Lintjesregen 2022: Lees hier wie in Alphen aan den Rijn een lintje heeft gekregen en waarom

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vrouw
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vrouw © Kanselarij der Nederlandse Orde
ALPHEN AAN DEN RIJN - In Alphen aan den Rijn zijn 22 inwoners Koninklijk onderscheiden. Achttien van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en vier inwoners tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
</mark></p><p><mark>Tekst zoals aangeleverd door gemeente Alphen aan den Rijn

Dhr. F. (Fake) Boer (Zwammerdam): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Boer is al vanaf 1970 als vrijwilliger actief. Tot 2015 was hij in verschillende functies actief voor de Protestantse Kerk Nederland - PKN Zwammerdam (voorheen Gereformeerde Kerk Zwammerdam). Van 1996 tot en met 2013 was de heer Boer voorzitter van de Zwammerdamsche IJsclub. Het voorbereiden en voorzitten van vergaderingen, onderhouden contacten met de bestuursleden en de eigenaar van het land waarop de ijsbaan ligt behoorde tot zijn taken. Vanaf eind 2014 is de heer Boer voorzitter van de Stichting Beheer Multifunctionele Accommodatie (MFA) Zwammerdam (Dorpshuis Zwanenburcht). Hij is een actief voorzitter en zorgt ervoor dat alles vlekkeloos verloopt: hij onderhoudt contacten met gemeente, huurders, regelt de sleuteloverdracht, maar voert zelf ook reparaties uit of zorgt ervoor dat deze door een externe partij worden uitgevoerd.Naast zijn drukke bestaan als vrijwilliger heeft betrokkene sinds 2018 ook de (mantel)zorg over zijn zus.

Dhr. L.H. (Luuk) Boerman (Zwammerdam): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al sinds 1979 is de heer Boerman lid van de redactie ‘Damse Zaken’ (voorheen Dorpssignaal), een maandelijkse uitgave van de Belangenvereniging van Zwammerdam. Deze vereniging behartigt de belangen van de inwoners van Zwammerdam. Daarnaast is de heer Boerman vanaf 2017 vrijwillig actief voor het Oranje Comité Zwammerdam en voert allerhande zaken uit als het gaat om pr en vormgeving in de breedste zin van het woord. Naast bovenstaande vrijwilligersactiviteiten heeft de heer Boerman een aantal mooie initiatieven genomen om Zwammerdam op de kaart te zetten. Zo bedacht hij in 2018 een fiets- en wandelroute, ‘de Route 66 Zwammerdam’, die langs de oude Zwammerdamse grens liep op een kaart van 1866. In 2016 bracht de heer Boerman een boekje ‘Oud Damme’ uit. Deze boekjes bevatten historische foto’s van Zwammerdam. Door het initiatief van de heer Boerman om het Ziendepark in Zwammerdam te voorzien van zakjes voor de hondenuitlaat heeft meneer een bijdrage geleverd aan het leefbaar houden van het park. Er zijn twee ‘kasten’ met zakjes geplaatst die hij wekelijks aanvult.

Mevr. A.C. (Anneke) Booij-Pijper (Alphen aan den Rijn): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 1997 startte mevrouw Booij-Pijper met haar vrijwilligersactiviteiten bij de Maranathakerk in Alphen aan den Rijn als medewerker van de bloemengroep. Het symbolisch bloemschikken vereist gedegen studie van de achtergronden van de bijzondere gelegenheden in het kerkelijk jaar, de Bijbelteksten, en kennis van de symbolische betekenis van bloemen, planten, materialen, kleuren. Door haar uitzonderlijke talent als het gaat om liturgisch bloemschikken was mevrouw Booij-Pijper binnen de landelijke Protestantse Kerk (PKN) betrokken bij het promoten van liturgisch bloemschikken onder de kerken in Nederland door het maken van brochures met suggesties en toelichtingen. Vanaf 2008, sinds de opening, is mevrouw Booij-Pijper een zeer gewaardeerde zorgvrijwilliger bij de locatie Alphen aan den Rijn van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn/Nieuwkoop. Zij ondersteunt de cliënten en hun naasten zowel emotioneel als praktisch. Naast dit eigenlijke zorgwerk is zij met een collega verantwoordelijk voor de bloemen en planten in het hospice. Ze heeft in 2019 meegedacht en meegewerkt aan de tuinaanleg rond de nieuwe hospicewoning in Alphen aan den Rijn.

