Coalitieakkoorden: Voorschoten is eruit, in alle gemeenten witte rook behalve Den Haag

Deze man brengt zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen
Deze man brengt zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen © ANP
REGIO - In alle gemeenten in onze regio is een coalitieakkoord gesloten. Alleen in Den Haag nog niet. De eerste van 27 gemeenten was begin april, drie weken na de gemeenteraadsverkiezingen, de eerste. Begin juli was Voorschoten de 26ste. Wat staat er in al die coalitieakkoorden? En wie worden de wethouders?

Voorschoten: 'Voorschoten in verbinding vooruit'

VVD (vier zetels), Voorschoten Lokaal (vier zetels) en CDA (vier zetels) gaan de dienst uitmaken in Voorschoten. GroenLinks en D66, die na de verkiezingen in 2018 in het college van burgemeester en wethouders kwamen, moeten oppositie gaan voeren.
Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
 • Ook in de toekomst blijft Voorschoten een heerlijk florerend woondorp, met betrokken inwoners, ondernemers en verenigingen. Een dorp met een groen karakter, voldoende voorzieningen, (preventieve) zorg en welzijn dichtbij en gezellige centra om onze boodschappen te doen of lokaal een baan te vinden.
 • We zetten in op het ontwikkelen van meer betaalbare woningen, met name gericht op jongeren, jonge gezinnen en senioren. De focus ligt dus op jongeren/starters, die graag in Voorschoten blijven wonen. Maar ook bouwen voor senioren om zo actief doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Levensloop bestendig wonen/bouwen vraagt extra aandacht.
 • Om klimaatveranderingen het hoofd te bieden gaan we aan de slag met oplossingen op het gebied van klimaatadaptatie. Duurzaam bouwen is de standaard, we gaan onze rioleringen stap voor stap up-to-date brengen. Ook zorgen we ervoor dat onze inwoners droge voeten houden in de toekomst en gaan daarbij zorgvuldig om met onze omgeving.
VVD'er Paul de Bruijn blijft wethouder. De twee nieuwe wethouders heten Hans van der Elst (Voorschoten Lokaal) en René Zoetemelk (CDA). Van der Elst sloot zich vlak voor de verkiezingen aan bij Voorschoten Lokaal, nadat ONS Voorschoten ophield te bestaan vanwege een gebrek aan kandidaat-raadsleden.
V.l.n.r.: Paul de Bruijn, Hans van der Elst, René Zoetemelk
V.l.n.r.: Paul de Bruijn, Hans van der Elst, René Zoetemelk

Midden-Delfland: 'Midden-Delfland heeft het!'

Zonder Mijn Partij, de grote winnaar bij de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart, is in Midden-Delfland een coalitie gevormd. De vier zetels tellende grootste fractie van de raad kreeg het niet voor elkaar om een coalitie te vormen. Nu gaan CDA (vier zetels), VVD (drie zetels) en D66 (drie zetels) het doen.
Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
 • Ons streven is om tot 2030 gemiddeld 75 woningen per jaar op te leveren. (...) Bij nieuwe bouwplannen beogen wij een verhoging van het percentage sociale en betaalbare woningen met 20 procent. Uitgangspunt is minimaal 60 procent sociale en betaalbare woningen, waarvan tenminste 30 procent van het bouwplan binnen de sociale sector. Voor de sociale en betaalbare woningen geldt het uitgangspunt dat de helft daarvan huur en de andere helft koop is.
 • De Harnaschpolder is nagenoeg gerealiseerd. Aan het college de taak deze werklocatie te vergroenen. Dit geldt voor de inrichting van de ruimte, maar ook voor de gebouwen met toepassing van zonnepanelen en/of sedumdaken.
 • Vergroot de mogelijkheden voor de vrije tijdseconomie door extra voorzieningen in de poorten, versterk recreatieve routestructuren voor wandelen, fietsen, varen, skaten en ruiterpaden.
 • Sieraden die wij koesteren zijn het Bijzonder Provinciaal Landschap, de nabijheid van stad en platteland, de sterke sociale samenhang en participatiegraad door vrijwilligers in verenigingen, maatschappelijke organisaties en persoonlijke zorg voor de buren, familie en de eigen woonomgeving.
De namen van de wethouders worden volgende week bekendgemaakt.

Gouda: 'Geef Gouda door'

De coalitie in Gouda maakt een doorstart. D66 (vijf zetels), GroenLinks (vijf zetels), ChristenUnie (vier zetels), PvdA (vier zetels) en CDA (twee zetels) gaan opnieuw een samenwerkingsverband van vier jaar aan. Opvallend is dat CDA coalitiepartij blijft ondanks de halvering van het aantal zetels. Bijvoorbeeld Gouda Positief, stijgend van drie naar vier, blijft oppositiepartij.
Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
 • De vraag naar huisvesting is onverminderd hoog, ook in Gouda is dit merkbaar. Daarom bouwen we nieuwe woningen in Westergouwe, in de Spoorzone en op andere plekken in de stad. (...) We handhaven de normen voor sociale huur stadsbreed (33%) en gereguleerde middeldure huur en betaalbare koop (samen 20%).
 • Gouda is een gastvrije stad voor iedereen. We willen de komst van een AZC mogelijk maken en dit in nauwe samenwerking met de gemeenteraad verder uitwerken.
 • Met Campus Gouda wordt het Hbo-onderwijsaanbod in Gouda en Midden-Holland versterkt. We ontwikkelen Campus Gouda en de innovatielabs de komende periode verder met een focus op zorg en bodemtechnologie. Daarbij houden we een sterke verbinding met het Mbo-onderwijs en verbeteren we de doorgaande leerlijnen voor techniek, ook gekoppeld aan de energietransitie.
 • We geven zelf het goede voorbeeld door extra te investeren in de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De ambitie voor 2030 gaat omhoog: in 2030 is ten minste 55% van ons gemeentelijk vastgoed verduurzaamd. We combineren dit waar mogelijk met het verbeteren van de toegankelijkheid, te beginnen met Museum Gouda en het Stadhuis.
 • We zetten in op een versteviging van de vierings- en herdenkingscultuur in Gouda, met aandacht voor de Goudse verdraagzaamheid (Erasmus, Coornhert etc.) via bijvoorbeeld lezingen.
Vijf dezelfde partijen in het college, vier dezelfde wethouders. Alleen ChristenUnie voert een wissel door. Corine Dijkstra wordt opgevolgd door Anna van Popering. Thierry van Vugt (D66), Michel Klijmij (GroenLinks), Rogier Tetteroo (PvdA) en Michiel Bunnik (CDA) blijven aan.
V.l.n.r.: Thierry van Vugt, Michel Klijmij, Anna van Popering, Rogier Tetteroo, Michiel Bunnik
V.l.n.r.: Thierry van Vugt, Michel Klijmij, Anna van Popering, Rogier Tetteroo, Michiel Bunnik © Gemeente Gouda

Oegstgeest: 'Zorgen voor Oegstgeest'

