Reactie van de gemeente Kaag en Braassem op het Meldpunt Onveilig Verkeer: 

Waren deze verkeerssituaties bij uw gemeente al bekend als (potentieel) gevaarlijk?
Alle kruisingen / wegvakken waar auto’s, fietsers, etc, elkaar kruisen zijn potentiële conflictsituaties. Van de drie locaties die genoemd worden is alleen het kruispunt Braassemdreef – Noordeinde waar door inwoners aandacht voor de veiligheid wordt gevraagd. Van de andere twee locaties zijn ons geen meldingen bekend. Deze zouden wij dan ook graag ontvangen jullie als dit mogelijk is.
Hoeveel ongevallen zijn er de afgelopen drie jaar op deze locaties gebeurd?
• Kruispunt Braassemdreef / Noordeinde: Twee ongevallen geregistreerd in de periode 2014 – 2018 (bron: Viastat). Daarnaast is ons in 2019 nog één ongeval bekend.
• Rotonde Alkemadelaan / Meerkreuk: Geen ongevallen geregistreerd en/of bekend.
• Oud Adeselaan / Leidseweg Oud Ade: Eén (eenzijdig) ongeval geregistreerd in de periode 2014 – 2018 (bron: Viastat). Verder geen ongevallen bekend.

Is de gemeente van plan om deze gevaarlijke verkeerssituaties aan te pakken? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?
De gemeente is van plan om het kruispunt Braassemdreef / Noordeinde aan te pakken. Op mogelijke oplossingen om de verkeersveiligheid te verbeteren (bijvoorbeeld door een andere kruisingsvorm) wordt momenteel gestudeerd. Een eerste participatieavond met bewoners en gebruikers is inmiddels achter de rug en voor de zomer organiseren we een tweede avond.
De overige twee situaties zijn (vooralsnog) niet in beeld en hier staan dus ook geen acties gepland.
Wat valt u in zijn algemeenheid op aan de meldingen die bij ons meldpunt zijn binnengekomen?

Dat er met bijna 10.000 meldingen veel (subjectieve) verkeersonveiligheid gemeld wordt in West-Nederland en er dus veel betrokken zijn bij de veiligheid en leefomgeving. Het valt ons op dat het in Kaag en Braassem enkel meldingen met betrekking tot de fiets betreft.

» Terug naar de kaart