Mevr. C.G. (Corrie) Clement (Alphen aan den Rijn): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 1996 is mevrouw Clement vrijwillig actief voor de Protestantse Gemeente in Alphen aan den Rijn. Mevrouw Clement heeft verschillende functies bekleed. In 1996 richtte zij, samen met medevrijwilliger mevrouw A. Pons-Poot, een vrijwilligersgroep op voor de Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn (voorheen PI De Geniepoort). Verschillende activiteiten zijn opgezet om de gedetineerden te steunen tijdens hun tijd in de PI en om hen na hun detentie weer te kunnen laten integreren in de maatschappij en tussen hun familieleden. Mevrouw Clement was minstens 10 jaar diaken en raakte vanuit deze positie betrokken bij het inloophuis ‘Het Open Venster’ (dagopvang van dak- en thuislozen), waar zij in 1998 coördinator werd. Sinds 2015 is mevrouw Clement penningmeester van Stichting Poortwachter. Deze stichting faciliteert speciale activiteiten, projecten en hulpmaterialen waarvoor, vanuit de penitentiaire inrichting, onvoldoende middelen ter beschikking staan. Als middelen uit andere bronnen niet beschikbaar of ontoereikend blijken te zijn wordt beperkte eenmalige materiële steun geboden aan (ex)gedetineerden voor een succesvolle terugkeer in de maatschappij.

Mevr. J. (Anet) van Genderen-te Brake (Alphen aan den Rijn): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al sinds 1989 is mevrouw Van Genderen-te Brake vrijwillig actief voor de Protestantse wijkgemeente Goede Bron in Alphen aan den Rijn. Van 1996 tot 2005 was mevrouw Van Genderen-te Brake vrijwillig actief voor Stichting Grupa Most. Deze stichting had als doel het contact tussen religieuze gemeenschappen in Tuzla (Bosnië) en tussen mensen onderling te bevorderen door te bouwen aan een verzoeningsbrug. Mevrouw is medeoprichter van deze stichting. Naast haar vrijwilligerswerk is mevrouw al sinds 1981 werkzaam op het Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn. Zij is gestart als gymdocent en doorgegroeid tot unitleider. Daarnaast verricht mevrouw Van Genderen-te Brake vele taken die buiten haar functie vallen. Zo heeft zij bijvoorbeeld een buitengewone bijdrage geleverd om de Christelijke identiteit van de school vorm te geven in een veranderende samenleving. Ook heeft zij intensief bijgedragen aan een succesvolle fusie en de opbouw van het onderwijsconcept Topmavo.

Mevr. B. (Sjaan) van Gent-Rijkaart (Hazerswoude-Dorp): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al vanaf 1990 is mevrouw Van Gent-Rijkaart vrijwillig actief voor de Hervormde Gemeente Hazerswoude waar zij met hart en ziel bij betrokken is. Zij was tot 2015 bezoekdame en verwelkomde nieuwe gemeenteleden en maakte hen wegwijs binnen de gemeente. Sinds 1992 is mevrouw Van Gent-Rijkaart, samen met een ander gemeentelid, verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de wekelijkse schoonmaak van het kerkgebouw. Vanaf 1991 is mevrouw Van Gent-Rijkaart verbonden aan Gemiva-SVG Groep. Zij wandelt iedere twee weken met een van de bewoners. Ook wandelde mevrouw van Gent-Rijkaart van 1996 tot 2014 met een moeder en later dochter en zoon die leden aan de ziekte van Huntington en afhankelijk waren van een rolstoel. Wekelijks fietste mevrouw van Hazerswoude-Dorp naar Katwijk om met hen te wandelen. Vanaf 2008 verzorgt mevrouw Van Gent-Rijkaart twee maal per week het ontbijt voor de cliënten van Stichting Philadelphia Zorg: ‘Ontbijt Sjaan’. Voor Futura Zorg is mevrouw Van Gent-Rijkaart vanaf 2019 wekelijks vrijwillig actief bij het strijken en vouwen van de was. Tevens biedt mevrouw een luisterend oor voor de bewoners van Futura.