Progressief Oegstgeest (vijf zetels), D66 (vijf zetels) en Hart voor Oegstgeest (vier zetels) vormen de nieuwe coalitie in Oegstgeest. VVD en CDA hebben respectievelijk één en twee zetels ingeleverd en zijn daarom uit het college van burgemeester en wethouders gekukeld.
Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
 • De woonvisie en relevante verordeningen worden op een viertal punten aangescherpt: 1. Het creëren van een instrumentarium, bijvoorbeeld zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming, om betaalbare woningen betaalbaar te houden; 2. Het waarborgen van minimale kwaliteit van woningen; 3. Het verhogen van het percentage te realiseren betaalbare woningen minimaal in lijn met de nieuwe regionale woonagenda; 4. Aandacht voor mogelijkheden voor het transformeren van leegstaande panden.
 • Vanwege het klimaatakkoord van Parijs mag per inwoner nog sprake zijn van 100 kg restafval per jaar in 2023 en in 2030 maximaal 30 kg restafval per jaar. De doelstellingen van het nascheiden van afval lijken voor Oegstgeest niet gehaald te worden. Er zijn gemeenten in Nederland die nu al de hoeveelheid restafval tot onder de 100 kg per inwoner per jaar hebben weten terug te dringen. (...) We onderzoeken waarom andere Nederlandse gemeenten wel succesvol zijn in het verminderen van restafval, en wat de voor- en nadelen zijn van de daar ingevoerde systemen.
 • We zetten ons in voor het verlagen van de maximumsnelheid A44 naar 80 km/h, het realiseren van effectievere geluidsschermen, het liefst gecombineerd met zonnepanelen en het zo spoedig mogelijk dichten van bestaande onderbrekingen van de schermen.
 • Samen met andere gemeenten en bewonersorganisaties rondom Schiphol optrekken om Schiphol te laten krimpen en de aanleg van de tweede Kaagbaan te voorkomen.
De wethoudersploeg in Oegstgeest bestaat de komende vier jaar uit Tim van Tongeren (Progressief Oegstgeest), Elfred Bus (D66) en Dick de Groot (Hart voor Oegstgeest).
V.l.n.r.: Dick de Groot, Tim van Tongeren, Elfred Bus
V.l.n.r.: Dick de Groot, Tim van Tongeren, Elfred Bus © Gemeente Oegstgeest

Lisse: 'Samen voor Lisse'

Lisse heeft een raadsakkoord. Nieuw Lisse (zes zetels), CDA (drie zetels) en VVD (drie zetels) leveren als de drie grootste partijen de wethouders in de komende vier jaar.
Een aantal punten uit het raadsakkoord:
 • De schatting is dat tot 2030 ruim 1000 huizen bijgebouwd moeten worden in Lisse om te voldoen aan de vraag. Deze raadsperiode zetten we daarom in op de realisatie van starterswoningen en op doorstroom. Om doorstroom te bevorderen worden er meer huizen gerealiseerd voor senioren, zodat de woningen die zij achterlaten kunnen worden bewoond door gezinnen. We hebben aandacht voor langer zelfstandig thuis in een eigen woning wonen en de daarbij behorende voorzieningen. Ook voor andere eenpersoonshuishoudens worden meer woningen gebouwd.
 • Om de perioden van droogte en hevigere regenbuien als gevolg van klimaatverandering op te kunnen vangen, wordt een waterbeheersplan opgesteld. Bij ontwikkeling van de openbare ruimte houden we rekening met klimaatadaptatie. We stimuleren dat inwoners regenwater opvangen en gebruiken voor de eigen tuin.
 • Verkenning van wegen waar de verlaging van de maximumsnelheid tot 30 km/uur mogelijk is.
 • Haalbaarheidsstudie heropening station Lisse in Keukenhofseizoen.
Op de wethoudersstoelen in Lisse komen Jolanda Langeveld (Nieuw Lisse), Kees van der Zwet (CDA) en Riet Austie (VVD) te zitten.
V.l.n.r.: Jolanda Langeveld, Kees van der Zwet, Riet Austie
V.l.n.r.: Jolanda Langeveld, Kees van der Zwet, Riet Austie © Gemeente Lisse

Wassenaar: 'Zelfbewust, duurzaam en realistisch'

In Wassenaar hebben de fractievoorzitters Gerbrand Nijman (VVD, vijf zetels), Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar, vijf zetels), Jeroen Gankema (Lokaal Wassenaar!, drie zetels) en Sonja Hibbert (GroenLinks, twee zetels) het coalitieakkoord met de titel 'Zelfbewust, duurzaam en realistisch' ondertekend. D66 en CDA keren niet terug in de coalitie.
Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
 • De gemeente wil in het gehele dorp een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur invoeren, met uitzondering van twee doorgaande wegen met gescheiden fietspaden: de Wittenburgerweg en het traject Stoeplaan-Groot Haesebroekseweg tot aan de Papegaaienlaan. Zo moeten ongelukken worden voorkomen en moet het dorp onaantrekkelijk worden voor sluipverkeer. De plannen van de gemeente zijn vooruitlopend op nieuwe wetgeving die de aanpassing mogelijk maakt.
 • Er wordt vastgehouden aan de Woonvisie 2030. Deze blijft het uitgangspunt voor de gemeente voor de komende vier jaar. Woningbouw blijft daarmee beperkt tot vier projecten: de omvorming van het hoofdkantoor van de ANWB op de grens met Den Haag, de bouw van huizen op terrein Den Deyl/Middelweg en het bouwen van woningen op de huidige gemeentewerf en Kerkehout.
 • Er komt een aangepast plan voor de herinrichting van het dorpscentrum. Toen in de vorige raadsperiode werd besloten dat daarin geïnvesteerd moest worden, bleken de inschrijvingen op de aanbesteding fors boven de begroting te liggen.
 • Er wordt strenger gehandhaafd op de hantering van de 30 km/u-regeling en bij bebouwing die niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Ook wil de gemeente de ondermijningsregisseur, die de georganiseerde misdaad moet bestrijden, een vaste aanstelling geven.
 • Ook is het van belang om de gemeente financieel gezond te houden om de inflatie op te vangen. Dit maakt het onvermijdelijk om de inkomsten van de gemeente te verhogen. Daarom wordt de OZB verhoogd met 20%.
Caroline Klaver (VVD), Henri Hendrickx (Hart voor Wassenaar), Bart Boon (Lokaal Wassenaar!) en Aart van Sloten (GroenLinks) worden wethouders. Klaver blijft aan; Inge Zweerts de Jong, Hubert Schokker en Kees Wassenaar stoppen.
V.l.n.r.: Caroline Klaver, Henri Hendrickx, Bart Boon, Aart van Slooten
V.l.n.r.: Caroline Klaver, Henri Hendrickx, Bart Boon, Aart van Slooten

Kaag en Braassem: 'Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen'

