Reactie van de gemeente Den Haag op het Meldpunt Onveilig Verkeer: 

Inleiding:
Op vrijdag 3 mei publiceerde Omroep West een artikel met de titel ‘Meldpunt Onveilig Verkeer: Veel gevaarlijke situaties rond scholen’. Dit artikel was het resultaat van een meldpunt wat door Omroep West in het leven was geroepen, waar bewoners over in hun ogen onveilige verkeerssituaties in de regio melding konden maken. Een meerderheid van de gemelde locaties ligt in de gemeente Den Haag. Dit is ook terug te zien in de top-10 locaties waarover de meeste meldingen binnengekomen zijn; acht daarvan liggen in de Gemeente Den Haag. Met deze reactie gaat de Gemeente Den Haag in op deze acht Haagse locaties. Voor elk van de acht is toegezegd dat de volgende drie vragen zullen worden beantwoord:
1. Waren deze verkeerssituaties bij uw gemeente al bekend als (potentieel) gevaarlijk?
2. Hoeveel ongevallen zijn er de afgelopen drie jaar op deze locaties gebeurd?
3. Is de gemeente van plan om deze gevaarlijke verkeerssituaties aan te pakken? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?
Deze beantwoording geeft uitvoering aan deze toezegging. Daarnaast is toegezegd dat er nog een vierde vraag zal worden beantwoord. Deze vraag heeft niet zozeer betrekking op één specifieke locatie, maar gaat over de meldingen die in hele gemeente zijn binnengekomen:
4. Wat valt u in zijn algemeenheid op aan de meldingen die bij ons meldpunt zijn binnengekomen?

De acht Haagse locaties zijn:
1. Kruispunt Waldorpstraat-Viaductweg (stadsdeel Laak)
2. Kruispunt Goudenregenstraat-Thomsonlaan (stadsdeel Segbroek)
3. Rotonde soestdijksekade-Zuiderparklaan-Schaarsbergenstraat (Stadsdeel Escamp)
4. Stadhoudersplantsoen (Stadsdeel Scheveningen)
5. Kruispunt Bezuidenhoutseweg / Rijnstraat – op de grens v. Centrum & Haagse Hout
6. Kruispunt Johan de Wittlaan-Adriaan Goekooplaan (Stadsdeel Scheveningen)
7. Kruispunt Groot Hertoginnelaan-Banstraat (Stadsdeel Scheveningen)
8. Kruispunt Abe Lenstraweg-Monsterseweg (Stadsdeel Loosduinen)


In deze uiteenzetting worden zoals gezegd eerst voor elk van deze locaties de eerste drie bovenstaande vragen beantwoord.

1. Kruispunt Waldorpstraat-Viaductweg (stadsdeel Laak)

Beantwoording vraag 1: Ja, de verkeerssituatie op deze locatie was reeds geruime tijd bekend bij de Gemeente Den Haag. Mede vanwege de meldingen van inwoners die de afgelopen jaren zijn ontvangen, was het beeld ontstaan dat er hier een ingreep nodig was om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze ingreep heeft intussen plaatsgevonden. De nieuwe verkeerssituatie is zodoende sinds maart 2019 aangepast. Het aantal oversteken voor fietsers is verminderd. Daarnaast is de aansluiting van de Viaductweg op de Waldorpstraat opnieuw ingericht. Fietsers steken nu vóór de aansluiting met de Viaductweg de Waldorpstraat over. Ook zijn in de Waldorpstraat verkeersdrempels aangelegd rond het kruispunt om de snelheid van het autoverkeer af te remmen. Om de verkeersveiligheid te verbeteren is er onder het spoor tussen de Fruitweg en Waldorpstraat een vrijliggend tweerichtingsfietspad aangelegd. Hiermee is een belangrijke aansluiting op het fietsnetwerk verbeterd.
Beantwoording vraag 2: Er zijn 33 ongevallen geregistreerd de afgelopen 3 jaar (bron: Bestand Geregistreerde Ongevallen in Nederland). Het hoge aantal ongelukken in de afgelopen jaren was zoals gezegd voor de gemeente de aanleiding om het kruispunt aan te passen.
Beantwoording vraag 3: De meldingen bij het ‘Meldpunt Onveilig Verkeer’ zijn aanleiding om met extra aandacht naar de nieuwe verkeerssituatie te kijken. We zullen daarom als gemeente de komende maanden gaan kijken naar de opmerkingen van de gebruikers van dit kruispunt. Wethouder Van Asten (D66) heeft toegezegd er persoonlijk te gaan kijken. Ook zullen wij ter plekke observeren hoe de verkeersdeelnemers de verkeersregels in acht nemen. Op basis van onze bevindingen zal de gemeente bekijken of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn. Denk aan bijvoorbeeld het aanbrengen van extra markering of bebording om een complexe verkeerssituatie, zoals op deze kruising, te verduidelijken voor alle verkeersdeelnemers.
Uiteraard houden we ook in de gaten of er meldingen binnenkomen over deze locatie. De gemeente heeft in 2019 tot nu toe vijf meldingen ontvangen over het kruispunt Waldorpstraat/Viaductweg, twee daarvan zijn ontvangen sinds de nieuwe situatie tot stand is gekomen.

