Reactie van de gemeente Noordwijk op het Meldpunt Onveilig Verkeer: 

Waren deze verkeerssituaties bij uw gemeente al bekend als (potentieel) gevaarlijk?
Deze locaties zijn door inwoners zelf aangedragen en waren nog niet allemaal bekend bij de gemeente. Een aantal locaties komt ons wel bekend voor. Binnen de app ‘Verbeterdebuurt’ waar de gemeente Noordwijk mee werkt voor meldingen over de openbare ruimte biedt de gemeente ook de mogelijkheid om onveilig ervaren situaties te melden. Zo kunnen we snel en gericht aan de slag met de kennis en ervaringen van inwoners. En kunnen zij dit op een snelle en makkelijke manier kenbaar maken aan ons.

Hoeveel ongevallen zijn er de afgelopen drie jaar op deze locaties gebeurd?
Helaas, is er geen tijd voor geweest om dit te onderzoeken. Overigens zijn dit geen locaties waar in de gemeente Noordwijk de meeste ongevallen geregistreerd zijn.

Is de gemeente van plan om deze gevaarlijke verkeerssituaties aan te pakken? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?
Eén van de genoemde kruisingen wordt al aangepakt. Dat is de kruising N444/Leidesevaart. Dit punt wordt opgeheven en er wordt een alternatieve verbinding richting Leeweg aangelegd. Voor de overige vier locaties wordt een lijst opgesteld met de andere gemelde locaties. De gemeente Noordwijk wil - naast objectief onveilige locaties - verkeersonveilige kruisingen en situaties die burgers melden oplossen. Daartoe wordt op dit moment een overzicht opgesteld dat jaarlijks wordt geëvalueerd. Afhankelijk van beschikbare budgetten worden dan ook locaties aangepakt die onveilig worden ervaren.
Verder vindt de gemeente Noordwijk het van belang dat naast infrastructuur ook aandacht is voor verkeersgedrag en het beïnvloeden daarvan. Naast voorlichting en handhaving zet de gemeente sterk in op verkeerseducatie. Samen met de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland worden vele projecten jaarlijks georganiseerd. Ook bieden we de mogelijkheid in een app voor inwoners om zelf verkeerssituaties te melden die zij als gevaarlijk ervaren.

Wat valt u in zijn algemeenheid op aan de meldingen die bij ons meldpunt zijn binnengekomen?

Voor onze gemeente zijn het er niet zo heel veel. Daar zijn we blij om. Maar elke melding is er natuurlijk één te veel. Opvallend dat er ook een rotonde wordt genoemd. De gemeente Noordwijk heeft het voornemen om alle rotondes binnen de bebouwde kom aan te passen aan de landelijke richtlijnen. In de bebouwde kom van Noordwijk wordt dan de voorrangssituatie gewijzigd voor fietsers. Deze krijgen in de toekomst dus voorrang op het gemotoriseerde verkeer.

» Terug naar de kaart