Reactie van de gemeente Gouda op het Meldpunt Onveilig Verkeer: 

Algemene reactie:
Verkeersveiligheid is belangrijk voor ons en daar werken we hard aan. Kijkende naar de meldingen, dan zien we dat veel situaties bij ons bekend zijn en waar we maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Veel maatregelen daarvan sluiten aan bij ons mobiliteitsplan en zullen ook een plek krijgen in het komende Verkeerscirculatieplan.
Daarin staat onder andere dat wij enkele specifieke knelpunten gaan aanpakken, zoals de kruising Goudkade-Koningin Wilhelminaweg en het Kleiwegplein. Een aantal oversteekplaatsen voor langzaam verkeer wordt verbeterd en met bijvoorbeeld snelheidsdisplays wordt getracht het rijgedrag van automobilisten positief te beïnvloeden.
De gemeente gaat de komende jaren ook veilige schoolzones en -routes aanleggen. Verder gaat Gouda verkeerslichten gunstiger afstellen voor de fiets. Wij betrekken zoveel mogelijk de inwoners bij het uitvoeren van de plannen. Hun input vinden wij belangrijk.

Reactie per locatie:
Albert Plesmanplein 9: De voorrangssituaties staat bij iedere oversteek voor fietsers aangegeven. De situaties is echter niet voor iedere oversteek op deze kruising hetzelfde. De oversteek bij de Ridder van Catsweg is de enige oversteek waarbij overstekende fietsers geen voorrang hebben. Bij de andere oversteekplaatsen is dit wel het geval en dat is niet echt eenduidig. Echter is deze kruising het merendeel van de dag gereguleerd met VRI's (verkeersregelinstallaties, zoals verkeerslichten) en zijn de voorrangsregels ondergeschikt. We zien om deze reden ook nog niet direct aanleiding deze situatie te veranderen.

Fluwelensingel 312: Het merendeel van de dag is dit kruispunt gereguleerd met VRI's en zijn de voorrangsregels ondergeschikt en daarbij zijn er nog plannen/ontwerpen in ontwikkeling om dit aan te passen en de cyclustijden aan te passen.

Graaf Florisweg 130: Op basis van raadsvragen is een onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren op deze rotonde. Dit met kleinschalige maar ook grote aanpassingen. Een voorstel hiervoor wordt aan de raad aangeboden.
Herenstraat 110: Er liggen al plannen om aan te passen/verder te onderzoeken. Op de Herenstraat komt in ieder geval een verhoging/ bolling om verschillende rijrichtingen beter te scheiden.

Hovenierskade 1: Op basis van raadsvragen is een onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren op deze rotonde. Dit met kleinschalige maar ook grote aanpassingen. Een voorstel hiervoor wordt aan de raad aangeboden.

Industriestraat 1a: We zijn bezig met een ontwerp voor onder andere de kruising met Onder de Boompjes en Goudkade en Koningin Wilhelminaweg.

Kattensingel 2: De verkeersregeling wordt aangepast om het meer logisch te laten zijn.

Kattensingel 46: De ruimte ontbreekt om hier een aparte fietsvoorziening te maken. In het geval van de Kattensingel (30 km/u) is gemengd verkeer een goede oplossing. De status van de Blekerssingel wordt bij het vaststellen van het verkeerscirculatieplan bekend.

Kleiwegbrug-Kleiwegplein: Er wordt al gewerkt aan een nieuw ontwerp voor het Kleiwegplein.

Onder de Boompjes 114: We zijn bezig met een ontwerp voor onder andere de kruising met Onder de Boompjes en Goudkade en Koningin Wilhelminaweg.

Oostmolenpad 49: De snelheid die door 85 procent van de voertuigen niet wordt overschreden, wordt aangehouden om aan te geven of er structureel te hard wordt gereden. Dit wordt ‘V85’ genoemd. Pas bij een over schreiding van 5 km/u worden afwegingen gemaakt om snelheidremmende maatregelen te nemen. De V85 van maart, februari en januari jongstleden komen uit op 51 km/u en geven dus geen aanleiding hierop actie te ondernemen.

Plateelstraat 1: De snelheid die door 85 procent van de voertuigen niet wordt overschreden, wordt aangehouden om aan te geven of er structureel te hard wordt gereden. Dit wordt ‘V85’ genoemd. Pas bij een over schreiding van 5 km/u worden afwegingen gemaakt om snelheidremmende maatregelen te nemen. De V85 van maart, februari en januari jongstleden komen uit op 30 km/u en geven dus geen aanleiding hierop actie te ondernemen.
Statensingel 24: Alle kruispunten worden in het kader van het komende verkeerscirculatieplan kritisch tegen het licht gehouden.

Swadenburg 3: We zijn bezig met een ontwerp waarbij ook het stuk hiervoor - in de bocht op de Ridder van Catsweg ter hoogte van de Zoombuurt en de oversteek Ridder van Catsweg, Bloemendaalseweg en Hugo de Vrieslaan - worden aangepakt.

Thorbeckelaan 2: De gemeente bekijkt samen met andere belanghebbenden hoe een veilig ontwerp van de Thorbeckelaan eruit moet zien. Ook bekijken wij of er tijdelijke maatregelen mogelijk zijn.

Naschrift redactie: Van een aantal gemelde locaties (Joubertstraat 39, Oranjeplein 20 en Ruigenburg 2c) heeft Omroep West geen reactie van de gemeente Gouda ontvangen.

» Terug naar de kaart