Kaag en Braassem houdt de traditie in stand om tot een raadsakkoord te komen in plaats van een coalitieakkoord. Dat betekent dat het uitgangspunt is om geen coalitie en oppositie lijnrecht tegenover elkaar te hebben, maar om er als gemeenteraad unaniem uit te komen. Al zijn Samen voor Kaag en Braassem en CDA het niet eens met de wijze waarop de wethouders zijn uitgekozen door de formateur. Dat is zonder een persoonlijk sollicitatiegesprek gebeurd en zou daardoor te veel lijken op partijpolitiek en 'de gunfactor' mee laten wegen.
Een aantal punten uit het raadsakkoord:
 • De hoofdambitie op dit thema bestaat uit het meer en sneller realiseren van woningen ten opzichte van de huidige planning. Dit geldt niet alleen als de gemeente grond in eigendom ontwikkelt, maar ook door het beter faciliteren van ontwikkelaars, als zij bijvoorbeeld plannen hebben om voor doelgroepen te bouwen. Het uitgangspunt daarbij is het realiseren van woningen in het sociale én betaalbare segment en minder focus op dure woningen (in een verhouding 30% sociaal - 40% middensegment - 30% vrije sector).
 • Er moet binnen de BSD2 gemeentebreed gezocht worden naar een verdere optimalisatie van de bouwmogelijkheden en waar dat passend is moet meer bouwhoogte toegestaan worden. Daarbij is zes lagen niet langer de bovengrens.
 • Er wordt maximaal ingezet om, na de verkregen cofinanciering, de Tweede Sluis in Roelofarendsveen in deze raadsperiode daadwerkelijk te realiseren.
 • De raad heeft de ambitie om de gemeente Kaag en Braassem te profileren en manifesteren als recreatiegemeente. Het doel is om Kaag en Braassem op het gebied van recreatie en toerisme aantrekkelijk te houden voor de recreant, ondernemer en inwoner. (...) Er is een raadsmeerderheid voor om de komende periode weer toeristenheffing toe te passen waarvan de opbrengsten in de recreatieve sector worden geïnvesteerd.
PRO Kaag en Braassem (zeven zetels), D66 (drie zetels) en VVD (drie zetels) leveren de wethouders. CDA en Samen voor Kaag en Braassem, met allebei vier zetels, vallen buiten de boot vallen. Yvonne Peters is de enige wethouder die aanblijft, haar drie collega's zijn nieuw. Dat zijn Gerben van Duin (PRO Kaag en Braassem), Dolf Kistemaker (PRO Kaag en Braassem) en Nick van Egmond (D66).
V.l.n.r.: Gerben van Duin, Dolf Kistemaker, Yvonne Peters, Nick van Egmond
V.l.n.r.: Gerben van Duin, Dolf Kistemaker, Yvonne Peters, Nick van Egmond © Gemeente Kaag en Braassem

Teylingen: 'Samen maken we Teylingen'

Ook in Teylingen is een raadsakkoord gesloten in plaats van een coalitieakkoord.
Een aantal punten uit het raadsakkoord:
 • We gaan in gesprek met eigenaren van leegstaande winkels en panden over herbestemming om er woningen van te maken.
 • Eenzaamheid. Projecten opzetten en vrijwillige organisaties ondersteunen die het contact tussen inwoners stimuleren. Meer fysieke ontmoetingsplekken creëren, bijvoorbeeld activiteiten in buurtcentra.
 • We gaan aan de slag met klimaatadaptatie (zoals hemelwater en biodiversiteit). We gaan oplossingen zoeken voor energiearmoede (isolatie woningen en zonnepanelen).
Marlies Volten (VVD, vijf zetels), Reny Wietsma (CDA, vijf zetels), Heleen Hooij (Trilokaal, vier zetels) en Elsbeth Koek (GroenLinks/PvdA, vier zetels) worden de wethouders. Daarmee bestaat het volledige college van burgemeester en wethouders volledig uit vrouwen. Carla Breuer is burgemeester.
V.l.n.r.: Marlies Volten, Reny Wietsma, Heleen Hooij, Elsbeth Koek
V.l.n.r.: Marlies Volten, Reny Wietsma, Heleen Hooij, Elsbeth Koek © Gemeente Teylingen

Noordwijk: 'Recht zo die gaat'

Dit is de nieuwe coalitie van Noordwijk: VVD (vijf zetels), Partij voor de Inwoners (vier zetels), CDA (vier zetels) en Lijst Salman (twee zetels). NZLokaal, in 2018 met vijf zetels de grootste partij bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen van de fusiegemeente Noordwijk, heeft een zeteltje in moeten leveren bij de verkiezingen van afgelopen maart en is uit de coalitie geknikkerd.
Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
 • We bouwen volgens de vastgestelde woningbouwplanlijst tot en met 2030, met onder meer: voor de komende 4 jaar minimaal 400 betaalbare woningen voor onze starters en jongeren; gemiddeld 20 woningen per jaar voor een natuurlijke groei in De Zilk, op onder andere de locatie bij de H.H. Kerk; voor de middellange termijn onverminderd inzet om woningbouw te realiseren op het verrommelde Achterweg-gebied.
 • Vanaf 2023 krijgen de inwoners (huiseigenaren) de komende 4 jaar een lineair oplopende korting op de OZB van 2,5% in het eerste jaar tot 10% in het vierde jaar (2,5%, 5%, 7,5% en 10%). (...) De hondenbelasting wordt afgeschaft met voorwaarde dat in de gehele gemeente de opruimplicht geldt.
 • Het strand is ook voor de eigen inwoners, en dat komt steeds meer in het gedrang. Geen verdere uitbreiding van aantal (jaarrond)strandpaviljoens, aantal vierkante meters horeca of strandhuisjes. De maximale grens is op alle onderdelen nu echt bereikt. Kwaliteit voor kwantiteit. (...) In het zomerseizoen verlengen we het betaald parkeren in Noordwijk van 21.00 uur naar 23.00 uur.
 • We willen geen windturbines in ons buitengebied. Echter, zo lang de huidige maritieme windturbineparken voor onze kust in gebruik zijn, zetten wij ons in om één of enkele windturbines extra op zee te mogen plaatsen voor onze lokale energiebehoefte. Hiervoor starten we een lobby.
Roberto ter Hark (VVD), Theo Alkemade (CDA) en Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk) gaan op voor een nieuw termijn als wethouder. Namens Partij voor de Inwoners komt Alois Eberharter in de wethoudersploeg.
V.l.n.r.: Roberto ter Hark, Alois Eberharter, Theo Alkemade, Dennis Salman
V.l.n.r.: Roberto ter Hark, Alois Eberharter, Theo Alkemade, Dennis Salman © Gemeente Noordwijk

Waddinxveen: 'Groeien aan de Gouwe'