Mevr. W.M.J. (Willemien) Gerts-Bongers (Boskoop): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van ongeveer 1985 tot 1989 was mevrouw Gerts-Bongers vrijwillig actief in het toenmalige bejaarden-/verzorgingshuis St. Jozef in Alphen aan den Rijn. Zij hielp de bewoners minimaal eens per week met bloemschikken en andere creatieve bezigheden. Van 1990-2000 was mevrouw Gerts-Bongers vrijwillig actief in toenmalig bejaardenhuis Mendelhof te Boskoop, waar zij minimaal eens per week koffie schonk aan de bewoners. Sinds 1 mei 1995 is mevrouw actief als afdelingsvrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Boskoop. Zij legt minimaal eens per week een bezoek af aan gasten van De Zonnebloem voor een praatje en een kop koffie, maar ook om samen iets leuks te doen. Ook helpt zij mee met de organisatie van verschillende afdelingsactiviteiten, is zij 9 jaar als algemeen vrijwilliger mee geweest met de vakantieweken van de Zonnebloem, en levert mevrouw een belangrijke bijdrage aan de jaarlijkse verkoop van loten van De Zonnebloemloterij. Vanaf 2017 bezoekt mevrouw Gerts-Bongers op persoonlijke titel een aantal bewoners in Zorgcentrum Floravita in Boskoop.

Dhr. B.S. (Bouw) de Graaf (Alphen aan den Rijn): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer De Graaf is al sinds 1973 lid van de schietsportvereniging Alphen aan den Rijn. Vanaf 1982 is hij vrijwillig actief als bestuurslid discipline luchtschietsport en wedstrijdleider luchtschietsport. Vanaf 2019 is de heer De Graaf bestuurder bij District III (Noord- en Zuid-Holland) voor de Koninklijke Nederlandse Schietsport Vereniging (KNSA). Hij heeft als taak het verzamelen van alle uitslagen van schutters van alle verenigingen in het district. Aan het einde van het seizoen organiseert hij een prijsuitreiking voor alle deelnemers. Naast zijn vrijwilligerstaken voor de schietsport is de heer De Graaf sinds 2011 vrijwillig actief als collectant voor de Maag Lever Darm Stichting. Vanaf 2018 is hij tevens collecteorganisator en in deze functie verantwoordelijk voor de gehele organisatie van de collecte in Alphen aan den Rijn. Ook loopt de heer De Graaf vanaf 2019 mee tijdens de jaarlijkse collecteweek voor de Hartstichting in Alphen aan den Rijn.

Dhr. J. (Jan) van Greuningen (Zwammerdam): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Greuningen is, net als zijn echtgenote, al ruim 30 jaar vrijwillig actief. Voor een deel van zijn vrijwilligersactiviteiten vormt hij een twee-eenheid met zijn echtgenote. In 1990 droeg het echtpaar bij aan het opzetten van de jeugdvereniging You Too in Zwammerdam en vormde het echtpaar met andere vrijwilligers het bestuur. Vanaf 2000 zet de heer Van Greuningen zich vrijwillig in voor het Zwammerdams AmateurToneel (ZAT), waar zijn echtgenote op dat moment al een aantal jaren lid en vrijwillig actief was. In 2004 heeft het echtpaar, samen met andere vrijwilligers, bijgedragen aan het opzetten van het Jeugdtoneel. Het Jeugdtoneel was zeer succesvol en heeft bijgedragen aan het voortbestaan van ZAT. Vanaf 2007 is de heer Van Greuningen lid van de vrijwillige brandweer in Zwammerdam. Sinds 2011 is meneer vrijwilliger binnen het Recreatieteam van Ipse de Bruggen, een zorginstelling voor mensen met een handicap. Voor de IJsclub Zwammerdam is de heer Van Greuningen vanaf 2019 vrijwillig actief als bestuurslid, en is verantwoordelijk voor het vegen van de baan, de kantinedienst, het organiseren van wedstrijden, het aanleggen van de ijsvloer en het prepareren en repareren hiervan.

