Instellingen

'Acceptabele buslijn 31 in Monster zal miljoenen gaan kosten'

Tijdelijke halte aan de Madeweg in Monster
Tijdelijke halte aan de Madeweg in Monster © WOS
MONSTER - Het behouden van buslijn 31 op de route via de Hortensiastraat in Monster zal minimaal een investering van miljoenen euro's vergen. En met een dergelijke investering is het nog maar de vraag in hoeverre de overlast voor omwonenden voldoende zal verdwijnen, zo komt naar voren uit een brief van het college van Westland aan de gemeenteraad.
Sinds eind augustus loopt een proef waarbij buslijn 31 niet meer door de dorpskern van Monster rijdt. Omwonenden klaagden over trillingen, waardoor ze liggen te stuiteren in hun bed en woningen beschadigd raken. Uit metingen, die zijn verricht in de zomer van vorig jaar, bleek dat de EBS-bussen voor ruim dertig procent meer trillingen zorgden bij woningen dan de Connexxion-bussen voorheen.
De bewoners zijn blij met de omleiding, maar voor tal van passagiers betekent het soms vele honderden meters extra lopen naar de dichtstbijzijnde halte. In een brief aan de gemeenteraad heeft het college nu vier mogelijke oplossingen op een rij gezet, meldt mediapartner WOS.

Kleinere bussen

Kleinere bussen veroorzaken per bus minder trillingshinder en de rijbaan hoeft mogelijk niet verbreed te worden. Bovendien neemt door een hogere rijfrequentie het gebruik verder toe. Dat klinkt allemaal positief. Echter, de hogere inkomsten compenseren niet de veel hogere lasten. 'De investeringskosten zijn hoog, de exploitatielasten nemen fors toe en er zijn veel meer chauffeurs nodig', aldus het college.
Deze oplossing wordt daarom als 'niet haalbaar' bestempeld. Zowel bij de Metropoolregio als vervoerder EBS zou dekking ontbreken. 'EBS ziet dan ook geen mogelijkheden voor het inzetten van kleinere bussen', stellen B en W.

Afstellen huidige bussen

Vervoerder EBS heeft in overleg met de fabrikant van de bussen de afstelling van vering, onderstel en bandenspanning geoptimaliseerd. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Verdere aanpassingen zijn niet mogelijk, omdat dit elders voor hinder bijvoorbeeld bij drempels zorgt, bijvoorbeeld bij drempels. Verder zou het comfort in de bus verminderen en het brandstofverbruik stijgen.
B en W: 'Geconcludeerd kan worden dat deze uitgevoerde oplossingsrichting niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.'

Verbreding rijbaan

Uit Monster komen veel klachten over trillingshinder. Om de omwonenden tegemoet te komen, zou gekozen kunnen worden voor verbetering en verbreding van de rijbaan op een deel van het traject. 'Verbreding is echter alleen mogelijk indien aan één zijde de parkeerplaatsen vervallen of door de trottoirs te versmallen. Ruimte om in de nabijheid parkeerplaatsen te compenseren ontbreekt echter', steken B en W van wal. 'Het verminderen van de trillinghinder wordt deels teniet gedaan door de hogere gemiddelde rijsnelheden door de verbrede en vlakke rijbaan en doordat de bussen dichter langs de woningen komen te rijden. Verkeerdrempels vergroten het risico op trillinghinder. Ook de geluidsbelasting op de woningen neemt toe en mogelijk zijn geluidwerende maatregelen nodig.'
Er zal bij deze optie eerst nog een heleboel uitgezocht moeten worden. Inclusief onderzoek, participatie, besluitvorming en realisatie bedraagt de geschatte doorlooptijd circa vier jaar. Daarbij wordt opgemerkt, dat tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden lijn 31 en 34 gedurende een groot deel van deze periode buiten de kern van Monster moeten worden omgeleid. 'Omdat in de recent vastgestelde programmering deze werkzaamheden niet zijn opgenomen, ontbreekt hiervoor de financiële dekking en capaciteit. Tevens dienen deze met de werkzaamheden aan kabels en leidingen te worden afgestemd. Voor de benodigde besluitvorming dient op korte termijn eerst onderzoek en advies plaats te gaan vinden. De totale investeringskosten over een lengte van circa 1,5 km bedragen indicatief 2 tot 3 miljoen euro', meent het college. Conclusie: niet binnen enkele jaren uitvoerbaar.

Aanpassen route lijn 31

Omdat een andere route van lijn 31 door de te krappe en smalle straten in Monster niet mogelijk is, rest dus: een omleiding. Voor de reizigers van lijn 31 blijft de reistijd vrijwel gelijk. De route wordt ongeveer 1 kilometer langer, maar door de gemiddeld hogere rijsnelheden wordt dit gecompenseerd. Voor reizigers van en naar 's-Gravenzande en Hoek van Holland nemen de kosten per rit met 17 cent toe, doordat deze route langer is.
Voor inwoners die in het noordwestelijke deel van Monster en in Ter Heijde wonen neemt de loopafstand gemiddeld met 800 meter toe en hierdoor ook de totale reistijd. Hierdoor zal naar verwachting een deel van de circa 300 instappers op werkdagen in Monster afnemen. Deze toename van de loopafstand en reistijd kan deels ondervangen worden door met lijn 34 naar de overstap halten op lijn 31 in de Molenweg (Madeweg) en Emmalaan (Vlotlaan) te reizen, aldus het college. Daarbij wordt wel aangetekend dat lijn 34 minder frequent (2 keer per uur) dan lijn 31 (6 keer per uur) rijdt en niet in de avonduren en niet op zondag.