PCW (zeven zetels), CDA (vier zetels) en VVD (vier zetels) hebben in Waddinxveen een coalitieakkoord gesloten. Voor Weerbaar Waddinxveen, dat evenals in 2018 drie zetels behaalde, is door de zetelwinst van zowel PCW als CDA geen plek meer in het college van burgemeester en wethouders.
Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
 • We willen bouwen naar behoefte en voor iedere Waddinxvener passende woonruimte. Nu én in de toekomst. We willen daarom bouwen en verbouwen voor alle doelgroepen, waaronder starters op de woningmarkt. Daarbij kan sprake zijn van flexibele en vaste oplossingen. Innovatieve oplossingen gaan we niet uit de weg. Ook transformatie van bestaande gebouwen of gebieden is een optie.
 • We geven prioriteit aan het oplossen of beheersbaar maken van een aantal verkeersknelpunten, waaronder de Brugweg, Henegouwerweg en Kanaaldijk en sommige rotondes. Autoverkeer rondom scholen willen we nog meer terugdringen. (...) We nemen maatregelen om de snelheid van het verkeer in Waddinxveen te verlagen. We ontmoedigen vrachtverkeer in 30 km-zones.
 • Een financieel gezonde gemeente vertaalt zich wat ons betreft in de laagste woonlasten in de regio. Als bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing moet stijgen, onderzoeken we wat nodig is om de laagste woonlasten te behouden. Ons financieel beleid is daarop gericht. Het verhogen van de OZB is het laatste middel om de begroting sluitend te krijgen. We willen dat de subsidies die we verlenen nog meer aansluiten bij de ambities van de gemeente en de maatschappelijke effecten.
CDA'er Brigitte Leferink blijft als enige wethouder haar kamer op het gemeentehuis behouden. PCW laat Martijn Kortleven opvolgen door Albert Kerssies en de VVD-afgevaardigde in het gemeentebestuur wordt Femke Vleij.
V.l.n.r.: Albert Kerssies, Brigitte Leferink, Femke Vleij
V.l.n.r.: Albert Kerssies, Brigitte Leferink, Femke Vleij © Gemeente Waddinxveen

Nieuwkoop: 'Aan de slag met Nieuwkoop'

Samen Beter Nieuwkoop (zes zetels), VVD (vijf zetels) en CDA (vier zetels) hebben het gedrieën beklonken in Nieuwkoop. 15 van de 21 zetels heeft dit drietal. Natuurlijk Nieuwkoop (drie zetels), dat één zetel inleverde bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart, wordt door de coalitiepartijen Samen Beter Nieuwkoop en CDA ingeruild voor VVD.
Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
 • In onze woningprognose van 2019 staat dat wij tot 2030 circa 1.900 woningen mogen bouwen. We geven het college opdracht om op basis van volume en kansrijkheid, de plannen te prioriteren en te vertalen naar een bouwopgave per jaar. De zogeheten ‘harde’ bouwplannen zoals Buytewech-Noord, gaan gebalanceerd en gevarieerd van start. De zogeheten 'zachte' woningbouwbouwplannen (circa 800 woningen) zetten we deze raadsperiode zo snel mogelijk om naar ‘harde’ plannen, zodat ook deze projecten uitgevoerd worden.
 • Voor een gevarieerd aanbod aan wateractiviteiten, passend bij de natuurwaarden, zoeken we mogelijkheden om andere watersporten beter te faciliteren. (...) In Noorden is behoefte aan zwemlocaties. We vragen het college mogelijkheden hiervoor in kaart te brengen en in deze inventarisatie ook (natuur)ontwikkelgebieden als Ruygeborch (II) en Noordse Buurt mee te nemen.
 • De toename van het vliegverkeer zorgt ook voor negatieve gezondheidseffecten door geluidoverlast. In 2023 wordt het nieuwe Luchtruimte Indelingsbesluit vastgesteld, welke in de huidige vorm grote impact heeft voor de ontwikkelingen in Nieuwkoop door geluidscumulatie. Het college moet hier aandacht voor blijven vragen.
 • Het terugdringen van stikstof is één van de grote maatschappelijke thema's van Nederland. (...) De agrarische sector is onmisbaar voor onze voedselvoorziening en het beheer van het landschap. Wij vinden het daarom belangrijk dat ons gebied agrarisch blijft, al is transitie van de landbouw noodzakelijk. Om de instandhoudingsdoelen te behalen, stikstof en ammoniak te reduceren en bodemdaling tegen te gaan, is het (vrijwillig)verplaatsen of laten stoppen van agrarische bedrijven één van de middelen. Wij zetten vooral in op een nieuw perspectief op de landbouw, met (zeer) extensieve veehouderij als uitgangspunt in combinatie met een alternatief verdienmodel.
Antoinette Ingwersen (CDA) blijft als enige wethouder aan. Zij krijgt twee nieuwe collega's: Ines de Ridder (Samen Beter Nieuwkoop) en Tom de Kleer (VVD).
V.l.n.r.: Ines de Ridder, Tom de Kleer, Antoinette Ingwersen
V.l.n.r.: Ines de Ridder, Tom de Kleer, Antoinette Ingwersen © Gemeente Nieuwkoop

Rijswijk: 'Gezonde groei. Rijswijkse koers 2022-2026'

Beter voor Rijswijk (vijf zetels), GroenLinks (vijf zetels), D66 (vier zetels), VVD (drie zetels) en PvdA (twee zetels) vormen met z'n vijven als nieuwe coalitie een ruime meerderheid in de 31 zetels tellende gemeenteraad. Wij. Rijswijk, één zetels gestegen en de vierde grootste partij in Rijswijk, wordt met vier zetels buiten de coalitie gehouden terwijl de lokale fractie op dit moment wel collegepartij is.
Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
 • We onderzoeken innovatieve financieringsvormen, bijvoorbeeld samen met particulieren, en erfpachtconstructies voor starters die bijvoorbeeld eerst het huis en later pas de grond kopen. (...) We maken maximaal gebruik van de mogelijkheden om Rijswijkers voorrang te geven bij woningbouw, zoals de 25% lokale verhuringen sociaal en afspraken met projectontwikkelaars vrije sector, maar realiseren ons ook dat we in een regionale woonmarkt leven.
 • Op hotspots van overlastplekken, zoals Vrijenban, Oud Rijswijk en De Schilp, en bij afvaldumpingen gaan we flexibel cameratoezicht inzetten als laatste redmiddel. Hierin maken we een goede afweging tussen het doel, het middel en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ook bij evenementen zoals de kermis en het strandwalfestival wordt deze vorm van toezicht ingezet. Door bewoners ervaren overlast wegen we nadrukkelijk mee bij onze afweging om cameratoezicht in te zetten.
 • Er komt een laadpalenbeleid en de gemeente speelt een rol bij de inkoop van laadpalen via aanbesteding en heeft oog voor voldoende keuzevrijheid in aanbieders. We stimuleren innovatie, bijvoorbeeld het combineren van laadpalen met straatverlichting en zonnepanelen, en betrekken daarbij ook ondernemers en kijken naar de toepassing op onze bedrijventerreinen.
Larissa Bentvelzen (Beter voor Rijswijk), Mark Wit (GroenLinks), Armand van de Laar (D66), Werner van Damme (VVD) en Gijs van Malsen (PvdA) worden aangesteld als wethouders. Op dit moment telt Rijswijk vier wethouders. Bentvelzen en Van de Laar blijven; Wit, Van Damme en Van Malsen zijn nieuw.
V.l.n.r.: Armand van de Laar, Gijs van Malsen, Larissa Bentvelzen, Werner van Damme, Mark Wit
V.l.n.r.: Armand van de Laar, Gijs van Malsen, Larissa Bentvelzen, Werner van Damme, Mark Wit © Remie Kranendonk/Gemeente Rijswijk

Pijnacker-Nootdorp: 'Bouwen aan de toekomst'