Mevr. A. (Afke) Van Greuningen-Hiemstra (Zwammerdam): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Greuningen-Hiemstra is, net als haar echtgenoot, al ruim 30 jaar vrijwillig actief. Voor een groot deel van haar vrijwilligersactiviteiten vormt zij een twee-eenheid met haar echtgenoot. In 1990 droeg het echtpaar bij aan het opzetten van de jeugdvereniging You Too in Zwammerdam en vormden zij met andere vrijwilligers het bestuur. Vanaf 1994 is mevrouw Van Greuningen-Hiemstra spelend lid van het Zwammerdams AmateurToneel (ZAT). Vanaf dat moment voert zij verschillende vrijwilligerstaken uit waaronder het schoonmaken van de zaal, het draaien van bardiensten, het bijhouden van de voorraad, helpen bij het ordenen van de kledingzolder, het regelen van prijzen voor de loterij, maar ook de logistiek rondom uitvoeringen. Van 2012 tot 2018 was mevrouw Van Greuningen-Hiemstra voorzitter van ZAT en medeverantwoordelijk voor het actief verjongen en klaarstomen van het nieuwe bestuur. In de periode van 2002 tot 2011 was mevrouw Van Greuningen-Hiemstra vrijwillig actief voor het Sinterklaascomité in Zwammerdam. Naast bovenstaande vrijwilligersactiviteiten is mevrouw Van Greuningen-Hiemstra samen met haar echtgenoot sinds 2013 bezoekvrijwilliger bij Ipse de Bruggen.

dhr. E. (Evert) Den Hertog (Alphen aan den Rijn): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Den Hertog is al sinds 1980 vrijwillig actief. In de jaren ’80 startte meneer als bestuurslid bij de Alphense Winkeliersverenigingen Hooftstraat-Koopstraat in Alphen aan den Rijn. Later werd hij bestuurslid van overkoepelend orgaan Winkelstad Alphen (WSA). De heer Den Hartog heeft zich gedurende 20 jaar met hart en ziel ingezet voor de Alphense middenstand en zo op vele manieren bijgedragen aan het goed functioneren hiervan. Van 1995 tot 2005 was meneer, benoemd vanuit de WSA, lid van het Algemeen Bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland. Hij zette zich sterk in voor een beter vestigingsklimaat voor ondernemers, met name winkeliers, in Alphen aan den Rijn in de regio Rijnland. Mede door zijn inzet is er succesvol gelobbyd voor een nieuw stadshart in Alphen aan den Rijn en een betere bereikbaarheid van de regio Alphen aan den Rijn. Vanaf 1998 is de heer Den Hertog in diverse functies vrijwillig actief voor de huidige Protestantse wijkgemeente Goede Bron, (onderdeel Protestantse gemeente Alphen a/d Rijn - Oudshoorn-Ridderveld). Vanaf 2017 is meneer vrijwillig actief voor de Stichting Ondersteuning Sovata (SOS) en houdt zich bezig met het uitzoeken, sorteren, verpakken en verzendklaar maken van ingezamelde kleding t.b.v. de bewoners van Sovata en Sarateni in Roemenië.

