Reactie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op het Meldpunt Onveilig Verkeer: 

Waren deze verkeerssituaties bij uw gemeente al bekend als (potentieel) gevaarlijk?
Ja, het is bij ons bekend dat deze verkeerssituaties worden ervaren als onveilig en hebben onze aandacht.

Hoeveel ongevallen zijn er de afgelopen drie jaar op deze locaties gebeurd?
In de periode 2016 t/m 2018 zijn er op de Raadhuisweg/Zoutmansweg 10 ongevallen geregistreerd. Bij één ongeval was er een fietser betrokken.
Over de op- de afrit van de N11 is in deze periode slechts één ongeval geregistreerd. Hierbij was geen fietser betrokken.

Is de gemeente van plan om deze gevaarlijke verkeerssituaties aan te pakken? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?
De gemeente overweegt om de Raadhuisweg/Zoutmansweg (dorpsroute) her in te richten zodra de verkeersintensiteit is gereduceerd. Momenteel wordt er onderzocht met welke maatregelen het doorgaand verkeer van de dorpsroute kan worden teruggedrongen en hoe we het gedrag van de weggebruiker kunnen beïnvloeden. Voor de rotonde op de Goudseweg wordt samen met de provincie Zuid-Holland bekeken met welke maatregelen op de korte en langere termijn de fietsveiligheid op deze rotonde kan worden verbeterd.

Wat valt u in zijn algemeenheid op aan de meldingen die bij ons meldpunt zijn binnengekomen?
Dat er vrij weinig meldingen zijn. Wat uiteraard niet wil zeggen dat we de meldingen die bij het meldpunt zijn binnengekomen niet serieus nemen.

» Terug naar de kaart