Reactie van de gemeente Nieuwkoop op het Meldpunt Onveilig Verkeer: 

 
Waren deze verkeerssituaties bij uw gemeente al bekend als (potentieel) gevaarlijk? 
In totaal zijn er vier meldingen gedaan bij ons in de gemeente, waarvan er twee identiek zijn aan elkaar. Alle drie de verkeersituaties zoals gemeld zijn bij ons bekend. We hebben regelmatig contact met omwonenden over het gevoel van onveiligheid op de Westkanaalweg en Voorweg.

Hoeveel ongevallen zijn er de afgelopen drie jaar op deze locaties gebeurd?
Op de Voorweg hebben over een periode van 5 jaar, zes geregistreerde ongevallen plaatsgevonden, waarbij niemand gewond is geraakt. Drie keer ging het om een eenzijdig ongeval met een vast voorwerp en bij één ongeval was een fietser betrokken.

Op de kruising Westkanaalweg/Geerweg heeft er in de afgelopen 5 jaar één geregistreerde ongeval plaats gevonden.
In de flauwe bocht op de Westkanaalweg heeft de afgelopen 5 jaar geen geregistreerd ongeval plaatsgevonden. Subjectief wordt deze kruising wel als onveilig ervaren, voornamelijk door fietsers. Bron: via.nl

Is de gemeente van plan om deze gevaarlijke verkeerssituaties aan te pakken? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?
Dat zijn we zeker van plan. Begin dit jaar zijn we gestart met het maken van een nieuw gemeentelijk verkeer-en vervoersplan (GVVP). In dit plan bepalen we met elkaar (omwonenden, bedrijven, landbouwverkeer en provincie) de gewenste infrastructuur voor de komende 10 jaar met hierbij aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle weggebruikers. Op basis van het GVVP kan de gemeenteraad overwogen keuzes maken in het verbeteren van de verkeersveiligheid in heel de gemeente.
Vooruitlopend op het GVVP hebben we op de Voorweg diverse metingen gedaan, waaronder een trillingsonderzoek. Er zijn een ‘attentie verhogende’ maatregelen genomen in de vorm van bebording en markering. Daarnaast onderzoeken we nog hoeveel doorgaand verkeer op de Voorweg rijdt.
Westkanaalweg/Geerweg

In het verleden hebben we uitvoerig gekeken hoe fietsers op een veilige manier de kruising kunnen oversteken. Daarbij hebben we ook gekeken naar de mogelijke oplossingen, maar de beperkte ruimte maakt het complex en daarom is nader onderzoek gewenst. Overigens zijn niet wij, maar de provincie Zuid-Holland beheerder van de Westkanaalweg.

Wat valt u in zijn algemeenheid op aan de meldingen die bij ons meldpunt zijn binnengekomen?
Er zijn te weinig meldingen binnengekomen om deze vraag te kunnen beantwoorden.

» Terug naar de kaart