Geen coalitieakkoord maar een raadsakkoord in Pijnacker-Nootdorp. Dat betekent dat niet de nieuwe collegepartijen afspraken hebben gemaakt over wat er de komende vier jaar moet gebeuren maar alle partijen in de gemeenteraad, zowel coalitie als oppositie. Of in het geval van Pijnacker-Nootdorp bijna alle partijen. Gemeentebelangen is de enige fractie die niet meedoet, de andere acht wel.
Een aantal punten uit het raadsakkoord:
 • Om de doorstroming te bevorderen denken we niet langer alleen in eengezinswoningen maar geven we het college ook de opdracht om opzoek te gaan naar alternatieve woonvormen zoals flexwoningen en nieuwe regelgeving, zowel bij de nieuwbouw als ook in de bestaande woningvoorraad.
 • Voor de duurzame glastuinbouwgebieden zullen herstructurering en innovaties leiden tot ruimtelijke optimalisatie waardoor ruimte ontstaat voor verduurzaming, transformatie, maar wellicht ook juist economische groei van de sector zelf.
 • We zetten in op het behouden en verder ontwikkelen van ons onderscheidend groen, vergroten van de biodiversiteit, aanleggen van ecologische verbindingen en versterken van de natuur. Om van die natuur te genieten moeten er meer zit- en ontmoetingsplekken en goed begaanbare paden worden gecreëerd, zodat het voor iedereen mogelijk is om er even uit te zijn.
 • Er wordt een aantal ontmoetingsplekken gecreëerd waar jongeren in hun eigen sfeer met elkaar kunnen chillen zonder hinder te ondervinden van, of te geven aan, omwonenden. Ook informele ontmoetingsruimtes (huiskamers) in gebouwen in diverse kernen helpen daarbij, net als bijvoorbeeld een skatebaan of pumptrack en een MTBroute.
Drie wethouders keren terug: Ashley North (GroenLinks), Yvonne van Delft (GroenLinks) en Fleur Spijker (D66). Vanwege het zetelverlies moet D66 het voortaan met één wethouder minder doen. De nieuwe wethouders zijn Abdelhaq Jermoumi van PvdA en voormalig CDA-Kamerlid Julius Terpstra.
V.l.n.r.: Ashley North, Yvonne van Delft, Fleur Spijker, Abdelhaq Jermoumi, Julius Terpstra
V.l.n.r.: Ashley North, Yvonne van Delft, Fleur Spijker, Abdelhaq Jermoumi, Julius Terpstra © Gemeente Leiden

Leidschendam-Voorburg: 'Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgang'

VVD, GBLV en D66 vormen het gemeentebestuur de komende vier jaar. De drie grootste partijen hebben gezamenlijk een ruime meerderheid. Omdat VVD en GBLV allebei acht zetels hebben ten opzichte van de vijf van D66, leveren zij twee wethouders in plaats van één. Van de vorige coalitie is alleen VVD overgebleven. CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP zitten nu in de oppositie.
Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
 • We voeren de mobiliteitsmaatregelen rondom de Westfield Mall of the Netherlands zo snel mogelijk in en houden de effectiviteit scherp in de gaten. We investeren bovendien in aanvullende maatregelen om de situatie daar nog verder te verbeteren.
 • In Prinsenhof realiseren we nieuw woningaanbod in het midden- en hoger segment. We benutten de ruimte optimaal, om groen te behouden bouwen we liever hoog. (...) Bestaande gebouwen/woningen herontwikkelen we waar nodig. Het college ontwikkelt kaders voor creatieve oplossingen zoals flexwoningen en tiny houses.
 • De komende periode geven we speciale aandacht aan ons buitengebied. Als toegang tot het Groene Hart houden we het groen en voorkomen we verrommeling. We zetten in op een vitaal platteland met (agrarische) bedrijven die bijdragen aan een groene omgeving en aantrekkelijke mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving.
 • De openbare ruimte in onze gemeente staat in de eerste plaats ten dienste van de woon- en leeffunctie voor de inwoners. Speerpunten zijn daarbij: aantrekkelijk, groen en gebruiksgemak. Het college voert ‘wijk- en dorpsgesprekken’ om de meedenkkracht in onze gemeente te benutten bij het opstellen van de omgevingsvisie.
Astrid van Eekelen van VVD is de enige wethouder die blijft. Logisch dat de anderen vertrekken, want deze wethouders zijn van niet-collegepartijen. Philip van Veller wordt VVD's tweede wethouder. GBLV schuift Jeffrey Keus en Bianca Bremer naar voren, hoogheemraad Marcel Belt wordt D66-wethouder.
V.l.n.r.: Jeffrey Keus, Bianca Bremer, Astrid van Eekelen, Marcel Belt, Philip van Veller
V.l.n.r.: Jeffrey Keus, Bianca Bremer, Astrid van Eekelen, Marcel Belt, Philip van Veller © Gemeente Leidschendam-Voorburg

Zoetermeer: 'Samen doen wat nodig is'

VVD (5 zetels, -2), Lijst Hilbrand Nawijn (5 zetels, +0), Partij Democratie voor Zoetermeer (4 zetels, +3), Zó! Zoetermeer (4 zetels, +2), CDA (2 zetels, -2) en ChristenUnie-SGP (2 zetels, +0) hebben de formatie succesvol afgerond en gaan de komende vier jaar gezamenlijk een college van burgemeester en wethouders vormen. VVD, Lijst Hilbrand Nawijn en CDA blijven coalitiepartij. D66 (3 zetels, -2) en GroenLinks (4 zetels, -1) worden ingeruild voor Partij Democratie voor Zoetermeer, Zó! Zoetermeer en ChristenUnie-SGP.
Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
 • We willen de stad veilig houden door onze inzet te richten op de aanpak van jeugdgroepen, geweldsincidenten, veiligheid in en rondom scholen en de ondermijnende criminaliteit in buurten, industrieterreinen en horeca. We werken aan leefbaarheid en preventie samen met buurtwerk en andere disciplines uit het sociaal domein. (...) We versterken handhaving door fors meer boa's in te zetten. We willen de individuele begeleiding van kwetsbare jongeren om criminaliteit te voorkomen, voortzetten. We zijn bereid om in de stad te doen wat nodig is als de situatie daar om vraagt. Denk hierbij aan meer cameratoezicht en preventief fouilleren.
 • We gaan de komende vier jaar minimaal 3.000 woningen opleveren. Sociale huur wordt zoveel mogelijk door corporaties ontwikkeld.
 • We respecteren de uitkomst van het referendum en willen werken aan minder huishoudelijk restafval en we stimuleren hergebruik. Daarnaast vergroten we de bewustwording over het belang van afvalvermindering en afvalscheiding.
 • We gaan kleinschalige evenementen, verblijfsplekken en horeca toestaan in de parken, zolang ze ondergeschikt zijn aan de natuurbeleving.
Jan Iedema (VVD) en Ingeborg ter Laak (CDA) zijn de enige wethouders die aan blijven. De vier anderen worden vervangen: Ronald Weerwag (Lijst Hilbrand Nawijn), Willeke Mertens (Partij Democratie voor Zoetermeer), Marijke van der Meer (Zó! Zoetermeer) en Bouke Velzen (ChristenUnie/SGP).
V.l.n.r.: Jan Iedema, Ronald Weerwag, Willeke Mertens, Marijke van der Meer, Ingeborg ter Laak, Bouke Velzen
V.l.n.r.: Jan Iedema, Ronald Weerwag, Willeke Mertens, Marijke van der Meer, Ingeborg ter Laak, Bouke Velzen

Krimpenerwaard: 'Vitaal Vooruit!'