2. Kruispunt Goudenregenstraat-Thomsonlaan (stadsdeel Segbroek)

Beantwoording vraag 1: Het kruispunt met de Thomsonlaan is al zo veilig mogelijk vormgegeven, voor zover dit op een zeer krappe locatie mogelijk is. Zo is er een uitritconstructie aangebracht en is er een uitvoegstrook voor fietsers die vanaf de zuidelijke kant van de Goudregenstraat de Thomsonlaan willen inslaan. Er liggen twee VOP’s (zebrapaden) in de directe nabijheid van het kruispunt. Desondanks vraagt het kruispunt nog altijd om oplettendheid van de weggebruiker.
Beantwoording vraag 2: Op het kruispunt Thomsonlaan/Goudregenstraat is de afgelopen 3 jaar één ongeval gebeurd. Wij zullen de aard van de klachten en het ongeval nog nader bestuderen.
Beantwoording vraag 3: Ja, de gemeente heeft de ambitie om de verkeerssituatie op de gehele Goudregenstraat aan te pakken. Concreet kan dit bijvoorbeeld al gebeuren wanneer er gewerkt moet worden aan de tramhalte op de Goudregenstraat, ter hoogte van het Goudenregenplein. Deze halte wordt voor 2024 rolstoeltoegankelijk gemaakt. Om dat te kunnen bewerkstelligen, zal de inrichting van het Goudenregenplein aanzienlijk moeten veranderen. In dit proces zullen tegelijkertijd maatregelen worden genomen om de fietsveiligheid op de gehele Goudenregenstraat te verbeteren. Hiermee zal het Goudenregenplein en ook de kruising met de Thomsonlaan een flinke verbetering van de verkeersveiligheid zien. Het aanpassen van de tramhalte staat in de planning voor 2023; het planproces hiervoor start in 2021. De gemeente gaat momenteel na of de start van het planproces naar voren kan worden gehaald.

3. Rotonde Soestdijksekade-Zuiderparklaan-Schaarsbergenstraat (Stadsdeel Escamp)

Beantwoording vraag 1: Ja, de verkeerssituatie op dit kruispunt heeft al geruimde tijd de aandacht van de gemeente en er zijn plannen voor een herinrichting om het verkeersveiliger te maken. Later dit jaar wordt het voorontwerp vrijgegeven voor inspraak.
Beantwoording vraag 2: In de omgeving van het kruispunt zijn in de afgelopen 5 jaar 46 ongevallen geregistreerd met in totaal zes gewonden. Dit is mede de aanleiding geweest om te besluiten dat deze locatie moet worden aangepakt om zo de veiligheid te verbeteren.
Beantwoording vraag 3: De rotonde Soestdijkseplein maakt onderdeel uit van het programma ‘Straten, Wegen, en Lanen’. In dat programma worden allerlei Haagse straten, wegen en lanen opnieuw ingericht volgens de nu geldende ontwerprichtlijnen, waarbij er vooral gekeken wordt naar de status die een bepaalde weg heeft binnen het bredere Haagse wegennet.
De uitvoering van de herinrichting staat gepland voor na 2020.

