Haags stadsbestuur tekent alsnog de contracten, tien vragen over warmtenet

De eerste leidingen liggen al opgeslagen op een terrein in Pijnacker
De eerste leidingen liggen al opgeslagen op een terrein in Pijnacker © Gasunie
DEN HAAG - Het gemeentebestuur van Den Haag gaat alsnog akkoord met de komst van het zogeheten warmtenet. Ondanks de felle kritiek van de gemeenteraad zal het college van burgemeester en wethouders binnenkort drie overeenkomsten tekenen met LdM/Gasunie, de opdrachtgever van het project. Van het 23 kilometer lange tracé worden na de zomer de eerste leidingen gelegd. Tien vragen over het miljoenenplan dat langzaamaan alle benodigde goedkeuringen binnenharkt.
Wat hebben we aan het warmtenet?
Het warmtenet – opdrachtgever LdM/Gasunie spreekt zelf van 'WarmtelinQ' – transporteert straks water dat is verhit met de warmte die industriële bedrijven uit het Rotterdams havengebied produceren, maar nu onbenut blijft. Via Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk komt de pijpleiding Den Haag binnen en gaat hij naar de energiecentrale in het Regentessekwartier. Dit systeem maakt het mogelijk om maximaal 120.000 woningen en andere gebouwen te verwarmen. Dat hoeft dan niet meer met gas te gebeuren. Zeker nu ons land de gasproductie in Groningen fors verlaagt en de import van gas uit Rusland een halt wil toeroepen, weegt dit zwaar.
Daar kan toch niemand tegen zijn?
Toch wel. Omdat veel straten moeten worden opgebroken, zullen met name in Moerwijk en Transvaalkwartier de bewoners en ondernemers veel overlast ondervinden, stelt de Haagse gemeenteraad. Ook wordt gevreesd voor schade aan het groen. Bovendien moeten ook de plannen voor het gebruik van aardwarmte en andere duurzame bronnen volop kansen krijgen.
Dus?
Gasunie benadrukt dat er geen enkele reden is tot zorg. Er zijn al afspraken gemaakt die in een samenwerkings-, een uitvoerings- en een schadevergoedingsovereenkomst staan verwoord. Deze drie documenten moeten nog wel worden getekend.
Waarom is dat nog niet gebeurd?
Wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, Milieu en Energietransitie) wilde al maanden geleden akkoord gaan, maar haalde in februari bakzeil: een meerderheid van de gemeenteraad wilde opheldering over de (financiële) rolverdeling tussen Gasunie en dochterbedrijf LdM (van 'Leiding door het Midden'). De wethouder bleek cruciale details niet te kennen. Ook vindt de raad dat de afloop van de bezwaarprocedure bij de Raad van State (RvS) moet worden afgewacht.
Raad van State?
Deze behandelt het protest dat het Haagse gemeentebestuur in december heeft ingediend tegen de wijze waarop de provincie het warmtenet wil inpassen op Haags grondgebied. Waarschijnlijk deze zomer wordt bekend hoe de Raad van State hier tegenaan kijkt.
Toch zijn er nieuwe ontwikkelingen…
Ja, na de kritiek uit de gemeenteraad is de wethouder opnieuw met LdM/Gasunie om de tafel gaan zitten om zaken bij te punten. Ook weet ze nu hoe de rolverdeling is: LdM cv is de contractpartij, maar deze commanditaire vennootschap is in handen van Gasunie. Een en ander heeft geleid tot aanpassingen in de tekst van de overeenkomsten. Op een nog te bepalen moment worden die op feestelijke wijze ondertekend. 'Wij vinden het een heel mooi signaal dat het college van burgemeester en wethouders positief heeft besloten', luidt de reactie van Gasunie.
En die bezwaarprocedure bij de Raad van State dan?
Die blijft van grote betekenis, want het college van burgemeester en wethouders stelt in een recente toelichting aan de gemeenteraad dat de overeenkomsten pas van kracht zijn als eenmaal het, aldus het college, 'provinciaal inpassingsplan onherroepelijk is geworden'. Dat is het geval wanneer de Raad van State de Haagse bezwaren afwijst, óf wanneer de provincie en de gemeente Den Haag alsnog een oplossing vinden voor de punten waarop ze het niet met elkaar eens zijn.
Blijft Gasunie hierop wachten?
Nee, zeker niet. De WarmtelinQ-plannen kunnen op de grote steun van de rijksoverheid, de provincie en de andere betrokken gemeenten rekenen, dus er moet heel wat gebeuren voordat er een streep doorheen gaat. Wel hebben LdM en Gasunie al eind vorig jaar besloten om alle werkzaamheden die op Haags grondgebied betrekking hebben op te schorten tot het moment dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan.
Wat betekent dit?
'We zijn inmiddels langs het hele tracé aan de slag met voorbereidende werkzaamheden, met uitzondering van Den Haag,' aldus Gasunie. 'De eerste leidingen liggen opgeslagen in Pijnacker. De aanleg van de leidingen start na de zomer'.
Wanneer is het project voltooid?
De aanleg is naar verwachting in 2025 afgerond, mét mogelijk ook nog een aftakking van Rijswijk naar Leiden. Ook in dit geval is Den Haag betrokken, want deze pijpleiding zal door Ypenburg en Leidschenveen gaan. 'We zijn met alle betrokken partijen in druk overleg om dit voor elkaar te krijgen', aldus Gasunie over het tracé naar Leiden. Het concern verwacht hierover binnen afzienbare termijn meer duidelijkheid te kunnen geven.
Voor meer artikelen over warmtenet: zie ons dossier