Dhr. ir. A.C.J. (Ad) Jansen (Alphen aan den Rijn): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jansen is door zijn vier zonen in aanraking gekomen met de BMX-sport, in 1982 voor het eerst. Sindsdien heeft hij binnen de BMX-sport vele functies vervuld en zodoende van bijna alle facetten van de sport de nodige kennis vergaard. Sinds eind jaren ’80 was er de droom de BMX-sport tot een Olympische sport te laten uitgroeien, wat in 2008 werkelijkheid werd. In 1984 startte de heer Jansen als voorzitter van de afdeling Fietscross (FX) van FCC Avanti in Alphen aan den Rijn. Hij was de drijvende kracht achter de oprichting van de FX-afdeling en wist al snel regionale- én landelijke wedstrijden te organiseren op het toenmalige terrein van Avanti. Verder was hij bij legio activiteiten betrokken als het ging om de FX-sport. Vanaf 1996 is de heer Jansen voorzitter van de BMX-afdeling West van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU). De heer Jansen behartigde de belangen van de BMXsport in de betreffende regio. Hij zette zich vele jaren in voor het Regionaal Training Center (RTC) om aanstormend talent een goede basis mee te geven op fysiek en metaal vlak, maar ook op het gebied van voeding als topsporter. Hierdoor werd beter aangesloten bij de wereldtop van de BMX-sport.

Mevr. E.M.J. (Els) Van Ofwegen-Van Velzen (Boskoop): Lid in de Orde van Oranje- Nassau

Mevrouw Van Ofwegen-Van Velzen is al sinds 1996 vrijwillig actief. Zij startte bij De Zonnebloem, afdeling Boskoop als afdelingsvrijwilliger. Zij belt en bezoekt gasten van De Zonnebloem en helpt mee bij activiteiten en uitjes. Mevrouw is erg begaan met de gasten, zeker als het om mensen gaat die eenzaam zijn. Deze gasten ontvangen regelmatig een bakje fruit met bijvoorbeeld een persoonlijke boodschap of een opbeurend woord. Naast haar activiteiten voor De Zonnebloem is mevrouw Van Ofwegen-van Velzen vanaf 1 november 2002 ook actief bij verzorgingshuis Floravita in Boskoop. Zij schenkt koffie en thee bij de bewoners in de appartementen. Speciale verdienste van mevrouw is het opzetten van de Fruit-expres. Zij verzamelt punten om in de plaatselijke supermarkt vers fruit te kunnen kopen. Het fruit wordt schoongemaakt en geportioneerd in bakjes om vervolgens bij de bewoners te brengen.

Mevr. A. (Adrie) Pons-Poot (Alphen aan den Rijn): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 1996 is mevrouw Pons-Poot vrijwillig actief voor de Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn (voorheen PI De Geniepoort). Zij is mede-oprichtster van de vrijwilligersgroep van de PI. Verschillende activiteiten zijn opgezet om de gedetineerden te steunen tijdens hun tijd in de PI en hen na hun straf weer te kunnen laten integreren in de maatschappij en tussen hun familieleden. Mevrouw Pons-Poot werkt sinds ongeveer 2006 mee aan de musicals van de protestantse gemeente De Lichtkring in Alphen aan den Rijn. Mevrouw Pons-Poot is van grote betekenis voor de musicals en daarmee de kerkelijke gemeente. Daarnaast is mevrouw Pons-Poot gastvrouw bij de wekelijkse koffiedrinkochtend in De Lichtkring. Zij zorgt ervoor dat vrijwilligers worden ingedeeld om de ochtenden samen met haar te begeleiden. Ten tijde van de coronacrisis maakte mevrouw mondkapjes voor de predikant, passend bij de kleuren van het kerkelijk jaar. Dit heeft zij ook voor de andere gemeenteleden gedaan, waarvan de opbrengst geschonken werd aan een goed doel.