4. Stadhoudersplantsoen (Stadsdeel Scheveningen)

Volgens de meldingen gaat het specifiek over de verkeerssituatie bij het kruispunt President Kennedylaan-Stadhouderslaan, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de veiligheid van fietsers. Beantwoording vraag 1: Ja, deze verkeerssituatie heeft de aandacht van de gemeente. In de huidige situatie is het voor fietsers niet veilig genoeg. Er liggen plannen om de veiligheid te verbeteren. Zie ook antwoord op vraag 3. Beantwoording vraag 2: In de omgeving van het kruispunt zijn in de afgelopen 5 jaar zes ongevallen geregistreerd met drie gewonden. Bij één van die ongevallen was een bromfietser betrokken. Recentelijk was een dodelijk ongeval te betreuren. Beantwoording vraag 3: De gemeente werkt in het kader van de verbetering van de Noordwestelijke Hoofdroute aan een ontwerp van het kruispunt, waarbij de fietser voortaan een vrij liggende oversteek wordt geboden. Het is de verwachting van de gemeente dat het aantal ongevallen hierdoor zal afnemen. De planning is dat de uitvoering op korte termijn na 2020 kan starten.

5. Kruispunt Bezuidenhoutseweg / Rijnstraat – op de grens v. Centrum & Haagse Hout

Beantwoording vraag 1: De gemeente is op de hoogte van de verkeerssituatie op deze kruising. De huidige inrichting van de kruising is niet meer toereikend om de grote aantallen fietsers en voetgangers goed te verwerken. Het punt wordt daarom door mensen als chaotisch en ook onveilig ervaren.
Beantwoording vraag 2: De afgelopen vijf jaar zijn er op het kruispunt zelf en in de directe nabijheid daarvan in totaal acht ongelukken gebeurd. In totaal was hierbij één keer een fietser betrokken, en nul keer een voetganger. De betrokkenen bij de ongevallen zijn hoofdzakelijk scooterrijders, bromfietsers, en automobilisten; een aantal keren is daarnaast ook een tram betrokken geweest bij een ongeval.
Beantwoording vraag 3: Naast de groei van het fietsverkeer, wordt het in de toekomst aan deze zijde van het Centraal Station extra druk met fietsers door de komst van de fietsenstalling onder het Koningin Julianaplein. Daarom is bij het ontwikkelen van de plannen voor het KJ-plein al door het college aangegeven dat de kruising moet worden heringericht. De herinrichting van de kruising is onderdeel van de stadsentree Den Haag CS, waar verschillende deelplannen in zijn opgenomen.
In februari is het plan van Koekamp vastgesteld, bij de ontwikkelingen van deze plannen is rekening gehouden met aanpassingen die moeten worden gedaan aan de kruising tussen de Rijnstraat en de Bezuidenhoutseweg. Inzet is om de kruisende bewegingen tussen fietsers onderling en fietsers en voetgangers niet te concentreren maar juist te verdelen over een groter gebied waardoor de situatie overzichtelijker wordt, en om de trottoirs en fietspaden aanzienlijk te vergroten om het vele langzaam verkeer goed te kunnen verwerken. De verwachting is dat het ontwerp van de kruising eind dit jaar vrij kan worden gegeven voor inspraak, definitieve uitvoering is pas mogelijk wanneer de bebouwing op het KJ-plein is opgeleverd (deze planning is nog niet bekend).

6. Kruispunt Johan de Wittlaan-Adriaan Goekooplaan (Stadsdeel Scheveningen)

Beantwoording vraag 1: Dit kruispunt staat niet direct bekend bij de gemeente als potentieel gevaarlijk. Er is wel sprake van omvangrijke verkeersstromen die via de Johan de Wittlaan over de Noordwestelijke Hoofdroute rijden. De wachttijd voor fietsers en voetgangers kan hierdoor flink oplopen. Verder zijn klachten bekend over te korte groentijden voor overstekende fietsers en voetgangers. Dat geldt ook voor het volgende kruispunt, waar de Johan de Wittlaan afbuigt.
Beantwoording vraag 2: Op het kruispunt zijn twee ongevallen geregistreerd in de afgelopen 5 jaar. Daarbij zijn twee gewonden gevallen, waarvan één een volwassen fietser was (2016).
Beantwoording vraag 3: Hoewel de vormgeving voldoet aan de geldende inrichtingseisen, is dit kruispunt in de top-8 terecht gekomen. Dat is voor de gemeente genoeg aanleiding om goed de locatie te monitoren. Daarbij zullen we ook naar de groentijden kijken voor overstekende fietsers en voetgangers. We gaan controleren of deze voldoen aan de landelijke richtlijnen. Indien dat niet het geval is, behoort het tot de mogelijkheden om de groentijden aan te passen, zodat de fietsers en voetgangers voldoende tijd krijgen om over te steken.

