Vacature:

Omroep West is een financieel gezond en bloeiend omroepbedrijf met ruim 90 medewerkers. Omroep West is de merknaam voor de Stichting Regionale Omroep West (SROW). Andere merknamen zijn Radio West, TV West, West Business en Omroepwest.nl. De omroep kent een toezichthoudend orgaan in de vorm van een Raad van Toezicht (RvT) van maximaal vijf en momenteel drie leden

Dit jaar heeft de omroep een nieuwe strategische visie geïmplementeerd gericht op het (nog) effectiever bereiken van haar publiek in het sterk veranderende medialandschap. Daarbij staan online story telling en digitale transformatie centraal. Ook naar de toekomst toe zal digitale innovatie een steeds grotere rol spelen bij de omroep.

Met het oog op het verstrijken van de statutaire termijn van de huidige voorzitter, zoekt de omroep een

Voorzitter Raad van Toezicht

Raad van Toezicht Stichting Regionale Omroep West
De RvT is belast met het toezicht op het beleid van de directie, de naleving van de statuten en reglementen en het toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en staat de directie met raad terzijde. De RvT bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. De leden van de RvT worden op voordracht van de RvT benoemd en ontslagen.

Tot het toezicht behoort onder meer:
- het toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
- het toezicht dat – mede in het kader van de publieke taak van de omroep –de doelmatigheid en een kostenbewust beheer van de financiële middelen de juiste aandacht krijgen met het oog op de continuïteit;
- het toezicht op (de effectiviteit van) het interne risicomanagement- en controlesysteem;- het vaststellen van de jaarrekening;
- het vaststellen van het publiek jaarverslag;
- het verlenen of onthouden van goedkeuring aan een besluit of vaststellen van de exploitatie- en investeringsbegroting;
- het toezicht op de bekostigingsaanvraag;
- het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving;
- het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur

Twee leden van de raad, waaronder de voorzitter, zijn qualitate qua ook respectievelijk voorzitter en lid van de Raad van Toezicht van de stichting Stadsomroep Den Haag (SODH), waarvoor Omroep West de bestuurlijke en operationele aansturing verzorgt.

Algemeen profiel en samenstelling van de Raad van Toezicht
Belangrijk voor de samenstelling van de RvT is dat deze als geheel toegerust is om de kerntaak van de organisatie mede vorm te geven en deze operationeel kan bewaken. Daarnaast dient de RvT vanuit een helder rolbewustzijn het bestuur te helpen om de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Waarbij de RvT als geheel beschikt over adequate kennis van en ervaring met de volgende gebieden:
- mediakennis;
- digitalisering
- financiële expertise;
- organisatorische expertise;
- juridische expertise;
- politiek-bestuurlijke expertise.
* Gewenst is tevens expertise op het gebied van personeelsbeleid;
* Kennis van, of ervaring met het bestuur van een complexe organisatie;
* Gewenst is tevens beschikking over een voor de omroep relevant netwerk.

De leden van de raad hebben ervaring in (toezichthoudende en/of bestuurlijke) functies bij complexe organisaties met een grote mate van verantwoordelijkheid en hebben bewezen weloverwogen zakelijke beslissingen te kunnen nemen. Zij houden de kennis en kundigheden benodigd voor de uitoefening van hun commissariaat actueel middels permanente educatie. Verder past de samenstelling van de RvT bij de missie en doelstellingen van de organisatie. De RvT leden beschikken tevens over een voor de omroep relevant netwerk.

Iedere commissaris wordt voorgedragen op basis van zijn of haar potentiële bijdrage in termen van kennis, ervaring en bekwaamheid op één of meerdere van de hieronder genoemde aandachtsgebieden, en in lijn met de behoefte van de RvT op het tijdstip van de voordracht.

De RvT is divers samengesteld, zowel qua achtergrond als qua kennis en ervaring. Diversiteit en samenstelling van de RvT als geheel houdt in dat er sprake is van een zo evenwichtig mogelijke samenstelling wat betreft geslacht, leeftijd, deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige- en media-achtergrond van zijn leden. Dit valt te onderverdelen in;
- Evenwichtige spreiding man/ vrouw en over leeftijd;
- Evenwichtige spreiding overige achtergronden;-Evenwichtige spreiding van deskundigheid en ervaring;
- Woonachtig en /of werkzaam in het uitzendgebied van de Omroep;
- Affiniteit met het doel van de organisatie;
- Ervaring in het toezicht houden in organisaties van een vergelijkbare omvang;
- In staat zijn om - ook wat beschikbare tijd betreft - het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie tijdig en op adequate wijze te controleren en het bestuur met advies bij te staan;
- In staat zijn om onafhankelijk en kritisch het toezicht uit te oefenen;
- In staat zijn om op hoofdlijnen en op strategisch niveau mee te denken in het beleid van de organisatie.

De RvT is professioneel en onderling heerst er een informele, maar ook zakelijke werksfeer. Daarnaast heerst er een goede onderlinge vertrouwensrelatie tussen de raadsleden. Dit zorgt er mede voor dat de RvT als één team kan optreden en alle leden tot elkaar en welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De voorzitter RvT
Van de voorzitter van de RvT worden, naast de bovenstaande, ook nog specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. De voorzitter is professioneel in zijn/haar handelen en is daarbij in staat om cultuurverschillen tussen de afzonderlijke raadsleden, met respect, te overbruggen.
De voorzitter is in staat om:
• de balans te borgen tussen de onderlinge raadsleden;
• een leidende rol te kunnen vervullen bij de menings-en besluitvorming van de RvT;
• het teambelang altijd voorop het individuele belang te stellen; en
• raadsleden kritisch te wijzen op hun rol als toezichthouder indien nodig.

De voorzitter kenmerkt zich door in grote mate te beschikken over de volgende eigenschappen:
• representatieve/contactuele vaardigheden;
• politieke- en/of bestuurlijke ervaring (leiderschapsvaardigheden);
• interpersoonlijke sensitiviteit; bindend vermogen; en
• beschikt tevens over een relevant netwerk.

De voorzitter is in staat om hoofdlijnen van bijzaken te onderscheiden. Daarnaast is de voorzitter collegiaal, maatschappelijk betrokken, kritisch, benaderbaar, betrouwbaar en integer. Bovendien dient de voorzitter van de RvT een regierol te vervullen ten aanzien van de agenda, het leiden van vergaderingen van de RvT en het zorgdragen voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen.

Sollicitatie:
Bent u geïnteresseerd, stuur dan een e-mail met motivatie en CV vóór 27 juni 2019 naar vacatures@omroepwest.nl.

» Meer vacatures