Haagse raad en provincie lijnrecht tegenover elkaar in discussie over warmtenet

© ANP
DEN HAAG - In de discussie over het toekomstige warmtenet blijft de gemeenteraad van Den Haag zich verzetten tegen de wijze waarop de provincie Zuid-Holland de aanleg wil verwezenlijken. Beide partijen staan al geruime tijd lijnrecht tegenover elkaar en het ziet er niet naar uit dat hier verandering in komt.Dit bleek woensdagochtend tijdens een hoorzitting die de provincie voor de Haagse raad had georganiseerd.
Provinciebestuurder Jeannette Baljeu wilde uitleg geven over alle te volgen procedures, maar diverse fracties benadrukten nog eens dat een meerderheid van de raad helemaal niets in het zogeheten WarmtelinQ ziet. Dit project omvat de aanleg van een pijpleiding van Rotterdam naar de energiecentrale aan het De Constant Rebecqueplein in het Haagse Regentessekwartier.
Hierdoorheen stroomt water dat tot honderdtwintig graden is verwarmd met behulp van de zogeheten restwarmte van afvalverwerker AVR, raffinaderijen en andere industriële bedrijven uit Rotterdam. Moderne technologieën maken het mogelijk om deze hitte om te zetten en voor het verwarmen van maximaal 120.000 woningen en bedrijven te gebruiken. Afhankelijk van het te kiezen tracé kost de aanleg van WarmtelinQ volgens een woordvoerder van het bedrijf erachter, Gasunie, naar schatting 500 miljoen euro.

Op de schop

Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil niets van dit project weten, onder meer omdat een groot deel van de stad op de schop moet om de leidingen aan te leggen. Ook gaat dit ten koste van bomen en ander groen. Bovendien vreest het gemeentebestuur dat het warmtenet andere projecten voor duurzame energie, zoals aardwarmte, verdringt of anderszins in de weg zit.
Het stadsbestuur heeft daarom in december bij de Raad van State bezwaar aangetekend tegen het plan. Dit plan maakt de aanleg mogelijk en geeft de provincie vergaande zeggenschap en bevoegdheden. In afwachting van deze procedure heeft Gasunie een maand geleden besloten tot het uitstellen van de voorbereidingen, voor zover die althans op Haags grondgebied betrekking hebben. De provincie werkt intussen verder aan de ontwikkeling van het project.

Aftakking naar Leiden

Als lid van het College van Gedeputeerde Staten was provinciebestuurder Baljeu om die reden met een delegatie naar de raadszaal in het stadhuis aan het Spui afgereisd. Ze wilde vertellen over de procedures. Hierbij richtten zij en andere sprekers van de provincie en Gasunie zich op de beoogde aftakking van WarmtelinQ die van Rijswijk naar Leiden zal lopen.
Ook in dit geval is Den Haag partij, want deze pijpleiding zal door Ypenburg en Leidschenveen gaan. 'Waarom worden we nu pas over dit project gehoord en gaat het niet eerst over nut en noodzaak?', wilde VVD-raadslid Chris van der Helm weten.

'Niet aan de orde'

Gedeputeerde Baljeu stelde dat deze bijeenkomst nu eenmaal over de procedurele kant ging. De vraag óf warmtenet er moet komen, was dit keer niet aan de orde.
'Ik kan me voorstellen dat niet veel bewoners zo'n leiding door hun straat willen hebben. Maar de invloed van bewoners zal denk ik beperkt zijn', veronderstelde Van der Helm.

Afwegingen

Participatiemanager Johan Simon van de Gasunie wilde dit nuanceren. 'Op lokaal niveau zal zeker discussie plaatsvinden over hoe dat traject zal kunnen lopen', zei Simon. 'Maar als er straks twee, of drie, of tien, of veertig mensen zijn die zeggen: liever niet hierlangs, gaan we daar dan gehoor aan geven?'
Simon wilde hier niet meteen 'ja' op antwoorden: 'Het hangt natuurlijk samen met allerlei andere afwegingen. Allerlei belangen spelen daarin mee'.

Invloed uitoefenen

Raadslid Robert Barker van de Partij van de Partij voor de Dieren en Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij verbaasden zich over de status van de bijeenkomst. 'Dit is de enige mogelijkheid voor de gemeenteraad om input te geven', zei Barker.
Wijsmuller sprak na afloop zelfs van een 'bizarre hoorzitting'. 'Een uur ingepland zonder informatie vooraf, met dertig minuten een presentatie van de provincie en in de resterende tijd mogen raadsleden dan ad hoc nog vragen stellen', aldus Wijsmuller. 'Op welke manier kunnen wij en kunnen de bewoners invloed uitoefenen?'

Weerstand

Janneke Holman van de PvdA vroeg zich eveneens af 'tot hoever de participatie van bewoners strekt'. 'Wat nou als de weerstand in Leidschenveen en Ypenburg heel groot is…?', gaf het raadslid in overweging.
'Wij laten de provincie of Gasunie niet de dienst uitmaken in Den Haag', deed raadslid René Oudshoorn van Hart voor Den Haag/Groep de Mos hier nog een schepje bovenop. 'Stop met deze smeerpijp. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald'.

Formele stap

Gedeputeerde Baljeu probeerde de weerstand weg te nemen met de mededeling dat ze de bijeenkomst 'niet een eenmalig iets wil laten zijn'. 'Dit is een formele stap die we in de procedure willen zetten', zei de provinciebestuurder over de hoorzitting in het stadhuis, 'maar we hebben óók aangegeven dat we ook verder de participatie met u aangaan'.
Meer artikelen over het warmtenet vind je in ons dossier