7. Kruispunt Groot Hertoginnelaan-Banstraat (Stadsdeel Scheveningen)

Beantwoording vraag 1: Nee, dit punt is niet direct bij de gemeente bekend als potentieel gevaarlijk. Het is een vrij standaard aansluiting van twee zijwegen op een stedelijke hoofdweg. Het kruispunt heeft een normale voorrangsregeling. Wanneer naar de verkeersbewegingen op wijkniveau wordt gekeken valt op dat dit kruispunt een onderdeel kan vormen van een logische fietsroute tussen Duinoord en het Regentessekwartier met onder meer het Sorghvliet Gymnasium. Vanwege de rechte ligging kan sprake zijn van hoge rijsnelheden op de Groot Hertoginnelaan. Uit onze data blijken echter geen grote excessen.
Beantwoording vraag 2: De afgelopen vijf jaar hebben hier vier geregistreerde ongevallen plaatsgevonden, waarvan er één was met één gewonde. De gewonde betrof een passagier van een bromfietser. Verder zijn er volgens de data geen fietsers betrokken geweest bij een ongeval.
Beantwoording vraag 3: De gemeente zal naar aanleiding van dit signaal kijken naar de zichtbaarheid vanaf de Groot Hertoginnelaan naar de zijstraten en de ligging van de bushaltes. Verder zal naar het snelheidsgedrag op de Groot Hertoginnelaan worden gekeken.
8. Kruispunt Abe Lenstraweg-Monsterseweg (Stadsdeel Loosduinen)
Beantwoording vraag 1: Deze situatie is bij de gemeente bekend. Het is een voorbeeld van subjectieve beleving van verkeersveiligheid.
Beantwoording vraag 2: Er hebben zich op deze locatie de afgelopen 5 jaar geen ongevallen voorgedaan. De gemeenten Westland en Den Haag hebben contact over de toekomstige ontwikkelingen hier.
Beantwoording vraag 3: Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden naar mogelijke maatregelen die de verkeersveiligheid vergroten. De verschillende maatregelen worden verder uitgewerkt waarna er gekeken wordt welke maatregel effectief is om de situatie aldaar te verbeteren.

Beantwoording vraag 4: Wat valt u in zijn algemeenheid op aan de meldingen die bij ons meldpunt zijn binnengekomen?

Er zijn verschillende zaken die opvallen wanneer de meldingen in beschouwing worden genomen.

Kruispunten
Allereerst valt op dat verreweg de meeste meldingen gaan over gevaarlijke kruispunten (42 procent) en over te hard rijdende auto’s (41,7 procent). Van kruispunten weten we dat dit de plekken van het Haagse wegennet zijn, waar de meeste ongelukken gebeuren. Verhoudingsgewijs gebeuren daar meer ongelukken dan op wegsegmenten die tussen kruispunten in liggen. Dat over gevaarlijke kruispunten de meeste meldingen zijn binnengekomen, is geen verrassing maar wel een oproep om nog eens extra kritisch naar sommige kruispunten te kijken. Al moet gezegd worden dat juist die kruispunten waarop veel ongevallen gebeuren (de zogeheten ‘black spots’) al systematisch worden aangepast en heringericht door de gemeente.

Hard rijdende automobilisten
Dan de te hard rijdende auto’s. Dit fenomeen is ons bekend en wij delen absoluut de zorgen van de inwoners die melding hebben gemaakt over dit onderwerp. De gemeente Den Haag hanteert een hiërarchisch wegennetwerk. Bepaalde type wegen, waaronder regionale hoofdwegen (met een snelheidslimiet van 70 km/u) en stedelijke hoofdwegen (met een snelheidslimiet van 50 km/u) worden ingericht om een vlotte doorstroming van het autoverkeer mogelijk te kunnen maken. Dat is mede om de bereikbaarheid van Den Haag te bewaken, en omdat deze wegen ook door de hulpdiensten gebruikt worden. Al maakt dat het wel lastig om snelheid remmende maatregelen te nemen op dit soort wegen.