Gemeente Belang Krimpenerwaard (zeven zetels), SGP (vijf zetels), CDA (drie zetels) en VVD (drie zetels) hebben een coalitieakkoord gesloten in Krimpenerwaard. SGP en CDA zijn nieuw in het college van burgemeester en wethouders; Lokaal Op 1, ChristenUnie en D66 zijn veroordeeld tot de oppositie.
Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
 • Vitale gemeenschappen: de gemeente kent krachtige en betrokken gemeenschappen. Hierdoor ontstaat een sterk netwerk waarbinnen individuen zichzelf kunnen ontplooien en ook op terug kunnen vallen. Dit koesteren wij. Wij willen ontmoeting en voorzieningen blijven faciliteren.
 • Vitale kernen: we willen bouwen voor de woonbehoefte en een aantrekkelijke gemeente zijn voor (nieuwe) inwoners, lokale ondernemers de ruimte geven en voorzieningen faciliteren.
 • Vitaal buitengebied: ons landschap en de kernen zijn met elkaar verbonden. Ze dragen elkaar. Zonder landelijk gebied wonen we minder prettig. We willen een toekomstbestendig en duurzaam gebruik van het buitengebied.
Krimpenerwaard gaat terug van zes naar vijf wethouders. Gemeente Belang Krimpenerwaard behoudt twee wethouders: Pascal van der Hek en Wisja Pannekoek volgen Lavinja Sleeuwenhoek en Leon de Wit op. Ook de wethouders van SGP en CDA zijn nieuw: Erik Wassink (SGP) en Irma Bultman (CDA). De enige die op haar post blijft is Ria Boere van VVD.
V.l.n.r.: Pascal van der Hek, Wisja Pannekoek, Erik Wassink, Irma Bultman, Ria Boere
V.l.n.r.: Pascal van der Hek, Wisja Pannekoek, Erik Wassink, Irma Bultman, Ria Boere © Gemeente Krimpenerwaard

Bodegraven-Reeuwijk: 'Eerlijk aan de slag'

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat bezuinigen en de ozb verhogen. De schuld bedraagt 144 miljoen euro. Zonder maatregelen is dat in 2026 185 miljoen euro en 230 miljoen in 2040. Coalitiepartijen CDA (vijf zetels), VVD (vier zetels), SGP (drie zetels) en D66 (twee zetels) willen dat het tekort in 2026 nog steeds 144 miljoen euro is en 114 miljoen euro hoog is in 2040. Dat is noodzakelijk om geen zogenoemde Artikel 12-gemeente te worden. In dat geval neemt de provincie Zuid-Holland de regie over de financiën over, stijgen de lasten voor inwoners fors en verschraalt het voorzieningenaanbod.
Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
 • Door weloverwogen bezuinigingen op rioolonderhoud en afval, verlagen we deze heffingen. De ruimte die daardoor ontstaat, benutten we om de OZB te verhogen. Naast de verschuiving tussen belastingen, verhogen we de OZB op woningen in 2023 met 5%.
 • Het is onze ambitie het investeringsniveau fors terug te brengen. In 2023 met € 500.000,-. In 2024 met € 750.000,-. En vanaf 2025 met € 1.000.000,- (per jaar). (...) We houden de eigen uitgaven kritisch tegen het licht. Het is onze ambitie de exploitatie structureel met 1 miljoen euro omlaag te brengen.
 • De OZB niet-woningen ligt op dit moment aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde. Ook in vergelijking met buurgemeenten als Gouda, Waddinxveen en Woerden is onze OZB niet-woningen veel lager. We vinden dit ten opzichte van de woningen geen eerlijke verhouding. We verhogen de OZB-niet woningen daarom in 2023 met 12,5% en in 2024 nogmaals met 12,5%.
 • We geven prioriteit aan het versnellen van woningbouw. We spreken hierbij de forse ambitie uit om de woningbouwproductie op te voeren van 180 naar ruim 250 woningen per jaar. Passend bij de behoefte van onze dorpen. Zo houden we onze dorpen vitaal, bijvoorbeeld met seniorenappartementen of door het splitsen van woningen.
ChristenUnie en GroenLinks zijn uit de coalitie verdwenen. D66 komt daarvoor in de plaats. In plaats van vijf wethouders telt Bodegraven-Reeuwijk straks vier bestuurders. Dirk-Jan Knol (CDA) en Jan Leendert van den Heuvel (SGP) blijven wethouder. Bij VVD wordt Gerrit van Eijk opgevolgd door lijsttrekker Robin Kersbergen. Lijsttrekker Elly de Vries wordt doorgeschoven vanuit D66.
V.l.n.r.: Dirk-Jan Knol, Robin Kersbergen, Jan Leendert van den Heuvel, Elly de Vries
V.l.n.r.: Dirk-Jan Knol, Robin Kersbergen, Jan Leendert van den Heuvel, Elly de Vries © Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Delft: 'Samen werken aan Delft'

De nieuwe coalitie in Delft telt net als in de voorbije vier jaar vijf partijen. VVD (drie zetels) is ingeruild voor ChristenUnie (twee zetels); STIP (zes zetels), D66 (zes zetels), GroenLinks (zes zetels) en PvdA (drie zetels) blijven collegepartij. Hart voor Delft, dat vijf zetels heeft, piest naast de pot.
Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
 • Het college streeft naar een Delft dat kansen biedt aan iedereen. (...) Met scholing en opleiding, taalvaardigheid, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en hulp waar dat nodig is. Kinderen moeten volwaardig kunnen meedoen, ongeacht het inkomen van hun ouders.
 • Per gebied stuurt het college op een goede balans tussen sociale huurwoningen en koopwoningen. In 2040 is een derde van de hele woningvoorraad in Delft sociale huur. (...) Een huurteam gaat huurders ondersteunen in het contact met verhuurders. Er moeten meer betaalbare woningen komen in het middensegment en extra groepswoningen voor studenten. Er komt een seniorenmakelaar die ouderen begeleidt als zij een andere woning zoeken.
 • De uitdaging aan bouwende partijen is te komen tot ambitieuze plannen voor circulair en natuur-inclusief bouwen, aangepast aan klimaatverandering. Het college stimuleert duurzame mobiliteit: lopen, fietsen en openbaar vervoer en zet in op deelmobiliteit. Ruimte die vrijkomt, gebruikt de gemeente om de stad te vergroenen.
 • Cultuur is een basisvoorziening, die het college op orde gaat brengen. De gemeente versterkt cultuur met extra budget om cultuur naar de wijken te brengen.
Maaike Zwart gaat debuteren in de Delftse politiek en wordt wethouder namens STIP. GroenLinks en ChristenUnie schuiven een (oud-)raadslid naar voren: Frank van Vliet en Joëlle Gooijer. Karin Schrederhof (PvdA) en Martina Huijsmans (D66) gaan op voor een tweede termijn.
V.l.n.r.: Maaike Zwart, Martina Huijsmans, Frank van Vliet, Karin Schrederhof, Joëlle Gooijer
V.l.n.r.: Maaike Zwart, Martina Huijsmans, Frank van Vliet, Karin Schrederhof, Joëlle Gooijer

