Reactie van de gemeente Leiderdorp op het Meldpunt Onveilig Verkeer: 

Waren deze verkeerssituaties bij uw gemeente al bekend als (potentieel) gevaarlijk?
Vier van de vijf locaties zijn bij ons ons bekend. De locatie ziekenhuis niet.

Hoeveel ongevallen zijn er de afgelopen drie jaar op deze locaties gebeurd?
Heinsiuslaan: Op deze locatie is geen ongeval geregistreerd.
Zijldijk-Zijlstroom: Op deze locatie is één ongeval geregistreerd in 2016.
Oversteek van ziekenhuis naar parkeergarage: Geen ongevallen geregistreerd.
Spanjaardsbrug: Eén ongeval geregistreerd in 2019.
Rotonde Oude Spoorbaan/N446: bij deze rotonde zijn in 2018 twee ongevallen en in 2019 één ongeval geregistreerd.
Er hebben de afgelopen jaren geen dodelijke ongevallen plaatsgevonden in Leiderdorp.

Is de gemeente van plan om deze gevaarlijke verkeerssituaties aan te pakken? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?
Heinsiuslaan: Wijziging van de verkeerssituatie op deze plek is geen eenvoudige opgave omdat er onvoldoende ruimte is voor een optimale inrichting. Er moet dus in een groter verband worden gekeken hoe dit gedeelte van de weg te verbeteren is. Dat doen we in het mobiliteitsplan dat nu wordt ontwikkeld.

Zijldijk-Zijlstroom: Het kruispunt voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Dat er hier te hard wordt gereden, heeft vermoedelijk te maken met de inrichting van de Zijldijk tussen de Rietschans en de Zijlstroom. Bij de nieuwbouw aan de Leidsedreef wordt de verkeerssituatie gewijzigd, wat een positieve invloed heeft op de snelheid. Daarnaast zijn wij bezig met een gebiedsvisie voor bedrijventerrein de Baanderij, waarbij ook de verkeersveiligheid en inrichting van de wegen aandachtspunten zijn. De opmerking over de slechte verlichting nemen we ter harte; we gaan de verlichting controleren.
Oversteek van ziekenhuis naar parkeergarage: Deze locatie is ons niet bekend als (potentieel) gevaarlijk. We hebben hier ook niet eerder een melding over gekregen. We gaan de situatie bekijken.

Spanjaardsbrug: De Spanjaardsbrug is de drukste fietsroute van Leiderdorp (circa 10.000 fietsers per etmaal maken gebruik van de brug). Fietsers hebben op de naastgelegen kruising dan ook voorrang op de auto’s. Leiderdorp heeft in 2018/2019 onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de brug af te sluiten voor autoverkeer en de mogelijke effecten hiervan. Bij het nieuwe mobiliteitsplan dat momenteel wordt opgesteld, wordt een besluit genomen over afsluiting van de brug voor autoverkeer. Afhankelijk van dit besluit wordt nader onderzocht hoe deze route veiliger gemaakt kan worden.

Rotonde Oude Spoorbaan/N446: De gemeenten Leiden en Leiderdorp werken samen aan een betere doorstroming van het verkeer op de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan en de Oude Spoorbaan. Deze wegen vormen samen de Leidse Ring Noord waarvan ook de rotonde N445/N446 deel uitmaakt. In dit project wordt ook de veiligheid van langzaam verkeer verbeterd. Zo worden gelijkvloerse kruisingen van langzaam verkeer met autoverkeer vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. We zijn momenteel bezig met uitwerking van de plannen.

Gedrag verkeersdeelnemers
Als wegbeheerder volgen we standaard de landelijke richtlijnen van het verkeerskundige instituut CROW om te komen tot een verkeersveilige weginrichting. Zo passen we de richtlijnen van Duurzaam Veilig toe. Een verkeersveilige weginrichting biedt echter geen garantie dat er nooit een ongeval zal plaatsvinden. Een oorzaak kan ook liggen in onveilig gedrag van verkeersdeelnemers, waar helaas geen enkele verkeersmaatregel of wijziging aan de inrichting van een weg of kruising een oplossing voor kan bieden. Daarom zet het college van Leiderdorp ook in op verkeersveiligheidscampagnes om de verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers onder de aandacht te brengen. Zo organiseert gemeente Leiderdorp jaarlijks onder andere rijvaardigheidscursussen voor senioren en jongeren en zijn er verkeersexamens op basisscholen.
Wat valt u in zijn algemeenheid op aan de meldingen die bij ons meldpunt zijn binnengekomen?
De meldingen hebben vooral betrekking op de kwetsbare verkeersdeelnemers (met name fietsers). De gemeente Leiderdorp heeft beleid opgesteld om het fietsverkeer te bevorderen. Dat heeft het gewenste resultaat: het aantal fietsbewegingen is toegenomen. Nu is het zaak deze verkeersdeelnemers nog meer tegemoet te komen door de routes veiliger en comfortabeler te maken. We zijn dan ook blij te zien dat er geen meldingen zijn gekomen over de wegen die recentelijk zijn heringericht.

» Terug naar de kaart