De twee resterende categorieën van het Haagse wegennet zijn wijkontsluitingswegen (met een snelheidslimiet van 50 km/u) en erftoegangswegen (met een snelheidslimiet van 30 km/u). Dit zijn de wegen die echt alleen door bestemmingsverkeer worden gebruikt. Deze wegen worden dan ook niet ingericht ten behoeve van een vlotte doorstroming van het verkeer. Daarom probeert de gemeente om dit soort wegen zoveel mogelijk in te richten op een manier dat hard rijden ontmoedigd wordt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan drempels, verkeersplateaus, as-verschuivingen en wegversmallingen. Specifiek voor de wijkontsluitingswegen is daarnaast het streven om deze op termijn af te waarderen van 50 km/u naar 30 km/u.
Het is de afgelopen decennia echter ook gebleken dat hardrijders en wegmisbruikers een hardnekkig probleem vormen in Den Haag. Met name op regionale en stedelijke hoofdwegen blijven de klachten hierover binnendruppelen.

De gemeente zet zich in om de handhaving te laten intensiveren, maar heeft hierop beperkte invloed. Het controleren van de snelheid van automobilisten is een bevoegdheid van de politie. Het Openbaar Ministerie beslist aan de hand van een aantal criteria waar een flitspaal komt. Zie hiervoor meer info op:https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/7443100/3#search=%22flitspalen%22
Wat de gemeente wel kan doen, is het inzetten van snelheidsdisplays langs de weg om mensen bewuster te maken van hun rijgedrag. De gemeente heeft 40 snelheidsdisplays die elke keer op een andere plek in de stad worden gezet. In totaal gaat het om 120 locaties per jaar.

Subjectieve veiligheid versus objectieve veiligheid
Tegelijkertijd zijn we ons er terdege van bewust dat situaties die als verkeersonveilig ervaren worden dat niet altijd zijn. Wanneer mensen een situatie als verkeersonveilig ervaren letten ze beter op, minderen vaart, etc. Daardoor is de situatie soms juist veiliger dan wanneer mensen geen onveiligheid zouden ervaren. Een ander voorbeeld zijn mensen die melden dat ze zich onveilig voelen (met name in hun eigen woonwijk), omdat er hard gereden wordt. Als we vervolgens meten blijkt niet altijd dat er daadwerkelijk te hard gereden wordt. Er bestaat soms dus een verschil tussen de ervaren verkeersveiligheid, en de feitelijke verkeersveiligheid.

Meldingen over concrete details

Tot slot valt op dat er ook op gedetailleerd niveau meldingen zijn binnengekomen. Zo heeft 24 procent betrekking op oversteekplaatsen en onoverzichtelijke zebrapaden. Terwijl 19,9 procent ging over gevaarlijke fietspaden, en 5,6 procent over gevaarlijke rotondes. Dit zijn overwegend meldingen die gaan over een concrete locatie waar iets verbeterd kan worden, of het nou een oversteekplaats, een fietspad of een rotonde is. Wat deze meldingen betreft doet de gemeente regelmatig ingrepen om ook op dit gedetailleerde niveau de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo worden door heel Den Haag verkeerssituaties verbeterd naar aanleiding van meldingen die bij de wegbeheerder binnenkomen, en meldingen over de openbare ruimte. Wij constateren dat inwoners ons al goed weten te vinden, en dat zij als gebruiksexperts niet schromen om hun ervaringen als verkeersdeelnemers met ons te delen wanneer zij dit nodig vinden. In de regel stemmen de diverse onderdelen van de gemeente regelmatig met elkaar af welke wijzigingen er mogelijk zijn n.a.v. een binnengekomen melding. Deze modus operandi werkt goed en is effectief gebleken in het aanpakken van verkeersonveilige situaties. Wij zullen deze aanpak dan ook vasthouden en continueren.

Slotwoord
In het kader van de mobiliteitstransitie zet de gemeente in op het beter benutten van de ruimte voor infrastructuur in de stad, door voorrang te geven aan efficiënte, schone, slimme en veilige mobiliteit. Er zijn in de ‘hoofdlijnenbrief mobiliteitstransitie’ ook zes doelen opgesteld, die richting moeten geven aan de invulling van de mobiliteitstransitie. Eén daarvan is ‘veilig’; volgens het college geldt er voor de Haagse mobiliteit in 2040 de ambitie van nul verkeersslachtoffers per jaar. Hiermee is verkeersveiligheid een integraal onderdeel van de mobiliteitstransitie.
Daarnaast werkt de gemeente dit jaar aan een nieuwe kadernota Verkeersveiligheid, die verder bouwt op het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 van het Rijk.

» Terug naar de kaart