bijdraagt aan een goede en snelle serviceverlening, wordt niet duidelijk, aldus de rekenkamer.

Harde cijfers

De toezichthouder adviseert de gemeenteraad daarom veel duidelijker doelen op papier te zetten: wat willen we bereiken, wat is daarvoor nodig en wat gaat het kosten. Daarvoor is het wel nodig dat er harde cijfers komen met duidelijke definities. Die zijn er nu nog niet. Neem het begrip werkloosheid. Uit de nota's wordt niet duidelijk of het hierbij gaat om de absolute omvang of de relatieve omvang van de werkloosheid in Den Haag. De rekenkamer: 'Hierdoor is het onduidelijk welke ambitie de gemeente met het economisch beleid nastreeft en is onduidelijk wanneer de beoogde effecten zijn gerealiseerd.'