Reactie van de gemeente Leidschendam-Voorburg op het Meldpunt Onveilig Verkeer: 

Waren deze verkeerssituaties bij uw gemeente al bekend als (potentieel) gevaarlijk?
Een deel van de locaties in het overzicht zijn bekend bij de gemeente. Een aantal van de locaties valt buiten onze gemeente of onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.

Hoeveel ongevallen zijn er de afgelopen drie jaar op deze locaties gebeurd?
Dit kunnen we niet aangeven omdat dit te arbeidsintensief is om dat per locatie uit te zoeken. Per ongeval moet je onder andere kijken naar de situatie en toedracht. Dit hoeft niet altijd aan de locatie te liggen waar het ongeval plaatsvindt. Gedrag speelt bij ongevallen, naast omgeving en weginrichting, een heel belangrijke rol. Veel ongelukken ontstaan door (te) hoge rijsnelheid, het overtreden van verkeersregels of te weinig kennis van de verkeersregels.

Is de gemeente van plan om deze gevaarlijke verkeerssituaties aan te pakken? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?
De gemeente neemt kennis van de lijst die Omroep West heeft aangeleverd. Daarnaast ontvangen we ook regelmatig meldingen via het meldingenformulier van de gemeente. In nieuwe projecten worden dit soort meldingen altijd meegenomen om te kijken of er verbeteringen mogelijk zijn. Zoals momenteel bij de herinrichting van de Nieuwstraat en Damhouderstraat, maar ook bij andere projecten. Inwoners kunnen altijd een melding bij de gemeente doen. Iedere melding wordt behandeld. Hoe gedetailleerder de melding, hoe bruikbaarder deze is voor de gemeente. Er wordt altijd een analyse gemaakt en indien nodig gaat de gemeente in gesprek met de melder.
Daarnaast is er regionaal aandacht voor verkeersveiligheid. Er is een landelijk strategisch plan verkeerveiligheid dat dit jaar regionaal wordt uitgewerkt. In regionaal verband wordt gekeken naar het ongevallenbeeld. In verschillende systemen is te zien of verband is tussen het aantal ongevallen en de rijsnelheid, en dus het risico op het traject. Maar ook of er sprake is van ongevallenconcentratie op bepaalde plekken. Op basis van deze informatie wordt een prioriteitenlijst samengesteld en bekeken of daar lokaal/regionaal middelen voor zijn (bijvoorbeeld subsidies). Daarnaast worden concepten uitgewisseld wat goed werkt, en wat niet.

Wat valt u in zijn algemeenheid op aan de meldingen die bij ons meldpunt zijn binnengekomen?
Het valt ons op dat veel meldingen over fietsers gaan. De gemeente besteedt veel aandacht aan verkeersveiligheid voor fietsers. Bijvoorbeeld met de aanleg van betere verkeersveilige en comfortabele fietsroutes, zoals de Velostrada/Metropolitane fietsroutes. Het is de bedoeling de fietsroute van Leiden naar Voorburg verder door te trekken tot station Hollands Spoor en deze te verbeteren, denk aan het geschikter maken voor e-bikes.

» Terug naar de kaart