Mevr. C. (Nelleke) Rimmelzwaan-Gerritsen (Alphen aan den Rijn): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Rimmelzwaan-Gerritsen heeft een enorme passie voor het kleermakersambacht. Na de geboorte van haar tweelingdochters verdiepte mevrouw zich in het kleermakersvak, deed diverse opleidingen en is uitgegroeid in het modevakgebied tot meesterkleermaker. In 1995 startte mevrouw Rimmelzwaan-Gerritsen haar eigen modevakschool aan huis om zich volledig in te zetten voor het lesgeven tot costumière en coupeuse-kleermaker. In 2005 won zij alle prijzen die er te winnen waren: vak erkenning, vakgenotenprijs, publieksprijs en een gouden naald. Vanaf halverwege jaren ’90 van de vorige eeuw zette mevrouw Rimmelzwaan-Gerritsen zich in om haar kennis te delen met vakgenoten om zo bij te dragen aan het voortbestaan van het kleermakersvak, zowel vanuit haar eigen onderneming als op vrijwillige basis in diverse bestuursfuncties. Van 2008 tot 2016 was mevrouw Rimmelzwaan-Gerritsen voorzitter van de BvK, later de Branchevereniging Mode Ambachten (BMA). Mevrouw had als voorzitter een belangrijke voortrekkersrol bij het fuseren van de BVK en FeetBag tot de BMA. In 2015 nam mevrouw Rimmelzwaan-Gerritsen deel aan het tv-programma 'Door het oog van de naald'. Door deelname aan dit programma heeft mevrouw ertoe bijgedragen dat de modeambachten, en daarmee de kleermakers als ambachtelijk beroepsbeoefenaars, een gezicht hebben gekregen in heel Nederland.

Mevr. L.H. (Loes) Rutten (Alphen aan den Rijn): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Rutten zet zich altijd in voor andere mensen, zowel in haar betaalde baan destijds, als op het gebied van vrijwilligerswerk. Van 1974 tot 2005 was zij secretaris voor de RK EHBO-vereniging Sint Martinus. Daarnaast liep mevrouw Rutten onder andere collecte voor de Hart- en Nierstichting, het Diabetesfonds en stichting Gehandicapt Kind. Sinds 1996 is mevrouw Rutten vrijwillig actief voor de Rooms Katholieke Parochie Heilige Thomas in Alphen aan den Rijn. Vanaf 2005 is mevrouw Rutten vrijwillig actief voor de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Alphen aan den Rijn. Zij helpt met het organiseren van de wekelijkse KBO SOOS, int het entreegeld, verzorgt de koffie, thee en koekjes en is tevens hoofd van de keuken. Zij is ook lid van de 'lief en leed' commissie en bezorgt de seniorenbladen en de KBO/PCOB bladen in een aantal wijken in Alphen aan den Rijn.

Mevr. Bsc. M.E. (Marlies) Van der Staaij-Van Ree (Benthuizen): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van der Staaij-van Ree is al sinds halverwege de jaren ’90 vrijwillig actief. Zij was enige tijd vrijwilliger voor het Asielzoekerscentrum Leiderdorp. Ook was zij een aantal jaren actief in de kinderevangelisatie voor de Gereformeerde Gemeente te Zoetermeer. Vanaf augustus 2004 is zij als medewerker van de 24/7-advieslijn actief voor de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), een christelijke vereniging die opkomt voor kwetsbaar mensenleven. In 2006 werd mevrouw Van der Staaij-van Ree coördinator bij Stichting Terminale Thuiszorg Diákonos in Benthuizen. Vanaf 2016 was zij, samen met de andere coördinator, betrokken bij de oprichting van hospice Elim te Benthuizen. Van 2013 tot 2015 was mevrouw kort actief als algemeen bestuurslid voor stichting Ismaël, een interkerkelijke stichting die christenen in de Arabische wereld steunt met lectuur, gebed en diaconale hulp. Naast bovenstaand vrijwilligerswerk is mevrouw Van der Staaij-Van Ree ook op officieuze wijze actief voor haar medemens. Zo was zij vanaf 2020 een jaar lang maatje van een dame met psychische problematiek. Zij heeft het initiatief genomen om met andere vrouwen een ondersteunend netwerk te vormen om deze vrouw heen, ter overbrugging van de tijd dat zij terecht kon bij formele hulp.

