Reactie van de gemeente Katwijk op het Meldpunt Onveilig Verkeer: 

Waren deze verkeerssituaties bij uw gemeente al bekend als (potentieel) gevaarlijk?
Deze punten zijn dus bij ons bekend als knelpunt. Wij zijn momenteel bezig met het werken naar een actieplan verkeersveiligheid voor de gemeente Katwijk. Afgelopen april, in de maand van de verkeersveiligheid in Katwijk is de website www.verkeersveiligkatwijk.nl gelanceerd en hebben we inwoners en betrokken organisaties actief opgeroepen en uitgenodigd mee te denken over het verbeteren van de verkeersveiligheid in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. De inwoners zijn benaderd via straatinterviews en een online peiling.

Voor betrokken organisaties zijn bijeenkomsten georganiseerd om mee te denken over Katwijk-brede verkeersissues. Dit is zowel op infrastructureel als gedrags- en communicatiegebied. Aan de oproep aan inwoners om hun verkeersveiligheidsknelpunten door te geven op onze interactieve kaart is ruimschoots gehoor gegeven. De interactieve kaart is vergelijkbaar met jullie initiatief. Kijkend naar de verkeersveiligheidsknelpunten die op jullie kaart zijn aangegeven, zien we veel overlap met wat wij hebben opgehaald.

Hoeveel ongevallen zijn er de afgelopen drie jaar op deze locaties gebeurd?
In Katwijk zijn geen black spots te benoemen. Op een black spot gebeuren 10 ongevallen in 5 jaar of 6 letselongevallen in 3 jaar. Wel gebeuren er op sommige locaties meer ongevallen dan op andere. In aanloop naar het actieplan verkeersveiligheid is eerst een analyse uitgevoerd naar de stand van zaken op gebied van verkeersveiligheid in Katwijk.

Deze vindt u in bijgevoegde link: verkeersveiligheidsanalyse Katwijk. Hierin vindt u een overzicht van de ongevallen en de locaties waar deze plaatsvinden. Hieruit blijkt dat het aantal ongevallen in Katwijk de afgelopen jaren stabiel is gebleven op zo’n 250 ongevallen per jaar. Het aantal slachtoffers stijgt wel. Als we kijken naar vervoerswijze zijn de meeste slachtoffers bromfietsers en fietsers (zowel normale fietsen als e-bikes). Kijkend naar de leeftijd van slachtoffers zijn jongeren kwetsbaar. Dit sluit ook aan bij het landelijke beeld. In Katwijk lijken daarnaast ook meer ouderen slachtoffer te worden van ongevallen. 

Is de gemeente van plan om deze gevaarlijke verkeerssituaties aan te pakken? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?
Wij werken nu toe naar een actieplan verkeersveiligheid. Deze is momenteel in voorbereiding en zal naar verwachting voor de zomer deze aan de Raad worden voorgelegd.
Wat valt u in zijn algemeenheid op aan de meldingen die bij ons meldpunt zijn binnengekomen?
De gemelde punten komen overeen met het beeld dat wij hebben opgehaald van de verkeersknelpunten in Katwijk (zie ook onze toelichting bij vraag 2).

» Terug naar de kaart