Aanleg warmtenet naar Leiden is belangrijke stap dichterbij gekomen

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © ANP
REGIO - De aanleg van het ondergrondse warmtenet van Rijswijk naar Leiden is een belangrijke stap dichterbij gekomen. In het bijzijn van minister Rob Jetten (D66) van Klimaat en Energie is maandag rond het middaguur een overeenkomst getekend waarmee het ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland en Gasunie als uitvoerende partij officieel de samenwerking zijn aangegaan. De betrokken partijen verwachten dat in 2025 de eerste werkzaamheden voor de aanleg beginnen. Medio 2027 zou dan de eerste warmte aan Leiden en een aantal omliggende gemeenten kunnen worden geleverd.
Het tracé zal aansluiten op het warmtenet dat straks van Rotterdam naar Den Haag gaat. Dit project, dat WarmtelinQ wordt genoemd, maakt gebruik van de warmte die vrijkomt bij de industriële bedrijvigheid in het Rotterdams havengebied. Deze warmte wordt opgevangen en dient voor het verhitten van water dat met een ondergronds leidingnet via Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk naar de al bestaande energiecentrale aan het De Constant Rebecqueplein in het Haagse Regentessekwartier gaat. Dankzij moderne technologieën is het mogelijk om er maximaal 120.000 woningen en bedrijven mee te verwarmen.
Dit is het leidingnetwerk dat wordt aangelegd
Dit is het leidingnetwerk dat wordt aangelegd © WartmelinQ

Nog wel wat stappen

Er moeten nog wel wat stappen worden gezet, voordat de daadwerkelijke aanleg van het tracé Rijswijk-Leiden kan beginnen. Zo moeten eerst nog alle vergunningen worden verstrekt. 'Het vergunningentraject hebben we inmiddels samen met de provincie opgepakt. Hierover vindt afstemming met de betrokken gemeenten plaats', zegt een woordvoerster van Gasunie hierover. In dit overleg wordt onder meer gesproken over de precieze loop van het buizenstelsel.

Miljoenensubsidie

Ondanks dat het vergunningentraject nog doorlopen wordt, heeft het provinciebestuur drie weken geleden al besloten om voor deze uitbreiding naar Leiden een investeringssubsidie van 81 miljoen euro beschikbaar te stellen. Het ministerie doet hier nog eens 22,5 miljoen bij, zo is maandag bekendgemaakt. Energiebedrijf Vattenfall zal in Leiden de warmte afnemen en aan haar klanten leveren.
De aanleg van het tracé Rotterdam-Den Haag is verder gevorderd. De eerste werkzaamheden zijn al begonnen.
De eerste leidingen liggen al opgeslagen op een terrein in Pijnacker
De eerste leidingen liggen al opgeslagen op een terrein in Pijnacker © Gasunie

Verzet uit Den Haag

Met name de gemeenteraad van Den Haag heeft zich in de voorbije maanden fel tegen dit project verzet. Een meerderheid van de politieke partijen vreest voor enorme overlast voor bedrijven en bewoners, wanneer onder meer in Moerwijk en Transvaalkwartier een groot aantal straten wordt opgebroken om de leidingen in de grond te stoppen.
Ook zijn partijen bang voor de aantasting van het groen. Een ander argument van de tegenstanders is dat zij verwachten dat er door de komst van WarmtelinQ geen ruimte is voor de komst van andere duurzame energiewinningsmethoden, zoals aardwarmte (geothermie). Gasunie spreekt dit overigens tegen: het zegt dat ook deze vormen kunnen aansluiten.

Overeenkomsten

In mei liet de Haagse wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, Milieu en Energietransitie) weten dat zij alle bezwaren vanuit de gemeenteraad had onderzocht en besproken. Op onderdelen zijn de plannen daarna bijgesteld, wat voor Van Tongeren aanleiding was om de samenwerkingsovereenkomsten met Gasunie en dochterbedrijf LdM (Leiding door het Midden) te tekenen. Een maand geleden werd duidelijk dat een meerderheid van de gemeenteraad geen blokkades meer opwerpt.
Wel loopt er nog een bezwaarprocedure van het Haagse gemeentebestuur bij de Raad van State. Deze richt zich op de wijze waarop de provincie Zuid-Holland het leidingstelsel op sommige plaatsen in Den Haag wil laten aanleggen.
Luchtfoto van een LNG-installatie van Gasunie op de Maasvlakte in het Rotterdamse havengebied
Luchtfoto van een LNG-installatie van Gasunie op de Maasvlakte in het Rotterdamse havengebied © ANP

Russisch gas

Zolang de Raad van State hierover nog geen uitspraak heeft gedaan, doet Gasunie nog niets op Haags grondgebied. In december heeft Gasunie hiertoe besloten. Op andere plaatsen begint de uitvoering al wél gestalte te krijgen.
Dat WarmtelinQ op veel steun van met name de provincie en de Rijksoverheid kan rekenen is niet voor niets. Het gebruik van restwarmte van industrieën wordt als belangrijke nieuwe energiebron gezien, nu het Russische gas zo veel mogelijk wordt geweerd en de gaswinning in Groningen op een lager pitje is gezet. Dankzij warmtenet is bovendien een fikse besparing van de CO2-uitstoot mogelijk.
Meer over het warmtenet in ons dossier.