Katwijk: 'Met elkaar realistische keuzes maken'

DURF (negen zetels), SGP (vijf zetels) en ChristenUnie (vier zetels) zullen de komende vier jaar de dienst uitmaken in Katwijk. CDA en Gemeentebelangen moeten het veld ruimen. Het bouwen van voldoende betaalbare woningen, het tegengaan van energiearmoede en in deze onzekere tijden een financieel gezonde gemeente blijven zijn de belangrijkste speerpunten.
Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
 • Het is onze ambitie om de komende periode 1000 woningen te bouwen in Katwijk.
 • De prioriteit van de gemeente Katwijk ligt voor de komende vier jaar bij het isoleren en niet bij het aardgasvrij maken van huizen.
 • Mede door internationale ontwikkelingen (oorlog in Oekraïne), stijgende inflatie, tekort aan personeel en de onzekerheid als het gaat om het Rijksbeleid is lastenverzwaring de komende periode onvermijdelijk. (...) Bij het samenstellen van de begroting zal in samenwerking met de gemeenteraad worden bepaald wat de feitelijke lastenverzwaring zal zijn.
 • Op vrijdag- en zaterdagnacht en tijdens feestdagen rijdt er nachtelijk openbaar vervoer tussen Leiden en Katwijk.
De wethouders die doorgaan zijn Gerard Mostert van ChristenUnie/SGP en Jacco Knape van SGP. Hij krijgt twee nieuwe collega's: Sonny Spek (DURF) en Emile Soetendal (DURF).
V.l.n.r.: Emile Soetendal, Sonny Spek, Gerard Mostert, Jacco Knape
V.l.n.r.: Emile Soetendal, Sonny Spek, Gerard Mostert, Jacco Knape © Gemeente Katwijk

Zuidplas: 'Ruimte voor iedereen'

In Zuidplas wordt de coalitie gevormd door de vier grootste partijen bij de meest recente stembusgang: ChristenUnie/SGP (zes zetels), VVD (zes zetels), CDA (vier zetels) en D66 (vier zetels). Ondanks dat de eerste drie partijen voldoende zetels hebben behaald om met z'n drieën door te gaan, hebben zij besloten om D66 toe te voegen aan het huidige college.
Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
 • Sterker inzetten op vroegsignalering om zo armoede, problematische schulden en andere maatschappelijke problemen, die bijvoorbeeld jeugdhulp noodzakelijk maken, tegen te gaan.
 • Stimuleren van energiebesparing, zoals inzetten op isolatie.
 • Meer stimuleren van elektrisch vervoer, bijvoorbeeld door het faciliteren van voldoende laadpalen.
 • Versnellen van nieuw woningaanbod, bijvoorbeeld door het aanbieden van flexibele woonconcepten.
Jan Willem Schuurman (ChristenUnie/SGP) en Daan de Daas (VVD) gaan door als wethouder. Wybe Zijlstra (CDA) en Frans Klovert (D66) nemen de twee vrijgekomen posten in.
V.l.n.r.: Jan Willem Schuurman, Wybe Zijlstra, Frans Klovert, Daan de Haas
V.l.n.r.: Jan Willem Schuurman, Wybe Zijlstra, Frans Klovert, Daan de Haas © Gemeente Zuidplas

Alphen aan den Rijn: 'Zichtbaar en dichtbij'

Voor de gemeenteraadsverkiezingen werd al voorspeld dat Nieuw Elan (acht zetels), VVD (vijf zetels), CDA (vijf zetels) en D66 (vier zetels) de nieuwe coalitie zouden gaan vormen als er vier partijen nodig zouden zijn voor een meerderheid. Dat is ook gebeurd. Nummer twee GroenLinks (zes zetels), uit het vorige college met Nieuw Elan en CDA gestapt, is veroordeeld tot de oppositiebank.
Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
 • Met een planning van 130% moet het mogelijk zijn om 7.500 tot 10.000 woningen te bouwen in de periode tot 2030. Vanaf 2025 kunnen we in Alphen Stad niet meer bouwen zonder de leefbaarheid aan te tasten. Dan is uitbreiding in de Gnephoek en de Noordrand absoluut noodzakelijk om aan de behoefte te kunnen voldoen.
 • Voor grote windturbines zien we alleen plaats in of aan zee.
 • Er is veel potentie om waterrecreatie in het centrum van Alphen te realiseren. Hiervoor gaan we de komende jaren de Aar verbinden met de Zegerplas door het verhogen van bruggen.
 • We gaan handhaven en goed gedrag belonen, bijvoorbeeld met zogenaamde spaarpalen. Een paal registreert de snelheid van weggebruikers en wanneer men zich houdt aan de maximale snelheid wordt er een bedrag gedoneerd. De wijk heeft vervolgens de mogelijkheid het gedoneerde bedrag te bestemmen aan een gewenste voorziening in die wijk.
Gerard van As is met zijn 77 jaar een van de oudste wethouders in Nederland. Ook partijgenoot Gert-Jan Schotanus van Nieuw Elan blijft aan boord. De drie anderen debuteren als wethouder: Anouk Noordermeer (VVD), Relus Breeuwsma (CDA) en Gert van den Ham (D66).
V.l.n.r.: Gerard van As, Gert-Jan Schotanus, Anouk Noordermeer, Relus Breeuwsma, Gert van den Ham
V.l.n.r.: Gerard van As, Gert-Jan Schotanus, Anouk Noordermeer, Relus Breeuwsma, Gert van den Ham

Westland: 'Aan de slag, voor Westland'

De twee grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen, Westland Verstandig (elf zetels) en GemeenteBelang Westland (acht zetels), zijn samen met VVD (drie zetels) een coalitie aangegaan. VVD is de enige politieke partij uit het vorige college van burgemeester en wethouders dat een plek in het gemeentebestuur heeft behouden. Voormalig collegepartijen CDA (zes zetels), LPF (vijf zetels) en ChristenUnie/SGP (één zetel) zijn buiten de boot gevallen.
Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
 • We willen zo snel mogelijk betaalbare woningen in onze gemeente realiseren, zodat lokale starters en jonge huishoudens een woning kunnen krijgen. Woningbouwprojecten die al lang stilliggen, willen we waar mogelijk versnellen. Bij het bouwen van nieuwe woningen zorgen we voor voldoende voorzieningen. We knappen het groen en de openbare ruimte verder op.
 • We knappen het groen en de openbare ruimte verder op. We verhogen het groenbudget, zodat we meer en robuust groen in Westland kunnen aanleggen en het ook beter kunnen onderhouden.
 • Het huidige afvalbeleid gaat op de schop. We stoppen binnen zestig dagen met de gele zakken. We zetten in op nascheiding en stimuleren recycling door milieueilanden.
 • Voor de huisvesting van arbeidsmigranten maken we het mogelijk dat bedrijven op eigen terrein huisvesting kunnen realiseren voor hun eigen medewerkers. We ontwikkelen enkele grote locaties voor huisvesting.
De opvallendste naam in de nieuwe wethoudersploeg is Ben van der Stee. De LPF-wethouder stapt over naar Westland Verstandig en blijft op die manier op het pluche zitten. Pieter Varekamp (VVD) gaat op voor een nieuw termijn. De drie andere wethouders zijn nieuw: Barend Rombout (Westland Verstandig), Michiel Ferwerda (GemeenteBelang Westland) en Anko Goudswaard (GemeenteBelang Westland).
V.l.n.r.: Ben van der Stee, Michiel Ferwerda, Pieter Varekamp, Anko Goudswaard, Barend Rombout
V.l.n.r.: Ben van der Stee, Michiel Ferwerda, Pieter Varekamp, Anko Goudswaard, Barend Rombout © Omroep West

Hillegom: 'Met trots vooruit!'