Mevr. S. (Syta) Veenstra-Plantinga (Alphen aan den Rijn): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 2005 zette mevrouw Veenstra-Plantinga stichting Studiebol op. Deze stichting opereerde in Kenia en verzorgde een studiebeurs voor jonge mensen zonder opleidingsmogelijkheden om toch een diploma te kunnen halen. Later richtte mevrouw stichting Kolewa op om dovekinderen te ondersteunen met een gehoorapparaat en hen toegang te geven tot scholing. In 2009 richtte mevrouw Veenstra-Plantinga een dovenschool op in de Balinese hoofdstad Denpasar: 'Swara Swari'. Kinderen worden voorzien van tweedehands gehoorapparaten en leren (samen met hun ouders) gebarentaal en ontvangen regulier onderwijs. Mevrouw Veenstra-Plantinga is 24/7 bezig met en voor haar stichting. In 2017 kwam mevrouw Veenstra-Plantinga meteen in actie toen de vulkaan op Bali actief werd en honderden gezinnen moesten worden geëvacueerd. Zij regelde onder andere voedsel en verzorgingsproducten. In 2018 na de aardbeving in Lombok zamelde mevrouw Veenstra-Plantinga in korte tijd geld in voor de wederopbouw van een ingestorte basisschool.

Mevr. A.P.A. (Annie) Verhoef-Rademaker (Boskoop): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Verhoef-Rademaker is sinds 1990 vrijwillig actief. Zij startte bij een zendingsorganisatie in Rotterdam met het inzamelen van kleding. Sinds 2010 doet zij dit voor Stichting Oost-Europa Boskoop (SOEB) voor een aantal projecten in Roemenië. Ook breit zij al meer dan 20 jaar kindertruien voor goede doelen. Daarnaast is mevrouw Verhoef-Rademaker vrijwillig actief als afdelingsvrijwilliger voor De Zonnebloem, afdeling Boskoop. Zij legt bezoeken af bij gasten van De Zonnebloem voor een praatje, een kopje koffie of om iets leuks te ondernemen. Zij gaat met gasten die dit zelf niet kunnen naar de winkel voor de wekelijkse boodschappen, of begeleidt hen bij een bezoek aan het ziekenhuis.

Mevr. A.P.M. (Tonny) Versseput-van Breukelen (Hazerswoude-Dorp): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Breukelen is sinds 1965, al op jonge leeftijd, vrijwillig actief. In de periode tot en met 1984 heeft zij verschillende activiteiten ontplooid: zoals het organiseren van scoutingactiviteiten, mede-organiseren van de jeugdvakantieweek en deelname aan de oudercommissie op een kleuterschool in Hazerswoude-Dorp,. In 1978 kreeg mevrouw Van Breukelen de diagnose van een progressieve oogaandoening die uiteindelijk leidt tot blindheid op latere leeftijd. In die tijd start mevrouw met een studie in de Nederlandse taal en letterkunde. In 1989 startte mevrouw Van Breukelen als (betaald) docent NT2 op een college in Zoetermeer. Eind jaren ’90/begin jaren 2000 werd de oogziekte dusdanig progressief dat mevrouw Van Breukelen afhankelijk werd van diverse voorzieningen voor blinden en slechtzienden. Zij werd geconfronteerd met de ontoegankelijkheid van teksten (zowel digitaal als op papier) voor blinden en slechtzienden. Dit heeft ertoe geleid dat zij zich ging inzetten voor het (voort)bestaan van braille. Van 1998 tot 2006 was mevrouw Van Breukelen vrijwillig actief bij Visio, een instituut voor Onderwijs en Revalidatie voor blinden en slechtzienden. In 2015 begon mevrouw een steunpunt voor migranten met een visuele beperking. Migranten, beleidsmedewerkers, hulpverleners en andere betrokkenen worden praktisch op weg geholpen met adviezen, doorverwijzingen etc. In juni 2021 is dit steunpunt overgenomen door de Oogvereniging. Daarnaast ontwikkelde mevrouw Van Breukelen een taalproject met daarbij lotgenotensupport. Dit taalproject is uniek in Nederland.

Mevr. J.M. (Annemiek) De Wit-Verburg (Alphen aan den Rijn): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

|Mevrouw De Wit-Verburg startte met haar vrijwilligersactiviteiten in 1977 bij de Protestantse Gemeente Zwammerdam. Zij zette zich in verschillende functies voornamelijk in voor het Christelijk Jeugdwerk. Gedurende de periode van circa 1989 tot 2010 heeft mevrouw De Wit-Verburg moeilijk opvoedbare kinderen opgevangen op de boerderij van haar en haar echtgenoot. De wijkverpleegkundige van het consultatiebureau deed regelmatig een beroep op mevrouw. Deze kinderen kregen de ruimte om zich te ontwikkelen en even aan de moeilijke situatie thuis te ontsnappen. Van 2001 tot 2019 nam mevrouw De Wit-Verburg de mantelzorg op zich voor een vriendin met de ziekte van Huntington. Vanaf het moment dat de vriendin ziek werd, nam mevrouw De Wit-Verburg de verzorging op haar. Ook heeft mevrouw De Wit-Verburg een jaar of drie een nichtje verzorgd, en heeft zij de laatste jaren achtereenvolgens haar schoonmoeder, schoonvader en moeder thuis verzorgd gedurende de laatste jaren van hun leven, en verzorgt zij op dit moment haar gehandicapte broer die zelfstandig woont.

Dhr. ir. H.G.M. (Henk) van der Zanden (Alphen aan den Rijn): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van der Zanden is reeds sinds begin jaren ’70 actief in de lokale politiek. Eerst voor de PSP in Delft en Alphen aan den Rijn. Van 1984 tot 1986 en van 1996 tot maart 2005 was hij raadslid in de (huidige) gemeente Alphen aan den Rijn voor GroenLinks. Hij zette zich in voor veilig fietsverkeer, milieu en financiën. De heer Van der Zanden is medeoprichter van de Werkgroep Alphen Tegen Apartheid en Racisme (ATAR). Van ca. 1985 tot 1990 was hij bestuurslid en behandelde hij klachten over discriminatie. De heer Van der Zanden is vanaf 2007 bestuurslid van de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn e.o. (SLA). Hij houdt zich bezig met de communicatieportefeuille. Tevens assisteert hij de secretaris bij uitvoerend werk. Meneer voorziet boeren van informatie over maatregelen zodat weidevogels veilig kunnen broeden en werkte aan verschillende projecten. Vanaf 2009 is de heer Van der Zanden muzikant en penningmeester bij het Josarie orkest. Het Josarie orkest treedt op in verpleeghuizen, kerken en buurthuizen. Naast zijn vrijwilligersactiviteiten heeft de heer Van der Zanden ook een buitengewone prestatie geleverd in zijn laatst betaalde functie bij Stichting Europdonor (huidig Stichting Matchis). Vanaf 1972 werkte meneer bij het Academisch Ziekenhuis Leiden waar hij bijdroeg aan de ontwikkeling van het ziekenhuisinformatiesysteem. In 1995 met de opkomst van het internet is vanuit het netwerk van de heer Van der Zande een samenwerking ontstaan met het Computer Centrum van de universiteit van Leiden en de Nederlandse internetcoördinator SurfNet om het data-uitwisselingssysteem geschikt te maken voor internet. De heer Van der Zande heeft wereldwijd lezingen gegeven over de manier van matchen binnen het zogenoemde HLA-systeem.