Bevolkingsbelangen Hillegom (acht zetels), Bloeiend Hillegom (drie zetels) en CDA (twee zetels) hebben een coalitieakkoord gesloten in Hillegom. Ten opzichte van de afgelopen regeerperiode is Bloeiend Hillegom aan het tweetal Bevolkingsbelangen Hillegom-CDA toegevoegd.
Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
 • We willen bouwen om de leeftijdsopbouw gedifferentieerd te houden en voorzieningen voor jong tot oud in stand te houden. Hiervoor zijn 1400 extra woningen nodig tot 2030. We gaan eerst in kaart brengen hoeveel woningen we binnen de bebouwde kom kunnen bouwen. Denk daarbij onder andere aan de transformatie van bedrijventerreinen Horst ten Daal en Hillegommerbeek naar gebieden met een combinatie van wonen en werken.
 • Samen met de regio zoeken we naar oplossingen om de doorgaande wegen door Hillegom te ontlasten van vrachtverkeer. We doen hiervoor onderzoek naar de mogelijkheid van een randweg langs Hillegom.
 • In 2050 wil Hillegom klimaatbestendig en klimaatneutraal zijn. Dit doen we onder andere door het open landschap in ons buitengebied zo veel mogelijk te behouden. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om het vogelbroedgebied in de polders te vergroten. We zetten in op beplanting van groen en de aanplant van het aantal bomen in de wijken uit te breiden.
 • We zetten in op het jaarrond aantrekken van recreanten en toeristen. Hiervoor sluiten we aan bij de uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek om de samenhang en samenwerking tussen recreatieve 'hotspots' (zoals de kuuroordstatus van Noordwijk en het Nationaal Park Hollandse Duinen) van de regio te verbeteren.
Jan van Rijn (Bevolkingsbelangen Hillegom), Maarten Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom), Karin Hoekstra (CDA) en Anne de Jong (Bevolkingsbelangen Hillegom) worden de wethouders. Van Rijn, Hoekstra en De Jong waren dat in de voorbije vier jaar al. Hillegom krijgt er voor de komende jaren een vierde wethouder bij.
V.l.n.r.: Jan van Rijn, Maarten Dijkshoorn, Karin Hoekstra, Anne de Jong
V.l.n.r.: Jan van Rijn, Maarten Dijkshoorn, Karin Hoekstra, Anne de Jong © Hillegom

Zoeterwoude: 'Toekomst vraagt daadkracht'

CDA (vijf zetels) en VVD (twee zetels) gaan de dienst uitmaken in Zoeterwoude. Progressief Zoeterwoude, de grootste politieke partij na de gemeenteraadsverkiezingen met eveneens vijf zetels maar ruim vier procent stemmen meer dan CDA, wordt buitenspel gezet en moet voor het eerst sinds 2006 plaatsnemen in de oppositiebank. Een eerste formatiepoging tussen Progressief Zoeterwoude en CDA mislukte vanwege een gebrek aan vertrouwen. Daarop zijn CDA en VVD tot een akkoord gekomen.
Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
 • Voor Zoeterwoude-Dorp wordt de komende periode ingezet op planvorming van toekomstige woningen aan de randen van het dorp. Deze te bouwen woningen moeten een passend woningaanbod opleveren voor jong en oud, met ruimte voor nieuwe woonvormen.
 • Grote windturbines en zonnepanelenweides worden niet geplaatst midden in ons open landschap. Eerst de nog beschikbare ruimte benutten voor zonnepanelen op bestaande daken van woningen en bedrijfspanden.
 • Op de Hoge Rijndijk, Schenkelweg, Weipoort en Zuidbuurtseweg) wordt de veiligheid van inwoners bedreigd door sluipverkeer van de omliggende gemeenten. De komende jaren worden quick wins uit eerdere onderzoeken opgepakt en uitgevoerd.
 • Een fusie met de regio is uitgesloten. Het uitgangspunt daarbij is dat we zelfstandig blijven, door in te blijven zetten op goede samenwerking, voldoende bestuurskracht en een solide financieel beleid te voeren.
De twee wethouders uit de vorige collegeperiode keren niet terug. Paul Olthof (CDA) en Mathieu Paardekooper (VVD) worden de nieuwe wethouders.
Paul Olthof (l) en Mathieu Paardekooper (r)
Paul Olthof (l) en Mathieu Paardekooper (r) © Zoeterwoude

Leiderdorp: 'De politieke opdrachten voor een toekomstbestendig Leiderdorp'

Lokale Partij Leiderdorp (zes zetels), PvdA-GroenLinks (vijf zetels) en CDA (twee zetels) gaan Leiderdorp de komende vier jaar besturen. Lokale Partij Leiderdorp is als grootste partij weer terug in de coalitie, nadat de fractie eind 2019 uit het college stapte. VVD en CDA maakten toen als bestaande 'regeringspartijen' een doorstart met D66 en ChristenUnie-SGP.
Een aantal punten uit het coalitieakkoord:
 • Leiderdorp wil zelfstandig blijven en voor de komende vier jaar geen gesprekken met buurgemeenten over een eventuele fusie, omdat dat de afgelopen jaren niets heeft opgeleverd.
 • Er moeten snel meer huizen komen, maar die mogen niet in polders komen. Daar mogen ook geen zonneweides worden gebouwd. Bij nieuwbouwprojecten moet 35 procent van de huizen in de sociale huursector vallen, dertig procent moet bestaan uit betaalbare huur- en koopwoningen.
 • In 2030 moet de gemeente net zoveel energie opwekken als er wordt verbruikt.
 • De komende vier jaar moet het aantal kilo's afval dat de verbrandingsoven in gaat dalen van 180 naar 75 kilo.
 • Vanwege de vergrijzing in de gemeente wordt een wethouder speciaal belast met ouderenbeleid.
 • Het college gaat een plan maken om een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur op meer plekken in Leiderdorp in te voeren.
 • Een verhoging van de onroerendzaakbelasting wordt niet uitgesloten.
Daan Binnendijk (CDA) is de enige wethouder die op zijn post blijft in Leiderdorp. Vanwege partijwisselingen binnen het college van burgemeester en wethouders worden de twee andere wethouders vervangen door twee nieuwe bestuurders: Herman Romeijn (Lokale Partij Leiderdorp) en Bob Vastenhoud (PvdA-GroenLinks).
Herman Romeijn (l), Bob Vastenhoud (m), Daan Binnendijk (r)
Herman Romeijn (l), Bob Vastenhoud (m), Daan Binnendijk (r) © Gemeente Leiderdorp